Versterken opdrachtgeverschap bij integriteitsonderzoek

Versterken opdrachtgeverschap bij integriteitsonderzoek

DEN HAAG- Het oprichten van een nationale instelling voor onderzoek naar vermoedelijke integriteitsschendingen in het openbaar bestuur wordt niet gezien als oplossing om de knelpunten bij integriteitsonderzoeken aan te pakken. Het verder versterken van bestuursorganen in hun rol van opdrachtgever bij het doen en het uitzetten van integriteitsonderzoeken wordt wel van belang geacht. 

Dit blijkt uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer over het verkennen van de mogelijkheid van een nationale instelling voor onderzoek naar vermoedelijke integriteitsschendingen in het openbaar bestuur. Om helder te krijgen of er behoefte bestond aan een nationale instelling voor integriteitsonderzoek heeft de minister verschillende koepelorganisaties en beroepsverenigingen in het openbaar bestuur geconsulteerd. Daarnaast zijn reguliere overleg gremia en het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) geraadpleegd.  

Beeld consultatie

Uit deze consultatie kwam naar voren dat het verder versterken van de rol als opdrachtgever van bestuursorganen bij integriteitsonderzoeken belangrijk wordt geacht. Om dit te bereiken is er brede steun voor de oprichting van een laagdrempelig steunpunt voor advies bij integriteitsonderzoek. De geconsulteerde organisaties pleiten niet voor een aparte instantie voor onderzoek naar integriteitsschendingen, want er wordt juist veel waarde gehecht aan het maken van eigen keuzes over de wijze van onderzoek doen en de gewenste onderzoeksinstanties De geconsulteerde partijen wijzen wel op het belang van permanente aandacht voor het nemen van preventieve maatregelen om de integriteit binnen organisaties te bevorderen.

Drie voorgenomen acties

Uit de bovenstaande opbrengsten heeft minister Plasterk een drietal sporen uitgezet die tot doel hebben een verdere professionalisering en ondersteuning van bestuursorganen in hun rol van opdrachtgever bij het doen en het uitzetten van integriteitsonderzoeken te verwezenlijken. De concrete acties houden in dat:

  • Er een modelonderzoeksprotocol beschikbaar dient te zijn waarin de belangrijkste processen staan vermeld die horen bij integriteitsonderzoek.
  • Er een landelijk Steunpunt Integriteitsonderzoek wordt opgericht. Deze actie wordt uitgevoerd door de oprichting van het nieuwe Steunpunt Integriteitsonderzoek dat onderdeel zal uitmaken van het BIOS. Vanaf 1 januari 2015 kunnen overheidsorganisaties voor advies en begeleiding hier terecht.
  • Er meer ervaringsuitwisseling, opleiding en training dient te komen. Bios zal hier wederom een rol inspelen, maar ook koepels en beroepsorganisaties dienen de kennis en expertise die aanwezig is bij hun leden en achterban breder te verspreiden.


Handelingsperspectief burgemeester

Als laatste punt in de brief lost de minister nog een toezegging in ten opzichte van de burgemeesters.  De burgemeesters hebben als taak het bevorderen van de bestuurlijke integriteit van de gemeente. Om de burgemeesters deze taak op de juiste manier te laten uitvoeren, heeft de minister toegezegd om een handelingsperspectief te bieden op het gebied van integriteitsschendingen. Dit handelingsperspectief gaat geboden worden door onder andere de oprichting van het Steunpunt Integriteitsonderzoek en de Handreiking integriteit politiek ambtsdragers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van waterschappen en het ministerie van BZK . 

Hier kunt u de gehele brief en de verdere uitwerkingen van de te nemen acties lezen. 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 20 oktober 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn,  binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu