Verklaring Omtrent Gedrag voor raadsleden verboden

Verklaring Omtrent Gedrag voor raadsleden verboden

Van raadsleden mag geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden geëist door de gemeente. Minister Hanke Bruins Slot benadrukt in haar brief gericht aan de beroeps- en belangenverenigingen dat het verboden is om zo'n verklaring als vereiste voor benoeming van raadsleden te verlangen.  Politieke partijen mogen wel een VOG-verklaring vragen tijdens de voorselectie voor de kandidatenlijst, maar niet na de verkiezingen.

Dit schrijft de minister in een brief aan de de beroeps- en belangenverenigingen. Zij reageert daarmee op de actie van een aantal gemeenten die rondom de raadsverkiezingen van maart een VOG verlangden van raadsleden. 

VOG géén wettelijk functievereiste

De VOG is géén wettelijk functievereiste voor de leden van de raad. Om deze reden kunnen gemeenten van hen geen VOG verlangen. Slechts de limitatief in de wet genoemde vereisten spelen een rol bij de beslissing omtrent de toelating. Dient een gemeente toch een aanvraag in, dan neemt Justis, de justitiële dienst die de VOG-verklaringen afgeeft, deze niet in behandeling.

Wel VOG mogelijk voor commissieleden

Voor commissieleden kan wel een VOG-verklaring verlangd worden. Een raadscommissie, bestuurscommissie of overige commissie in de zin van de artikelen 82, 83 en 84 Gemeentewet, is geen algemeen vertegenwoordigend orgaan; dat is slechts de gemeenteraad. De wet bevat ten aanzien van leden van deze commissies, niet zijnde raadsleden, geen specifieke bepalingen. Het is dus een zelfstandige bevoegdheid van het gemeentebestuur om al dan niet bepaalde benoemingsvereisten voor leden van deze commissies op te nemen in de gemeentelijke verordening, waaronder een VOG. Van leden van een van deze commissies, niet zijnde raadsleden, kan derhalve bij hun benoeming een VOG worden gevraagd, ongeacht de wijze van benoeming (benoeming door het gemeentebestuur, verkiezing door de inwoners of coöptatie).

Politieke partijen

Wel kan door politieke partijen van kandidaten voor de raad, of kandidaten voor commissies in de zin van artikelen 82, 83 en 84 Gemeentewet een VOG worden verlangd. Nu het doel van de aanvraag in dit geval betrekking heeft op de kandidaatstelling voor de verkiezingen, dient dit te gebeuren vóór de dag van kandidaatstelling

Meer informatie

Benieuwd naar de brief van de Minister? Klik dan hier.

Dezelfde spelregels voor raadsleden en commissieleden in de gemeenteraad gelden ook voor Statenleden en leden van het algemeen bestuur van het waterschap.