Verruiming lokaal belastinggebied gevraagd

DEN HAAG - Verruiming van het lokaal belastinggebied is een van de belangrijkste speerpunten van de gemeentekoepel Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) richting het nieuwe kabinet. De VNG pleit bij de komende verkiezingen voor een versterking van de lokale democratie, zowel in ondersteuning als financieel. Dit blijkt uit de speerpunten voor de kabinetsformatie die de VNG bekend heeft gemaakt.

In deze speerpunten worden de prioriteiten op een aantal terreinen voor de komende verkiezingen genoemd. Een van deze speerpunten is  het versterken van lokale democratie en lokaal bestuur. Dit moet onder andere gebeuren door de democratische vernieuwing, die nu al plaats vindt, te versterken. Om dit te kunnen bewerkstelligen zullen gemeenten en het Rijk wellicht ruimte moeten creëren en randvoorwaarden scheppen.

Gelijke behandeling lokale partijen

Om deze speerpunten goed tot uiting te laten komen zal er financiële armslag nodig zijn. De VNG pleit hierom onder andere voor het gelijkstellen van zowel de financiering van lokale partijen als de landelijke, omdat de rol van de lokale partijen in de raad vaak even groot is als de landelijke. Ook zal het politieke ambt aantrekkelijker gemaakt moeten worden met het oog op de toekomst. Beter passende arbeidsvoorwaarden en passende faciliteiten zijn hier de sleutel in. Vooral bij kleinere gemeenten staat de vergoeding vaak niet in verhouding met de verwachte inspanningen.

Lokaal belastinggebied

Er wordt ook een speerpunt gewijd aan een verschuiving van het belastinggebied. Dit gebied moet meer richting het lokale bestuur, omdat deze ruimte nodig is om voor alle maatschappelijke opgaven waar het bestuur mee te maken krijgt een oplossing te vinden. Met alle nieuwe taken waar het lokaal bestuur mee belast wordt, is het belangrijk om een lokaal belastinggebied te creëren dat qua omvang ook bij deze taken past. Dit kwam ook naar voren in het onderzoek van de commissie Financiële ruimte voor gemeenten in 2015. Dit rapport kunt u lezen via deze link.

Ondermijning

Een ander speerpunt vanuit de VNG is het bevorderen van de veiligheid binnen de gemeente. Om de groeiende ondermijnende criminaliteit tegen te gaan vraagt de VNG om een deltaplan om dit te bestrijden. In dit plan is er sprake van een integrale aanpak van deze criminaliteit van gemeenten, justitie, belastingdienst, SZW en eventuele andere partners. Het belangrijkste doel van deze aanpak is het vorderen van het crimineel geld, wat vervolgens weer geïnvesteerd kan worden in de bestrijding en het weerbaarder maken van de maatschappij. Investeringen in de politie zijn hierbij ook noodzakelijk. De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) bracht eind 2016 het rapport ‘Ondermijning ondermijnd’ uit in opdracht van het ministerie van BZK waaruit bleek dat de lokale democratie alerter moest zijn op de risico’s van ondermijning en dat ondermijning een probleem is voor alle gemeenten.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 20 februari 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad: wat heeft de nieuwe gemeenteraad nodig voor een succesvolle start na de raadsverkiezingen van 2018?

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!