Tips: hoe de raad ambtenaren op pad van burgerinitiatieven kan krijgen

Tips: hoe de raad ambtenaren op pad van burgerinitiatieven kan krijgen

DEN HAAG – Zorg als gemeenteraad dat de gemeente open staat voor initiatieven vanuit de samenleving. Dat kan door er bijvoorbeeld als raad op te sturen dat de inzet van gemeentelijke middelen flexibel worden ingezet. Op deze wijze kan de gemeenteraad een grotere rol van burgerinitiatieven in de lokale democratie stimuleren.

Meer handige tips voor raadsleden om burgerinitiatieven kansen te geven om tot bloei te komen, staan in het rapport ‘De burger neemt het initiatief’ van de gezamenlijke Rekenkamercommissie van de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Het is belangrijk om als raad een goed inzicht in de kansen voor samenwerking met burgerinitiatieven te hebben, zo is ook een kernboodschap uit het rapport. Burgerinitiatieven vragen vooral om maatwerk en de gemeente heeft bijvoorbeeld verschillende instrumenten om eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving te stimuleren. Als raad kan de betrokkenheid van de initiatiefnemers worden benut en kan er ‘op maat’ met een passende rol en werkwijze een waardevolle bijdrage aan burgerinitiatieven worden gegeven.

Tips aan de raad

Voor het slagen van burgerinitiatieven zijn er drie succesfactoren: realiseren van publieke doelen, constructieve samenwerking en democratisch samenspel. De gemeenteraad kan op de volgende wijze een belangrijke rol in het realiseren van de burgerinitiatieven vervullen:

  • Maak als raad afspraken over een goede aansluiting van de raad op de gemeentelijke inzet bij nieuwe initiatieven uit de samenleving.
  • Zorg voor flexibiliteit bij gemeentelijke middelen. Als er minder gedetailleerd wordt vastgelegd waaraan middelen besteed moeten worden, ontstaat er ruimte om flexibel om te gaan met verzoeken van inwoners en instellingen om zaken zelf te organiseren.
  • Zorg voor een ambtelijke organisatie die ‘van buiten naar binnen werkt’ en verwerk dit in het selectie- en opleidingsbeleid van de gemeente. Zo dient een gemeente duidelijk aanspreekbaar te zijn voor initiatiefnemers en kan er snel worden geschakeld tussen de raad en de initiatiefnemer.

Meer informatie

Voor wie het hele rapport ‘De burger neemt initiatief’ van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg wil lezen, klik hier. Voor wie meer wil weten over burgerbetrokkenheid bij het raadswerk zie 'Raadswerk is maatwerk'.