VNG Jaarcongres doet uitname uit gemeentebegroting

VNG Jaarcongres doet uitname uit gemeentebegroting

DEN HAAG – De griffiers van alle gemeenten zijn deze week gewaarschuwd om de voorstellen voor het VNG Jaarcongres goed te lezen. De reden: “De belangrijke gevolgen voor de rol van de raad bij het gemeentelijke begrotingsproces”, waarschuwt Renée Wiggers, voorzitter van de Vereniging van Griffiers in een brief aan alle griffiers. De algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besluit op 14 juni namelijk over een uitname uit de gemeentebegroting van 52,3 miljoen voor gezamenlijk uit te voeren digitale activiteiten door de VNG.

In de brief aan alle griffiers adviseert de voorzitter van de Vereniging van Griffiers om ‘afhankelijk van de cultuur in jouw gemeente kan je ze (de voorstellen van de VNG-red.) expliciet onder de aandacht brengen van de raad; ter kennisgeving of ter bespreking”, zo schrijft voorzitter Renée Wiggers, voorzitter van de Vereniging van Griffiers. Tot het VNG Jaarcongres hebben de griffiers daar nog ruim anderhalve week de tijd voor om hun gemeenteraden te informeren.

De griffiersvereniging verwijst met de brief naar het budgetrecht van de gemeenteraad en daarmee het recht om elk jaar de gemeentebegroting vast te stellen. De voorgestelde uitname uit de gemeentebegroting, moet na goedkeuring door het VNG Jaarcongres van 14 juni in Goes, door elke gemeente worden overgemaakt aan de VNG. Bij een bedrag van 52,3 miljoen euro gaat het gemiddeld per gemeente om een bijdrage van 135 duizend euro dat een VNG-bestemming krijgt. Voor grotere gemeenten zal dat meer zijn, voor kleiner minder omdat de toegepaste verdeelsleutel het inwonertal zal zijn.

De voormalige Amstelveense griffier Pascale Georgopolou schreef daarom op twitter over de VNG-voorstellen: Erg belangrijk! Raadsleden! Lezen!

Uitname uit Gemeentefonds

Met ingang van 1 januari 2018 mag er geen geld uit het gemeentefonds rechtstreeks meer naar de VNG worden overgemaakt. Dat moet voortaan via de gemeenten gaan lopen. Daarom zal “de VNG de benodigde middelen in de vorm van een verplichte financiële bijdrage naar rato van het inwonertal bij alle gemeenten in rekening brengen.”

De uitname uit gemeentegeld voor gezamenlijke activiteiten door de VNG is geen nieuwe verschijnsel. Wel groeit het bedrag jaarlijks. In 2011 werd er al 13,5 miljoen op deze wijze vastgesteld. Zes jaar later gaat het dus om 52,3 miljoen, waarvan bijna de helft voor nieuwe gezamenlijke activiteiten is. De VNG gebruikt het geld bijvoorbeeld voor het project Samen Organiseren, een nieuwe samenwerkingsvorm van gemeenten gericht op een permanente 24/7 uur digitale dienstverlening, zorg, inkomen, belastingen en omgevingswet aan inwoners door gemeenten gezamenlijk. “Samen werken versterkt de uitvoeringskracht van gemeenten”, schrijft voorzitter Jan van Zanen in de begeleidende brief die naar alle griffiers en gemeentebesturen is verstuurd. De voorstellen zijn nodig voor het vaststellen van standaarden voor gemeentelijke uitvoering van ICT- en werkprocessen, en “het initiëren van projecten die versnelling in opschaling opleveren”, aldus de VNG-voorzitter.

Helderheid over blackbox

De zeggenschap van de leden op gezamenlijke activiteiten wordt versterkt, stelt de VNG. “Uitnamen uit het Gemeentefonds worden toch vaak als black box ervaren waar weinig invloed op uitgeoefend kan worden. Door het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering met eigen middelen te voeden en daarover jaarlijks in de ALV (algemene ledenvergadering) te beslissen, ontstaat meer transparantie en verankeren we de zeggenschap en het draagvlak bij de leden, die vanaf 2018 immers individueel verplicht worden jaarlijks een financiële bijdrage te voldoen ter dekking van de kosten van het Fonds", zo staat er in het voorstel voor het oprichten per 1 januari 2018 van een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.

Voor meer informatie over de rol van raadsleden in Samen Organiseren klik hier.

Weinig raadsleden in Goes

Het VNG Jaarcongres in Goes telt zo’n 2500 deelnemers, vooral burgemeesters en wethouders. Het congres staat ook open voor raadsleden. Tot nog toe hebben zich 250 raadsleden aangemeld voor het bijwonen van de Jaarcongres en de ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het stemrecht op het congres is voorbehouden aan de gemeentelijke delegaties die met mandaat van hun achterban stemmen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 1 juni 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!