Wetsvoorstel Appa-uitkering naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is naar de Tweede Kamer gestuurd en daarmee openbaar. Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd betekent dit dat de maximale duur van de wachtgeldregeling wordt ingekort van de huidige 4 jaar naar 3 jaar en twee maanden. De datum van inwerkingtreding zal zijn 1 september 2012.
De maximale duur van het wachtgeld van politieke ambtsdragers wordt hiermee gelijk getrokken aan de duur van een normale werkloosheidsuitkering: drie jaar en twee maanden.

Overgangsregeling
De versobering van de uitkeringsduur gaat gelden voor zittende en nieuwe ambtsdragers. Eerbiedigende werking geldt uitsluitend voor al eerder ingegane uitkeringen voor zover deze zijn ingegaan vóór de datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. Die is in artikel II bepaald op 1 september 2012.

Er is niet voorzien in een eerbiedigende werking voor ambtsdragers die op het moment van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel nog in functie zijn.

Lente-akkoord
Het Lente-akkoord vergt veel van de gehele samenleving. Dat politieke ambtsdragers hierin het goede voorbeeld geven en een eigen bijdrage leveren, is wezenlijk voor het maatschappelijk draagvlak van de ingrijpende maatregelen die zijn aangekondigd in het Lente-akkoord. Het kabinet vindt dat dit aspect zwaarder dient te wegen dan de verwachtingen die de politieke ambtsdragers hebben kunnen ontlenen aan de rechtspositieregeling waaronder zij hun ambt hebben aanvaard.

55-plus
Het wetsvoorstel laat de aanspraken voor aftredende politieke ambtsdragers die op dat moment 55 jaar of ouder zijn en een voor de Appa-uitkering geldende loopbaan hebben van 10 of meer jaren, ongemoeid.

100% zekerheid?
Alle gegevens zijn gebaseerd op het voorstel zoals dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Aangezien de Tweede Kamer de mogelijkheid van amendering heeft, kan niet met zekerheid worden gesteld dat dit voorstel in de huidige vorm ook in het Staatsblad zal verschijnen. Bovendien zal na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer het door de Tweede Kamer aangenomen voorstel nog behandelen. Normaal gesproken kan de Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen of verwerpen. Eerder kan aan de bovenstaande informatie geen zekerheid worden ontleend.

Gekwalificeerde meerderheid
Dit wetsvoorstel ziet onder meer op geldelijke voorzieningen voor leden en gewezen leden van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 63 van de Grondwet. Artikel 63 van de Grondwet bepaalt dat dergelijke geldelijke voorzieningen bij wet worden geregeld en dat deze wet alleen kan worden aangenomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Verhoging pensioenleeftijd
Demissionair minister Spies gaat in de Memorie van Toelichting ook in op de verhoging van de pensioenleeftijd: 'In de Appa is de ingangsdatum van het aanvullend pensioen nu gefixeerd op 65 jaar. Het wijzigen van deze leeftijd in een flexibele pensioengerechtigde leeftijd vereist een complexere aanpassing van de Appa dan het onderhavige voorstel beoogt. Vanwege die complexiteit zal deze aanpassing in een separaat wetsvoorstel worden geregeld.

Bron: www.vng.nl