Vier Drentse lessen voor beter samenspel van raad en rekenkamer

Vier Drentse lessen voor beter samenspel van raad en rekenkamer

DEN HAAG – De gemeenteraad kan een grotere bijdrage leveren aan de effectiviteit van een rekenkamer(commissie). Dit is een van de conclusies uit een evaluatie over de rekenkamercommissie in Midden-Drenthe. Hierin wordt de rekenkamer geëvalueerd die de gemeente Midden-Drenthe de afgelopen 12 jaar heeft gediend.

In de evaluatie van het werk van twaalf jaar rekenkamercommissie in Midden-Drenthe worden een viertal conclusies getrokken om de rol van de rekenkamer als hulptroepen van de gemeenteraad te verbeteren:

  1. Scherpe, positieve aanbevelingen met draagvlak binnen de raad.
  2. Open communicatielijn tussen rekenkamer en raad. Een rekenkamer kan haar oor te luister leggen bij raad, college van B&W en ambtelijke organisatie voordat zij een nieuw onderwerp kiezen.
  3. Zoeken naar gezamenlijkheid, met name bij het formuleren van de onderzoeksvraag.
  4. Het vervullen van een aanjaagfunctie vanuit de rekenkamer en/of griffie richting de raad.

Scherp en positief

Het is als rekenkamer belangrijk om aanbevelingen aan de raad me te geven die positief, en toch voldoende scherp, geformuleerd zijn. Door deze positieve insteek zal de raad het niet zien als een ‘’afrekenrapport’’ en worden zij gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan. De scherpte in de aanbeveling helpt de raad helpen bij het stellen van duidelijke eisen bij de opvolging door het college en bij het controleren van de opvolging.

Gezamenlijke vraag

Het is waarschijnlijker dat een raad aan de slag gaat met aanbevelingen op gebieden waar zij zelf ook prioriteiten leggen. Daarom is het als rekenkamer verstandig om in gesprek te blijven met de raad en naar gezamenlijkheid te streven, bijvoorbeeld bij het formuleren van de onderzoeksvraag. Door de raad al in het begin van het onderzoek mee te nemen is de kans groter dat zij aangehaakt blijven tijdens en na het onderzoek.

Aanjaagfunctie

De conclusies uit de evaluatie vragen ook om een actieve rolneming vanuit de raad. Uit de evaluatie van de rekenkamercommissie Midden-Drenthe komt namelijk ook naar voren dat het verstandig is om als rekenkamer een aanjaagfunctie te vervullen. Wanneer zij dit deden was de raad actief bezig om navraag te doen bij het college over de opvolging van de opdrachten die de raad het college na advies van de rekenkamer had meegegeven. Een open communicatielijn tussen de rekenkamer en de raad is hierbij essentieel.

Meer informatie

De volledige evaluatie die Bureau Alpha in opdracht van de rekenkamerommissie Midden-Drenthe heeft opgesteld is hier te lezen: ‘’Rekenkameronderzoek in de gemeente Midden-Drenthe (2006-2017)’’. Raadslid.Nu heeft in 2014 de Rekenkamertool gepubliceerd. Hiermee worden raadsleden ondersteunt in het op de juiste manier gebruiken van de rekenkamer(commissie). De Rekenkamertool kunt u vinden via de volgende link: ‘’Gebruik de Rekenkamer juist met behulp van de Rekenkamertool’’ .