Wat doen gemeenteraden in tijden van coronacrisis, wel of niet vergaderen?

Wat doen gemeenteraden in tijden van coronacrisis, wel of niet vergaderen?

Gemeenteraden staan in de komende periode voor de vraag of en hoe raadsvergaderingen door kunnen gaan. Door het Coronavirus zullen gemeenteraden maatregelen moeten treffen om zich te houden aan de richtlijnen die vanuit de overheid zijn verstrekt. In dit artikel wordt een schets gegeven hoe verschillende gemeenten omgaan met het Coronavirus.

Gemeenteraden vergaderen gemiddeld een keer per maand, in grote gemeenten vaker, en daarnaast zijn er verschillende commissies binnen gemeenten die afzonderlijk van elkaar vergaderen. Af en toe moeten belangrijke besluiten worden genomen, maar sommige beslissingen kunnen wachten tot een later moment. Echter is de richtlijn vanuit de overheid om sociaal contact tot het minimum te beperken. Gemeenteraden moeten nu afwegen welke belangen zwaarder wegen bij het laten doorgaan van raadsvergaderingen.  

Geen of beperkte doorgang gemeenteraadsvergaderingen

De gemeente Hoekse Waard heeft besloten dat alle raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen niet door zullen gaan in de periode tot 6 april. Ook de buitengewone raadsvergadering voor de installatie van de nieuwe burgemeester vindt hierdoor niet plaats. De gemeente geeft aan dat ze het goede voorbeeld moeten geven door geen feestelijke bijeenkomsten te organiseren en dat het past bij het lijn die landelijk geldt. Ook de gemeente Westland heeft besloten om alle openbare vergaderingen van de gemeenteraad tot 2 april af te gelasten.

Daarnaast heeft de Haagse gemeenteraad besloten om het aantal fysieke vergaderingen tot het hoogstnoodzakelijke te beperken. Alleen besluiten die niet kunnen wachten en aan een termijn vastzitten worden behandeld. Het presidium meldt dat hierdoor de noodzakelijke democratische besluitvorming doorgang kan vinden. De commissievergaderingen van komende week komen te vervallen. Verder worden in de gemeente Amsterdam alle belangrijke besluiten die genomen moeten worden samengevoegd in een commissievergadering per week. Hierbij mogen geen insprekers en publiek aanwezig zijn. Eventuele schriftelijke inbreng is van harte welkom.

Wel doorgaan vergaderingen

In Beverwijk jeuken de handen van raadsleden om iets te doen voor de door coronamaatregelen getroffen personen en ondernemers. Veel partijen tonen in de gemeente betrokkenheid en willen graag acties ondernemen. In een overleg met de fractievoorzitters zijn de landelijke richtlijnen doorgenomen en bekeken hoe deze regionaal en lokaal uitgewerkt kunnen worden. Het is echter crisis, waarbij geldt first things first. De gemeenteraad is in dit geval dus bezig met beleid en acties gericht op het coronavirus.

De gemeenteraad in Laarbeek gaat komende donderdag wel gewoon door, meldt een woordvoerder van de gemeente. Echter wordt deze wel zo kort mogelijk gehouden. Alleen hamerstukken en twee besluiten die geen uitstel dulden worden behandeld. Over de agendapunten vindt geen discussie plaats, mocht hiertoe wel behoefte zijn dan wordt dit doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering. Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt in beslotenheid vergaderd door de raad.

Digitaal vergaderen

Een gemeente die al een oplossing heeft gevonden voor de gevolgen van het coronavirus is de Belgische gemeente Izegem. De gemeenteraad in het stadhuis gaat op dinsdagavond niet door, maar de raadsleden zullen digitaal vergaderen over dringende zaken. Verschillende raadsleden uit de gemeente geven aan dat zij hier voorstander van zijn en dat er maar één relevant thema is op de agenda, en dat is de coronacrisis.