Werkdruk beheersen? Keuzes maken!

Werkdruk beheersen? Keuzes maken!

Raadsleden weten hoe de werkdruk van het raadswerk aangepakt kan worden. Dit bleek uit het onderzoek ‘’Werkdruk van raadsleden’’ van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Hierin zijn raadsleden gevraagd om met suggesties te komen om de werkdruk in de nieuwe raadsperiode aan te kunnen pakken. Deze adviezen zijn gebundeld in een nieuwe handreiking ‘’Handreiking werkdruk van raadsleden’’

De meerderheid van de raadsleden geeft aan dat zij te weinig tijd hebben om het raadswerk naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit bleek uit het onlangs gepubliceerde onderzoek ‘’Werkdruk van raadsleden’’ van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Raadsleden weten daarnaast zelf het beste welke aanpak wel of niet werkt binnen hun raad of hun eigen situatie. Om hier achter te komen heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan raadsleden gevraagd welke suggesties zij hebben om de werkdruk van het raadswerk beheersbaar te krijgen of te houden. Hier kwamen allerlei suggesties uit voort. Voor een overzicht van de gegeven antwoorden is de complete rapportage hier te lezen. Er kwamen drie duidelijke lijnen naar voren uit alle suggesties die door raadsleden zijn gegeven.

  • Maak keuzes. Dit is veruit de meest genoemde suggestie om de werkdruk van het raadswerk beheersbaar te maken of te houden. Door selectief te zijn in het aantal onderwerpen wat je in je portefeuille hebt, de bijeenkomsten die worden bezocht en de tijd die per beleidsonderwerp wordt besteed is het raadswerk beter in te passen binnen de (beperkte) tijd die beschikbaar is.
  • Wees als raad duidelijk over de verwachtingen die er zijn met betrekking tot het werk van de griffie. Effectieve communicatie en goed samenspel met de griffie kan een raad veel werk schelen op bijvoorbeeld het gebied van beleidsstukken of vergaderagenda’s.
  • Een derde suggestie die door raadsleden wordt opgeworpen is het verhogen van de vergoeding voor het raadswerk, met name in kleine gemeenten. Zij geven aan dat de werkdruk in kleine gemeenten even hoog is, maar de vergoeding het inkomensverlies van minder uren werken niet voldoende kan compenseren. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft hier onlangs per brief, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, aandacht voor gevraagd bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Lessen voor de toekomst

Om raadsleden goed te kunnen blijven ondersteunen op het gebied van werkdruk heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Maarten de Winter, expert in tijdmanagement, gevraagd om met aanbevelingen te komen:

  1. Hij heeft aangegeven dat het voor raadsleden nuttig kan zijn een reflectiegesprek te organiseren. Op deze manier wordt er begonnen bij de basis en wordt duidelijk waar het eventuele probleem zit waar verder op gebouwd kan worden.
  2. Een volgende aanpak betreft een coachingsysteem. Hierbij worden raadsleden van advies voorzien door raadsleden en voormalig raadsleden door te luisteren en vragen te stellen. Door deze adviezen van ‘’buitenaf’’ kunnen raadsleden tot nieuwe inzichten komen over hun werkwijze en eventuele verbeteringen.
  3. Tot slot adviseert Maarten de Winter om een collectieve aanpak te bewerkstelligen. Het collectieve bewustzijn over werkdruk ontbreekt in sommige raden. Raadsleden zien werkdruk over het algemeen als een persoonlijk probleem. Door de werkdruk echter te zien als bedreiging van de democratische controle door de gehele raad wordt duidelijk dat hier ook een taak voor de gehele raad is.

Handreiking werkdruk onder raadsleden

Via deze link kunt u de handreiking ‘’Werkdruk onder raadsleden’’ lezen. Hierin staan een aantal tips en adviezen om de werkdruk binnen de gemeenteraad aan te pakken. Deze zijn afgeleid uit het onderzoeksrapport ‘’Werkdruk onder raadsleden’’ dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 2017 heeft gepubliceerd.