Zes belangrijkste integriteitsnormen in nieuw handboek integriteit

Zes belangrijkste integriteitsnormen in nieuw handboek integriteit

Voor raadsleden zijn er zes spelregels als belangrijkste integriteitsnormen in het raadswerk en voor het uitoefenen van het raadslidmaatschap. Deze normen zijn te lezen in het vandaag nieuw gepubliceerde Handboek Integriteit, dat een verzameling is van alle integriteitsregels voor raadsleden, wethouders, burgemeesters en andere zogeheten decentrale politieke ambtsdragers.

De zes belangrijkste integriteitsnormen, die in het handboek worden uitgewerkt zijn:

  • Volksvertegenwoordigers maken openbaar welke nevenfuncties zij bekleden – artikel 12 Gemeentewet, artikel 11 Provinciewet, artikel 32 Waterschapswet:
  • Volksvertegenwoordigers vervullen geen andere – limitatief opgenomen ‘onverenigbare betrekkingen’ – artikel 13 Gemeentewet, artikel 13 Provinciewet, artikel 31 Waterschapswet;
  • Volksvertegenwoordigers leggen de eed (verklaring of belofte) af voordat zij functie uitoefenen – artikel 14 Gemeentewet, artikel 14 Provinciewet, artikel 34 Waterschapswet;
  • Volksvertegenwoordigers verrichten geen ‘verboden handelingen’ - artikel 15, lid 1 en 2, Gemeentewet, artikel 15, lid 1 en 2, Provinciewet, artikel 33, lid 1 en 2, Waterschapswet
  • De volksvertegenwoordiging stelt verplicht een gedragscode integriteit vast voor zijn leden, voor bestuurders en voor de kroonbenoemde. De inhoud daarvan is vrijgelaten – artikel 15, lid 3, 41c, lid 2, en 69, lid 2, Gemeentewet, artikel 15, lid 3, 40c, lid 2, en 68, lid 2, Provinciewet, artikel 33, lid 3, Waterschapswet;
  • Volksvertegenwoordigers nemen niet deel aan de beraadslaging en stemming over aangelegen­heden die hen persoonlijk aangaan of waarbij zij als vertegenwoordiger zijn betrokken, of over de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan zij rekenplichtig zijn of tot welks bestuur zij behoren – artikel 28, lid 1, Gemeentewet, artikel 28, lid 1, Provinciewet, en artikel 38a, lid 1, Waterschapswet

Burgemeester en wethouders

Voor wie als raadslid wil weten aan welke integriteitsnormen bestuurders, zoals de burgemeester en de wethouders moet voldoen, kan deze ook teruglezen in het nieuwe handboek integriteit.

Aanbieding

Het eerste exemplaar van het nieuwe handboek integriteit is door minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins slot aangeboden aan burgemeester Gerdo van Grootheest van Culemborg. Van Grootheest was voorzitter van de begeleidingscommissie die meegedacht heeft over het handboek. Het handboek bevat handvatten en instrumenten die als richtsnoer kunnen dienen bij zaken als belangenverstrengeling, verboden handelingen, nevenfuncties en aanbesteden.

Meer informatie

Voor wie het nieuwe Handboek Integriteit wil teruglezen, klik hier.