Vuistregels voor een integere kandidaatstelling

Vuistregels voor een integere kandidaatstelling

DEN HAAG – Het is belangrijk voor partijen in de lokale politiek om de integriteit te kunnen waarborgen. Dit proces begint bij de kandidaatstelling en de bijbehorende selectiecommissie. Zo kan een discussie over de kandidaatstelling voorkomen worden. Het opstellen van een eigen gedragscode helpt hierbij.

Een gemeente is wettelijk verplicht een gedragscode voor zijn raadsleden, wethouders en burgemeester vast te stellen. Naast deze algemene gedragscode kan een politieke partij ervoor kiezen zijn eigen gedragscode op te stellen. Aangezien de algemene gedragscode alleen van toepassing is op politieke ambtsdragers, kunnen politieke partijen door middel van een eigen gedragscode al in de wervingsfase eventuele risico’s op het gebied van integriteit voorkomen. Ten tweede kunnen de partijbeginselen omtrent integriteit verder gaan dan de algemene gedragscode voorschrijft.

Voorbeelden

Er zijn verschillende vuistregels die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van een gedragscode. Deze hebben betrekking op bijvoorbeeld openheid, onafhankelijkheid en zorgvuldigheid. Eén van deze voorbeelden is het opnemen in een gedragscode van de partij over het herkenbaar handelen: ‘’Het handelen heeft een herkenbaar verband met de functie die ik vervul binnen de partij.’’ Ook dienstbaarheid komt aan bod en zou tot de volgende passage in de gedragscode voor de partij kunnen leiden: ‘’Ik volg de wet- en regelgeving. Daarnaast sluit mijn handelen altijd en volledig aan op de (kern)waarden van de partij.’’  Aan de hand van deze voorbeelden is het mogelijk om als politieke partij een gedragscode op te stellen die ten opzichte van de algemene gedragscode meer op de partij gericht is.

Het doel en toepassing

Het doel van deze vuistregels is om het integriteitsbewustzijn te vergroten binnen de partijen en om de kernwaarden van de partij uit te dragen. Hiermee worden integriteitsschendingen zo goed als mogelijk voorkomen. De vuistregels uit de gedragscode worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering dan wel het bestuur van de politieke partij. Hiermee zijn deze vuistregels van toepassing op (kandidaat) volksvertegenwoordigers, (kandidaat) bestuurders, leden van het afdelingsbestuur en leden van de selectiecommissies. Zij zullen deze gedragscode ook moeten ondertekenen voor zij een van deze functies gaan bekleden.

Integriteit politieke partijen

Begin 2017 heeft minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties Plasterk een handreiking gepubliceerd omtrent de integriteitstoetsing van kandidaten voor politieke partijen in het lokaal bestuur. Door deze handreiking hoopt de minister de kwaliteit van de integriteitstoetsing te kunnen verbeteren. Dit is de tweede wekelijkse aflevering uit een vijftal waarin de handreiking wordt toegelicht. De volledige handreiking is te vinden via deze link.

Serie over integriteit voor nieuwe raad

Raadslid.Nu  besteedt aandacht aan de handreiking integriteitstoetsing voor politieke partijen in het lokaal bestuur. In vijf afleveringen worden de handreiking van de minister toegelicht. Dit bericht is de tweede aflevering. Eerder verscheen:

Afspraken over integriteit selectiecommissie van belang

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 3 april 2017.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!