Stel vragen over controle op geldstromen zorg, participatie en ondersteuning

Stel vragen over controle op geldstromen zorg, participatie en ondersteuning

DEN HAAG – Gemeenten hebben te weinig inzicht op het getrouw en rechtmatig besteden van geldstromen en geleverde prestaties door instellingen in zorg, participatie en ondersteuning. Ook is de verantwoording door deze instellingen niet altijd goed controleerbaar. Gemeenten moeten met een actieplan voor de Kerst greep hierop zien krijgen. Gemeenteraden doen er verstandig aan het college te bevragen hoe het gesteld is met de financiele controle op de nieuwe taken voor zorg, participatie en ondersteuning.

Meer dan in voorgaande jaren zullen gemeenten geen goedkeurende controleverklaring krijgen van hun accountant voor de uitgaven voor de nieuwe gedecentraliseerde taken voor zorg, participatie en ondersteuning, de zogeheten decentralisaties in het sociaal domein. Deze waarschuwing heeft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onlangs afgegeven aan een brief aan alle gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders en besturen van gemeenschappelijke regelingen.

Knelpunten

De NBA noemt in zijn brief een aantal knelpunten:

  1. Er is te weinig zicht op de regels. Is er een centraal inzicht bij uw gemeente op de totale set aan geldende regels en de voorwaarden die daarin zijn gesteld aan de transacties met de ketenpartners in het sociaal domein, de instellingen voor zorg, participatie en ondersteuning?

  2. Er is te weinig zicht op de totale financiele geldstromen. Is er al voldoende zicht op geleverde prestaties en daarmee de werkelijke financiele situatie?

  3. Er is te weinig zicht op de rechtmatigheid van de uitgaven. Onder welke voorwaarden wordt het subsidiegeld definitief aan de zorgaanbieders/samenwerkingsverbanden en/of ketenpartners toegekend?

  4. Er is te weinig zicht op de wijze van verantwoording en controle. Op welke wijze wordt er verantwoording door ketenpartners afgelegd? Wie rapporteert aan wie en wanneer en welke zekerheid krijgt de gemeente daarbij? Worden deze controles bij de zorgaanbieders intern uitgevoerd of door een externe accountant?

  5. Het zicht op informatieverstrekking is onder de maat. Onduidelijk is in hoeverre de ketenpartners in staat zijn om over 2015 controleerbaar aan de getrouwheids- en met name rechtmatigheidseisen te voldoen.

  6. Er is onvoldoende zicht op de kwaliteit van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Hoe is de interne, administratieve gemeentelijke organisatie en interne controle over de toekenning van zorg, de PGB’s en in het kader van participatie en re-integratie geregeld? Is deze informatie geregistreerd en gekoppeld aan de verantwoording van de zorgaanbieders?

Verantwoordings- en controlescan

Tegen de achtergrond van deze acht vragen roept de NBA gemeenten op om nog voor de Kerst een actieplan te maken om “in control” te raken zodat de kans op een goedkeurende accountantsverklaring op de uitgaven voor het sociaal domein het grootst is. In zijn brief geeft de NBA aan hoe de gemeenten het beste een verantwoordings- en controlescan kunnen opstellen.

De NBA roept de colleges van burgemeester en wethouders op om de gemeenteraad tijdig te betrekken in de knelpunten rond de controle en verantwoording en de hieruit voortvloeiende gevolgen voor de controle en de inhoud van de controleverklaring door de accountant. De gemeenteraad is namelijk de opdrachtgever voor de controle door de accountant.

Wie de hele brief van de NBA wil lezen, klik hier.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 26 oktober 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Raadslid.Nu houdt op maandag 23 november een seminar in het raadhuis van Zaanstad over de controlerende rol van de raad. In 2016 is de controlerende rol van de raad bovendien het leidende thema van de activiteiten van Raadslid.Nu.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier 

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu