Toch schriftelijk stemmen over burgemeester en wethouder

Toch schriftelijk stemmen over burgemeester en wethouder

DEN HAAG – Een meerderheid van VVD en PvdA in de Tweede Kamer wil dat de stemmingen over de benoeming, herbenoeming en ontslag van een burgemeester schriftelijk en dus geheim blijven. In een gezamenlijk amendement corrigeren coalitiepartijen VVD en PvdA het voornemen van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk om deze stemmingen hoofdelijk te laten houden.

PvdA-Kamerlid Manon Fokke en VVD-Kamerlid Pieter Litjens noemen de voorgestelde wetswijziging van de minister ongewenst. Fokke en Litjens schrijven in de toelichting op hun wijziging van het wetsvoorstel dat zij ‘met de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (Raadslid.nu) van mening zijn dat stemmingen over deze kwesties schriftelijk moeten plaatsvinden. Dit is wenselijk omdat de stemgerechtigde zijn stem op een persoon volledig vrij moet kunnen uitbrengen, zonder enige druk van buitenaf.’

Fokke en Litjens vinden een schriftelijke (en dus geheime) stemming ook in het belang van de burgemeester en de wethouder die benoemd, herbenoemd of ontslagen wordt. ‘Het functioneren van de burgemeester (of wethouder) moet immers niet worden belast met de mogelijke politieke verdeeldheid die uit een openbare stemming volgt. De kennis van wie wel of niet zijn/haar (her)benoeming heeft gesteund kan immers leiden tot vooringenomenheid bij de gekozene ten opzichte van raadsleden.’

Geheimhoudingsplicht vertrouwenscommissie

Er is bovendien volgens Fokke en Litjens nog een aanvullend argument: ‘Een hoofdelijke stemming verhoudt zich moeilijk tot de geheimhoudingsplicht die raadsleden in de vertrouwenscommissie hebben.' 

Het amendement Fokke-Litjens beperkt zich niet alleen tot benoeming, herbenoeming en ontslag van  burgemeester en wethouders door de gemeenteraad. Dezelfde spelregels worden ook van toepassing verklaard voor de stemmingen over (her)benoeming en ontslag van gedeputeerden en de commissaris van de Koningin, de benoeming en het ontslag van gedeputeerden op de eilanden in de Antillen en de benoeming van leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het waterschap.

Het amendement Fokke-Litjens is op 24 maart bij de Kamer ingediend.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 25 maart 2014.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier