Stapeling van taken vraagt betere aansturing door gemeente

Gemeenten moeten beter voorbereid zijn op het uitvoeren van taken die door de Rijksoverheid naar gemeenten worden overgeheveld, zoals de jeugdzorg en de AWBZ-begeleiding. Risico's die kunnen ontstaan door het stapelen van taken moeten beter in beeld worden gebracht en beheerst. De interne beheersing moet klaar zijn vóór de komst van nieuwe taken. Tegelijk gaan nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken vaak gepaard met een budgetkorting. Gemeenten moeten dus meer met minder doen, wat de kans op problemen vergroot. De benodigde beleidswijzigingen moeten daarom goed worden doorgerekend en ingepast in een sluitende meerjarenbegroting. Dat stelt de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, in een publieke managementletter voor gemeenten.

Voorts staat de financiële positie van gemeenten onder druk, met name door verliezen bij gemeentelijke grondbedrijven. Door de economische situatie moeten bouwplannen worden aangepast. Dat vraagt om professionele aansturing van het grondbedrijf en afstemming met provincie en buurgemeenten wat betreft grond- en vastgoedposities. De gemeenteraad moet daarover tijdig en helder worden geïnformeerd, aldus de NBA.

De beroepsorganisatie spoort haar eigen leden aan tot het bewaken van de kwaliteit. De uitvoering en interne kwaliteitsborging van accountantswerkzaamheden mag geen onderwerp van discussie zijn. Voor gemeenten is die kwaliteit niet altijd helder.

De publieke managementletter "Taak op taak, risico op risico" is aangeboden tijdens het eeuwfeest van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De publicatie vormt de uitkomst van het NBA-project Kennis Delen in de sector gemeenten. De NBA bracht eerder publieke managementletters uit over Verzekeringen, Zorg, Pensioenen, Vastgoed en Glastuinbouw.