Tegemoetkoming ziektekosten commissieleden teruggedraaid

Tegemoetkoming ziektekosten commissieleden teruggedraaid

De tegemoetkoming in de ziektekosten voor commissieleden, ingevoerd per 1 juli 2014, wordt ingetrokken met terugwerkende kracht. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk heeft dat per circulaire op 13 oktober aan alle gemeenten laten weten.

De toekenning van de tegemoetkoming ziektekosten voor commissieleden is afgelopen zomer ingevoerd in het kader van de harmonisering en modernisering rechtspositie politieke ambtsdragers.

De tegemoetkoming wordt teruggedraaid omdat er, zo schrijft de minister in de circulaire, geen grondslag voor was in de Gemeentewet. Bovendien was er sprake van onbedoelde effecten. De kosten bleken veel hoger dan vermoed. Er bleken veel meer commissieleden onder de regeling te vallen dan vooraf was verwacht. Bovendien zijn er nieuwe vragen gerezen zoals: krijgt iemand die lid is van meerdere commissies bij diverse gemeenten en provincies per commissie dezelfde tegemoetkoming voor zijn ziektekosten?

De minister maakt tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik om een ander foutje te corrigeren. De tegemoetkoming aan raadsleden was de facto verdubbeld doordat er in de nieuwe regeling over brutobedragen werd gesproken. De minister herstelt de situatie van voor 1 juli 2014: de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering betreft uitsluitend raadsleden. Ook de hoogte van de tegemoetkoming wordt wat zij vroeger was: netto 97,54 euro per jaar.

Ministerraad

Het terugdraaien van de betreffende tegemoetkoming moet nog worden goedgekeurd door de ministerraad en de Raad van State. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) steunt de minister om de regelingen met terugwerkende kracht te corrigeren. Voor raads- en/of commissieleden die nadeel ondervinden van het terugdraaien van de gemaakte afspraken belooft minister Plasterk het toepassen van een hardheidsclausule.

Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden herkent dat de toekenning van de tegemoetkoming ziektekosten voor commissieleden onbedoelde effecten heeft. Commissieleden die bijvoorbeeld door de regeling voor elk commissielidmaatschap een vergoeding zouden krijgen, is een effect wat niet past bij de harmonisatie van de rechtspositie. Bovendien is dat nadelig voor de beeldvorming van het lokaal bestuur. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ondersteunt daarom het schrappen van de tegemoetkoming ziektekosten voor de commissieleden.

Voor meer informatie over de inhoud van de circulaire die is verstuurd aan het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de raadsgriffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling en het hoofd van de salarisadministratie klik hier. Meer informatie is te vinden op: www.politiekambtsdragers.nl of voor vragen kan men terecht bij: postbus.helpdeskpa@minbzk.nl