Wet open overheid: soms ook voor raadsleden

Wet open overheid: soms ook voor raadsleden

Informatie die raadsleden onderling met elkaar uitwisselen, valt niet onder de Wet open overheid (Woo). Informatie die raadsleden delen met gemeentebestuurders, valt daarentegen wél onder de Woo.

Corrie Steenbergen, sinds 2022 Concernprojectleider Implementatie Woo, gaf een expertsessie op de Raadsacademie Venlo om raadsleden bij te praten. Duidelijk werd dat de Woo nog veel (onbeantwoorde) vragen oplevert, waarvan de brandendste: is de Woo ook van toepassing op het raadslid?

Nee, is het antwoord van Corrie. Raadsleden vallen namelijk buiten reikwijdte van de Woo.

Informatie beter vindbaar

De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden als vervanger van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en bedoeld om “een transparanter en actief openbaar makende overheid te bereiken”. Corrie Steenbergen: “Via de wet is informatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig ontsluiten en goed duurzaam archiveren”.

Makkelijker toegang

De wet maakt het voor burgers en bedrijven mogelijk om gemakkelijk toegang te krijgen tot overheidsinformatie. De wet is van toepassing op de zogeheten bestuursorganisaties: overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies, ministeries en andere organisaties die publiek geld ontvangen.

Raad niet volledig buiten schot

Hierdoor valt de gemeenteraad (als geheel) onder de reikwijdte van de Woo, maar raadsleden zelf niet. Dit geldt dus ook voor informatie die tussen individuele raadsleden wordt uitgewisseld.

Dit ligt anders bij informatie-uitwisseling tussen raadsleden en gemeentebestuurders. Appjes tussen het raadslid en de wethouder vallen bijvoorbeeld wél onder de reikwijdte van de Woo

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werkt momenteel aan een specifieke handreiking over de Wet open overheid, met aandacht voor wat de wet voor de raad en voor raadsleden betekent.

Raadsleden die adviezen en/of tips hebben, kunnen zich melden via info@raadsleden.nl

  • Om gemeenten en raadsleden te ondersteunen, heeft de VNG in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken de (juridische) handreiking ‘Van Wob naar Woo’ opgesteld. 
  • Op de Leeromgeving vindt u meer informatie over de Woo, geheimhouding en vertrouwelijkheid. 
  • Op 16 maart komt de Tweede Kamercommissie samen om te debatteren over de Woo. Aan bod komt onder andere de implicaties van de wet rondom het rapport ‘Ongekend Onrecht’ (over de Toeslagenaffaire).