Voor kwart raadsleden voelt de raad niet als hoogste bestuursorgaan

Voor kwart raadsleden voelt de raad niet als hoogste bestuursorgaan

Bijna een kwart van de raadsleden ziet de raad niet als het hoogste politieke orgaan. Dat is opmerkelijk want volgens de wet is de gemeenteraad het hoogste bestuurlijke orgaan in het lokaal bestuur. Dit blijkt uit de reacties van raadsleden in het afgelopen jaar op de vraag: ‘’De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?’’

Van alle raadsleden van de week van het afgelopen jaar heeft 23 procent het gevoel dat de gemeenteraad in de praktijk toch niet het hoogste politieke orgaan is. Jacques Happe (D66, Amersfoort) constateert dat de informatieachterstand die de raad heeft ten opzichte van het college er voor zorgt dat de raad op sommige onderwerpen achter de feiten aanloopt. Hij merkt dat de raad op deze manier beslissingen neemt op basis van achterstallige informatie wat voor weloverwogen besluitvorming onwenselijk is. Robin Osinga (VVD, Littenseradiel) bekritiseert ook de invloed van het college op de raadsleden. Dit gaat ten koste van het initiatief wat door de raad genomen kan worden en kan zo richting geven aan het proces. Tom de Kleer (VVD, Nieuwkoop) herkent dit beeld en vindt dan ook dat het dualisme in sommige gevallen nog tekort schiet.

Meerderheid

Volgens de Grondwet staat de gemeenteraad aan het hoofd van het gemeentelijk bestuur. Een ruime meerderheid van de raadsleden is zich bewust van deze positie en rol en voelt zich hierdoor ook extra verantwoordelijk voor het raadswerk. Ruim 77% van de ondervraagde raadsleden is het eens met de stelling. Sven de Langen (CDA, Rotterdam) stelt: ‘’Dit is ontegenzeggelijk zo. De gemeenteraad neemt de belangrijke besluiten om de wethouders aan het werk te zetten.’’ Sedi van Loon (D66, Tilburg): ‘’Ondanks dat de raad een lekenbestuur is, stelt hij wel degelijk de kaders vast waarbinnen het bestuur moet opereren. De raad beslist, ondanks dat het college van B&W soms anders wenst.’’

Dag voor de Raad

Raadsleden en anderen debatteren op vrijdag 17 maart in Delft over de positie van de gemeenteraad. Hoe staat de raad er voor en wat is er nodig om als gemeenteraad na de raadsverkiezingen van 2018 een krachtige start te maken. Deze twee kernvragen worden op de Dag voor de Raad besproken. Meer informatie over de Dag voor de Raad kunt u vinden via deze link.

Verantwoording

De antwoorden van raadsleden op de stelling komen uit de serie Raadslid van de Week zoals die in 2016 op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn verschenen. Hoe de raadsleden van de week oordelen over de raad als hoogste politieke orgaan, kunt u lezen door hier te klikken.