Samen vergaderen met gemeenteraad, Provinciale Staten en het waterschap

Samen vergaderen met gemeenteraad, Provinciale Staten en het waterschap

NOORDOOST FRYSLAN - De Noordoost-Friese gemeenteraden, de Provinciale Staten van Friesland en het Wetterskip Fryslân gaan samen vergaderen. Daarmee hebben ze een primeur: deze vorm van regionale samenwerking is nieuw in Nederland. Vorig jaar juli werd in dit verband al de eerste regiodeal gesloten van Nederland gesloten. In de gezamenlijke vergadering worden de uitgewerkte plannen besproken zoals de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân.

Een gezamenlijke meningsvormende vergadering is nieuw en uniek in Nederland. Noordoost Fryslân kiest bewust voor deze vernieuwende manier van samenwerken. Doel is om toekomstbestendig te zijn en een voorbeeld te blijven voor andere samenwerkingsagenda’s.

Pilot

De basis voor deze regionale commissievergadering werd gelegd in februari 2017. Tijdens een bijeenkomst over regionale samenwerking gaven raads- en statenleden aan, eerder in het proces betrokken te willen worden en niet pas bij het vaststellen van de begroting. Ook wensten de bestuurders inhoudelijk meer invulling te geven aan hun kaderstellende rol. Tegelijkertijd toonden ze zich geen voorstander van een extra bestuurslaag zoals bij de samenwerkende Drechtsteden. Dit heeft geleid tot een proef met een regionale commissievergadering. Bij positieve reacties komt er een vervolg, met een vergaderfrequentie van waarschijnlijk twee keer per jaar.

Besluitvorming in eigen huis

De regionale vergadering is vergelijkbaar met een reguliere commissievergadering. Er worden geen besluiten genomen: dat gebeurt binnen het eigen gremium (Provinciale Staten, Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân en de gemeenteraden van Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradiel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel).

Informatie over businesscases Regiodeal

Op de agenda van 28 mei stond de Versnellingsagenda, de uitwerking van de Regiodeal Noordoost Fryslân. Bestuurders kunnen deze avond reageren op de businesscases van de Versnellingsagenda en vragen stellen aan de businesscase-trekkers. Deze trekkers zijn verbonden aan overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven.

Regiogelden Rijk

De Regiodeal Noordoost Fryslân is op 17 juli 2017 door 42 partijen ondertekend. Deze partijen hebben afgesproken om samen met het Rijk te investeren in de economische structuur van de regio. Doel is een toevoeging van €400 miljoen aan het Bruto Regionaal Product in 2025, waardoor de werkgelegenheid tot en met 2025 op peil blijft. Het huidige kabinet heeft voor regiosamenwerking €950 miljoen beschikbaar gesteld. Noordoost Fryslân wil vanuit zijn Regiodeal een beroep doen op deze gelden om uitvoering te kunnen geven aan fase 2, de Versnellingsagenda. Voor de uitvoering van deze businesscases is cofinanciering nodig van onder andere gemeenten, provincie, waterschap en het bedrijfsleven. De ondertekening van Regiodeal fase 2 staat gepland voor 24 september.