Zet inclusiviteit op de gemeentelijke agenda

Zet inclusiviteit op de gemeentelijke agenda

Raadsleden spelen een grote rol om het onderwerp inclusieve samenleving op de politieke agenda te krijgen. Bij een inclusieve samenleving kunnen alle inwoners volwaardig deelnemen, maar mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid ervaren drempels. Dat bleek bij een bijeenkomst voor raadsleden over een inclusieve samenleving op 7 juni jongstleden.

Door het indienen van moties en door aandacht te vragen voor het mensen met een beperking bij de kadernota of de begroting kan de raad dit onderwerp actief op de politieke agenda zetten. De raad kan het college oproepen om een jaarlijkse terugkoppeling te geven over de voortgang van het wegnemen van barrières voor mensen met een beperking. 

Toegankelijk

Een inclusieve samenleving is het doel van het VN-verdrag van de handicap. Dit verdrag werd in Nederland 5 jaar geleden goedgekeurd. Uitvloeisel van dit verdrag is dat in elke gemeente beleid heeft en maatregelen neemt om iedere inwoner volwaardig te laten deelnemen. Hierbij gaat het over de toegankelijkheid van het gemeentehuis of andere openbare gebouwen en de toegankelijkheid van de website.
Maar de oproep vanuit de raad kan ook zijn dat bij elk nieuw beleid vanuit de gemeente een paragraaf opgenomen wordt over inclusiviteit. Wat het onderwerp ook is, luisteren naar en samenwerken met ervaringsdeskundige inwoners is het aller belangrijkste als het gaat om het VN-verdrag implementeren in de gemeente. 

Tips

De bijeenkomst leverde nog een aantal tips op:

  1. Elke gemeente kent een belangenorganisatie voor mensen met een beperking. Ga eens met hen praten. Zo ervaar je uit eerste hand waar mensen met een beperking tegenaan lopen.
  2. Dien een motie in, zodat de gemeente gaat voldoet aan het VN-verdrag Handicap.
  3. Neem de inclusieve samenleving op in het verkiezingsprogramma en laat het onderwerp zijn in het college- of raadsakkoord na de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Een inclusieve raad

Twintig procent van de Nederlanders heeft een beperking. Dat is niet alleen een lichamelijke beperking, maar ook een psychische beperking. Een onderdeel van een inclusieve gemeente is dat de raad een betere afspiegeling is van de samenleving. Daarbij horen ook de vertegenwoordiging van raadsleden met een beperking.

Proefproject

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden geeft uitvoering aan twee proefprojecten voor raadsleden en kandidaat-raadsleden met een beperking. Doel van de pilot is om mensen met een beperking een meer gelijk speelveld te geven. Heeft u een beperking of kent u iemand met een beperking die raadslid is of wil worden, meldt u zich bij info@raadsleden.nl.

Meer informatie

- VN-verdag handicap
- Proefproject ondersteuning (kandidaat)-raadsleden met een beperking