Vergoeding voor fractievoorzitters en zware commissies omhoog

Vergoeding voor fractievoorzitters en zware commissies omhoog

De vergoeding voor raadsleden die fractievoorzitter zijn gaat omhoog. Ook de vergoeding voor het lidmaatschap van zware commissies die extra tijd en werkzaamheden vergen van raadsleden gaat omhoog. Dit is vastgelegd in het nieuwe zogeheten geharmoniseerde rechtspositiebesluit voor raadsleden, wethouders, burgemeesters en anderen dat deze maand in het Staatsblad is bekend gemaakt.

Een raadslid dat lid is van een vertrouwenscommissie voor het zoeken van een nieuwe burgemeester krijgt voor de duur van de commissie een toelage van 120 euro per maand. Ook raadsleden die lid zijn van een Rekenkamercommissie krijgen voor de duur van de uitoefening van de activiteiten een toelage van 120 euro per maand.

Raadsleden die lid zijn van een onderzoekscommissie of enquêtecommissie krijgen voor de periode dat de commissie zijn werkzaamheden verricht ook een vergoeding. In de praktijk kost het lidmaatschap van een dergelijke commissie raadsleden veel vrije tijd of gaat het ten koste van hun verlofdagen. Een vergoeding dient daarom als compensatie. Over de hoogte van de vergoeding voor deze werkzaamheden als raadslid zijn wel richtlijnen gegeven, maar nog geen vaste bedragen. Dat dient per verordening door de raad te worden geregeld.

Raadsleden die lid zijn van een bijzondere commissie krijgen een vergoeding van maximaal 120 euro per maand voor de duur van de activiteiten van de commissie. Het is aan de gemeenteraad overgelaten om te bepalen wat een bijzondere commissie is. Te denken valt aan de inzet van raadsleden voor de werkgeverscommissie, het presidium of de agendacommissie, mits de werkzaamheden voor deze commissies meer inzet vragen dan regulier mag worden verwacht.

Fractievoorzitter

Fractievoorzitters hebben ook te maken met extra werkzaamheden vanwege hun functie als eerste man of vrouw van hun fractie. Daarom is de afspraak gemaakt dat fractievoorzitters voor de duur van de uitoefening van het fractievoorzitterschap een toelage krijgen van 70 euro per maand. Dit bedrag wordt verhoogd met 10 euro voor elk raadslid dat de fractie telt. In deze optelsom mag de fractievoorzitter zelf niet worden meegeteld. Bovendien is er een maximum: een fractievoorzitter krijgt voor zijn werkzaamheden als fractievoorzitter maximaal 150 euro per maand.

Vergoeding en onkostenvergoeding

In het rechtspositiebesluit zijn de hogere vergoedingen voor raadsleden uit gemeenten met minder dan 24 duizend inwoners nog niet aangepast. Daarvoor komt een apart besluit wat nog in de maak is. Behalve de vergoeding (wat vroeger schadeloosstelling heette) krijgen raadsleden een onkostenvergoeding. Die was jarenlang afhankelijk van het inwonertal van de gemeente, maar dankzij de inzet van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is dat een vast bedrag voor elk raadslid. De onkostenvergoeding bedraagt 170,17 euro per maand.

Reiskostenvergoeding

Raadsleden krijgen een vergoeding voor reiskosten binnen de gemeente. Er komt een ministeriele regeling die aangeeft wat de vergoeding zal zijn. Raadsleden hebben op basis van de gemeentewet al recht op een vergoeding van reiskosten voor reizen buiten de gemeente, maar daarvoor is een verordening van de raad nodig.

Loopbaanoriëntatie

Raadsleden uit gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners krijgen recht op een vergoeding voor de kosten die zij maken wanneer zij zich tijdens het raadslidmaatschap zich oriënteren op een andere baan. Dit is een nieuw onderdeel in de rechtspositie voor raadsleden, ingebracht op initiatief van de griffie van Rotterdam en ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Raadsleden uit deze grote gemeenten moeten vaker overdag vergaderen, nemen daarom politieke verlof op en hebben minder tijd om zich met hun gewone baan bezig te houden. Daardoor worden hun mogelijkheden na het raadslidmaatschap op een betere baan beperkt. Dit recht op vergoeding voor loopbaan oriëntatie moet dat voorkomen.

Modelverordening

Over de uitwerking van de toegekende rechten komen binnenkort nog afzonderlijke ministeriele regelingen. Voor de onderwerpen waarop de raad aanvullende verordeningen dient vast te stellen, komt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met een modelverordening.

Meer informatie

De nieuwe regels voor vergoedingen van de werkzaamheden voor raadsleden staan in afdeling 3.1 van het nieuwe zogeheten geharmoniseerde rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers. Dit besluit is tot stand gekomen na overleg van het ministerie met alle beroeps- en belangenverenigingen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.