Verstandig en precies manoeuvreren nodig als raadslid eigen burgerrechten wil claimen

Verstandig en precies manoeuvreren nodig als raadslid eigen burgerrechten wil claimen

In de wereld van regels en wetten kan een raadslid zijn rechten als burger – als hij niet goed oplet – beperken. De Raad van State heeft dat duidelijk gemaakt in een uitspraak over de handelwijze van een raadslid uit de gemeente Waalwijk.

De kwestie betrof een wijziging van een bestemmingsplan in Waalwijk dat gevolgen had voor het raadslid als burger wonende in het gebied waarvoor het nieuwe bestemmingsplan zou gaan gelden. De eerste reactie is natuurlijk dat het raadslid belangenverstrengeling wil voorkomen. Hoe dat te doen?

Het advies van de raadsgriffier van Waalwijk aan het raadslid was om zijn wettelijke mogelijkheden als burger niet te gebruiken. De griffier vond dat het niet verstandig zou zijn als het raadslid schriftelijk als burger zou protesteren tegen de voorgenomen wijziging. Het raadslid zou dan het risico lopen van belangenverstrengeling. Dat advies om niets te doen blijkt, zo leert de uitspraak van de Raad van State, een foutief advies van de griffier.

Geen deelname aan raadsdebat noch stemmen

De Raad van State vindt dat een raadslid als belanghebbend burger gebruik mag en moet maken van zijn rechten om een zienswijze in te dien op een te wijzigen bestemmingsplan. Er is wel een voorwaarde: het raadslid onthoudt zich van deelname aan het beraad en de stemming over het bestemmingsplan. Wanneer hij dat doet, is er volgens de Raad van State geen sprake van belangenverstrengeling.

De les van de kwestie-Waalwijk: wil je als raadslid in beroep gaan, heb je daartoe het volste recht. Het maakt daarbij niet uit of je deel uitmaakt van de gemeenteraad, maar om er van verzekerd te zijn dat je beroep in behandeling wordt genomen, is het een constitutief vereiste dat je eerst een zienswijze tegen het ontwerp-besluit indient. Vervolgens moet worden voorkomen dat de gemeenteraad een besluit neemt dat strijd oplevert met artikel 2:4 Algemene wet bestuursrecht. Dat is het geval (zie eerdere, gelijksoortige uitspraken in kwesties in de gemeenten Graft de Rijp en Middelburg) als aannemelijk is dat jij de besluitvorming van de raad daadwerkelijk hebt beïnvloed. Deze strijd kan worden voorkomen als je niet deelneemt aan de beraadslagingen in de gemeenteraad en je je onthoudt van het uitbrengen van een stem.

Voor wie alles wil lezen hoe de Raad van State heeft geoordeeld klik hier voor de uitspraak in de kwestie-Waalwijk.

Voor meer duiding en informatie stuur een mail voor toelichting en verduidelijking: info@raadsleden.nl.