VNG: Raad gaat over rekenkamer

VNG: Raad gaat over rekenkamer

DEN HAAG - Het schrappen van de rekenkamercommissie uit de gemeentewet voegt volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten niet noodzakelijkerwijs iets toe aan het functioneren of presteren van lokale rekenkamers. Deze oplossing uit het Actieplan Lokale Rekenkamers doet volgens de VNG geen recht aan 92 procent van de gemeenten waar een functionerende rekenkamer is.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft in het Actieplan Lokale Rekenkamers voorstellen gedaan om de kwaliteit van rekenkameronderzoek te verbeteren en gemeenschappelijke rekenkamers te stimuleren. Volgens de VNG zijn er echter minstens een viertal effectievere oplossingen om de kwaliteit te verbeteren die het onderzoeken waard zijn: gesprekken voeren met gemeenten met een slapende rekenkamer, vergroten van de betrokkenheid van de gemeenteraad, meer aandacht voor de budgetten van rekenkamer(commissies) en meer aandacht voor de ondersteuning van de raad.

Raad betrekken bij rekenkamer
Meer aandacht schenken aan de betrokkenheid van de gemeenteraad en zorgen voor een goede afstemming tussen raad en rekenkamer(functie). Volgens de VNG vinden gemeenten namelijk dat gemeenteraden de keuzevrijheid zouden moeten behouden om zelf te bepalen hoe zij de rekenkamer(functie) vorm geven en of raadsleden daar deel van uitmaken. In veel gemeenten hebben raadsleden die zitting hebben in een rekenkamercommissie immers een goede invloed op de doelmatigheid van de onderzoeken. 

Raadslid.Nu heeft al in september vorig jaar een oproep gedaan aan minister Plasterk dat gemeenteraden zelf moeten kunnen bepalen welke inrichting van de rekenkamer het best bij hun gemeente past. De vorm en inrichting van een goed functionerende rekenkamer hoort niet in Den Haag te worden bepaald, noch te worden belast met een uitspraak daarover vanuit Den Haag. Gemeenteraden moeten dit zelf kunnen bepalen, in het besef dat de raad de rekenkamer op een dusdanige wijze faciliteert die past bij het belang van de rekenkamer voor raad en inwoners van de gemeente. Raadslid.Nu onderschrijft het belang van een goed functionerende rekenkamer die toe ziet op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid.

Budget rekenkamer
Meer aandacht voor de budgetten van rekenkamer(commissies). Door bezuinigingen in de afgelopen jaren is de interne ondersteuning van de gemeenteraden onder grote druk komen te staan wat in veel gemeenten ook een negatieve invloed heeft op het goed functioneren van de rekenkamer(commissies). De VNG wil onder andere samen met de NVRR onderzoeken in hoeverre er meer geld uit het Gemeentefonds beschikbaar kan worden gesteld ten behoeve van rekenkamer(functies).

Uit onderzoek van Raadslid.Nu blijkt dat gemeenteraden minimaal budget hebben voor onderzoek en controle. Het budget van de rekenkamer varieert van 0 tot 490.000 euro. In verhouding tot het budget van de gemeenteraad, dat varieert van 217 tot 7,8 miljoen euro, komt het budget voor de rekenkamer gemiddeld uit op 8 procent. Verhoudingsgewijs is in de grotere gemeenten een kleiner deel van het budget van de raad beschikbaar voor onderzoek en controle door de rekenkamer dan in kleinere gemeenten.

Gesprek met slapende rekenkamers
In gesprek gaan met de 8 procent van de gemeenten die een slapende of niet actieve rekenkamer hebben om na te gaan hoe zij een effectievere governancestructuur kunnen inrichten.

Ondersteuning gemeenteraad
Om de kwaliteit van het lokaal bestuur te bevorderen moet er meer aandacht zijn voor de ondersteuning van de gemeenteraad in brede zin. 

Het essay ‘Aanzien of afzien’ beschrijft drie punten die volgens raadsleden het aanzien van de raad kunnen verbeteren. Dit kan door korter en effectiever vergaderen, betere ondersteuning van de raad in regionale samenwerking en betere communicatie over wat de raad doet en wat de bevoegdheden zijn. Een aanbeveling uit het rapport is meer ondersteuning van de griffie en meer scholing plus uitbreiding van zelfstandige, onafhankelijke communicatie voor de raad bij de griffie. 

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 20 juni 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!