Zes ton beschikbaar voor weerbare raadsleden en bestuurders

Zes ton beschikbaar voor weerbare raadsleden en bestuurders

DEN HAAG – Om de weerbaarheid van raadsleden en bestuurders (wethouders, burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden) te vergroten, heeft het ministerie jaarlijks zeshonderdduizend euro beschikbaar. Dit geld moet besteed worden aan het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van het bestuur waar het gaat om verleiding, intimidatie, bedreiging en agressie. Te denken valt aan gesprekken ter vergroting van de bewustwording over veiligheid, ondermijning, maar ook voor preventie en adequate nazorg na agressie en intimidatie.

Voor raadsleden werkt Raadslid.Nu in samenwerking met het Landelijke en Regionale Informatie- en Expertisecentrum (LIEC respectievelijk RIEC) aan een serie bijeenkomsten in september en oktober over hoe raadsleden ondermijning kunnen herkennen en hoe om te gaan met ondermijning en agressie. Ook wordt er op initiatief van Raadslid.Nu een bijeenkomst gehouden om de ervaringen van raadsleden te delen die in de huidige raadsperiode te maken hebben gehad met agressie, geweld en intimidatie.

Ruim kwart slachtoffer van agressie

Uit de monitor Integriteit en veiligheid openbaar bestuur 2016 blijkt dat – hoewel er de afgelopen jaren sprake is van een dalende tendens – nog altijd ruim een kwart van de politieke ambtsdragers en één op de vijf ambtenaren slachtoffer is van agressie en geweld.“Dat is onacceptabel.

Politieke ambtsdragers dienen zich voluit gesteund te voelen bij de uitoefening van hun functie en in het tegengaan van ondermijning van de democratische rechtstaat en ook het ondersteunende ambtelijk apparaat moet weerbaar zijn”, schrijft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer over Netwerk Weerbaar Bestuur.

Netwerk Weerbaar Bestuur

Raadslid.Nu is samen met onder meer het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, Statenlid.Nu, de Vereniging van Griffiers, de Vertrouwenslijn en de bestuurdersverenigingen van de politieke partijen partner in het Netwerk Weerbaar Bestuur. De ambitie van dit network is: het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van het bestuur waar het gaat om verleiding, intimidatie, bedreiging en agressie. Hiertoe wordt geïnvesteerd in het verbinden en versterken van de bestaande structuren opdat –met inachtneming van ieders eigen verantwoordelijkheden - in gezamenlijkheid kennis kan worden vergaard en gedeeld, ervaringen kunnen worden uitgewisseld, het bestaande instrumentarium toegankelijker kan worden gemaakt en er nieuwe handelingsperspectieven kunnen worden gegenereerd”, aldus de minister in zijn brief aan de Kamer.

Instrumenten en handreikingen

In het Netwerk Weerbaar Bestuur wordt ingezet op kennisvergaring, het laten spreken van de praktijk en het bieden van handelingsperspectief. Hiervoor is gekozen omdat de afgelopen jaren reeds tal van instrumenten, handreikingen en protocollen zijn ontwikkeld op de thema’s veiligheid en integriteit, waaronder de toolkit Veilig Bestuur. “Om naar een volgend niveau in de aanpak van intimidatie, geweld en integriteitsvraagstukken in relatie tot ondermijning te komen zou - zo is de overtuiging bij de betrokkenen - nu niet zozeer moeten worden geïnvesteerd in het genereren van meer instrumentarium, als wel in het gezamenlijk zo effectief mogelijk inzetten en door ontwikkelen van dat instrumentarium. Meer effectiviteit - zo stelt men - kan alleen bereikt worden indien de betrokken partijen niet alleen ieder voor zich maximaal verantwoordelijkheid nemen, maar dat ook samen doen opdat zij elkaar - ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid - kunnen versterken”, aldus de brief.  

Wortel aan democratische rechtsstaat

De aanleiding voor de inzet op een weerbaar bestuur is dat politieke ambtsdragers (raadsleden, Statenleden, wethouders, burgemeesters, gedeputeerden) – ondersteund door hun ambtenaren – een cruciale rol vervullen in onze democratische rechtsstaat. Zij zijn bepalend voor democratische en integere besluitvormingsprocessen. “Vanuit die rol moeten zij open in de samenleving kunnen staan, het politieke debat vrij kunnen voeren en publieke taken vrij van dwang en drang kunnen uitoefenen. Indien zij hierin belemmerd worden of zich bij het nemen van besluiten laten beïnvloeden door intimidatie, agressie en geweld is dat een belangrijk risico voor de integriteit, kwaliteit en continuïteit van het openbaar bestuur en wordt de bijl aan de wortel van de democratische rechtsstaat gelegd”, aldus Plasterk in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Meer informatie

Voor wie de gehele brief van Plasterk over het Netwerk Weerbaar Bestuur wil lezen, klik hier.

Voor meer informatie kun je ook terecht op de speciale Raadslid.Nu-pagina over het omgaan met agressie, geweld en intimidatie: klik hier voor het overzicht van alle belangrijke informatie over deze onderwerpen.

Raadsleden die vragen hebben of geconfronteerd zijn met geweld, intimidatie en/of agressie kunnen altijd contact opnemen met Raadslid.Nu, tel.nr. 070-3738195 of met de Vertrouwenslijn: 0800 2800 200.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 6 juli 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!