Werkgeversrol griffie explicieter bij de raad

Werkgeversrol griffie explicieter bij de raad

De nieuwe rechtspositieregeling voor ambtenaren heeft een aantal gevolgen voor de raadsgriffier en de medewerkers op de griffie. Tevens wordt de werkgeversrol van de raad explicieter in de nieuwe regels vastgelegd.

In december 2018 werd u opgeroepen om de Human Resources afdeling (HR) te vragen de besluitvorming op te stellen voor u als werkgeverscommissies om ‘voor’ de voorgestelde Wet normalisering rechtspostie ambtenaren (Wnra) tekst voor gemeentepersoneel te stemmen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft, via het College voor Arbeidszaken (CvA), daarvoor met de vakbonden onderhandeld en de uiteindelijke tekst voorgelegd aan de leden. Het CvA heeft de vakbonden aanvullend gevraagd de gemeenteraad expliciet als werkgever op te nemen in de uiteindelijke tekst. Onderstaande tekst komt uit een stand van zaken memo van het College voor Arbeidszaken.

Werkgeversrol en de griffie

De volgende zaken gaan gelden per 1 januari 2020:

  • De werkgever voor griffiepersoneel is de raad (Gemeentewet art. 107). De wetgever heeft de Gemeentewet 'technisch' aangepast: het werkgeverschap van de raad blijft zoals die is. In de Memorie van Toelichting bij de 'Aanpassingswet Wnra' maakt de minister duidelijk dat de raad, zoals nu ook het geval is, exclusief en met uitsluiting van het college de zeggenschap heeft over de griffieambtenaren. 
  • De Cao Gemeenten geldt direct voor het griffiepersoneel, waar nu de raad steeds aanpassingen in de CAR-UWO moet vaststellen.
  • De burgemeester ondertekent de arbeidsovereenkomsten voor het griffiepersoneel.
    • De burgemeester kan per volmacht, in de meeste gevallen, voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst een volmacht geven aan de werkgeverscommissie voor de ondertekening van deze overeenkomsten.
    • De volmacht van ondertekening van de arbeidsovereenkomst van de griffier kan bij de raad liggen, voor de rest van de griffie kan dit ook bij de griffier neergelegd worden. 
  • De andere werkgeverstaken gebeuren zonder tussenkomst van de burgemeester. Deze taken kan de raad uitbesteden met delegatie of volmacht aan de werkgeverscommissie. 

Op basis van bovenstaande punten wordt de raad explicieter genoemd als werkgever van de griffie.

Actie aangaande arbeidsovereenkomsten medewerkers griffie?

Iedere medewerker die op 31 december 2019 op de griffie werkzaam is, krijgt op basis van zijn personeelsdossier van rechtswege een tweezijdig arbeidsovereenkomst. Hier hoeft niets voor gedaan te worden. Het kan wel zijn dat uw gemeente aanvullend zaken wil regelen in een arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld bedingen). Vraag uw HR na welke werkwijze zij gaat hanteren. Arbeidsrecht is een complexe materie, mocht u hier vragen over hebben dan is het aan te raden hier met uw HR over te praten. Mocht de uitkomst onverhoopt onbevredigend blijven, dan kunt u uw griffier vragen externe hulp in te schakelen die u van advies kan voorzien.

Ondertekening

Voor iedere medewerker (griffier, adviseurs, griffiemedewerkers) die in dienst komt na 31 december 2019 moet wel een tweezijdige arbeidsovereenkomst opgesteld worden. Zoals u hierboven kunt lezen is het van belang dat het contract van de griffier namens de raad ondertekend wordt door de burgemeester. Let wel: het gaat hier dus puur om de ondertekening.

Mooier zou zijn, gezien de werkgeverstaak van de raad, dat de burgemeester de werkgeverscommissie (voor de griffier) en de griffier (voor overige griffiemedewerkers) een volmacht geeft om te ondertekeken. Zo blijven alle verantwoordelijkheden aangaande het werkgeverschap van de raad liggen bij de raad of werkgeverscommissie. HR zal hiervoor een volmachtbesluit moeten opstellen, dat kan een structurele volmacht of een eenmalige volmacht zijn. Zo kan HR vervolgens de juiste arbeidsovereenkomsten opstellen voor de griffier en de overige op de griffie werkzame personen. Arbeidsvoorwaarden dienen hierin onveranderd overgenomen te worden, tenzij anders bij cao vastgelegd.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie, neem contact op met:
Nancy Mosterman (adviserend lid College voor Arbeidszaken)
n.mosterman@lelystad.nl