Zoetermeerse raad roept op tot landelijke actie tegen tekorten

Zoetermeerse raad roept op tot landelijke actie tegen tekorten

Een actiecomité gaat namens de voltallige Zoetermeerse gemeenteraad onderzoeken hoe groot de actiebereidheid is bij andere gemeenten om met de Zoetermeerse raad de rijksoverheid ertoe aan te zetten om voldoende geld aan de gemeenten te geven.Door verschillende maatregelen van het rijk is de financiële positie van Zoetermeer, en vele andere gemeenten in Nederland, zo slecht dat de gemeenten niet kunnen rondkomen.

De Zoetermeerse raad besloot 13 juli ook te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om géén begroting vast te stellen zolang er niet genoeg middelen zijn, en de raad is bereid daarvoor naar de rechter te gaan. De raad geeft aan dat de slechte financiële positie van Zoetermeer komt omdat:

  • het rijk te weinig geld verstrekt voor het uitvoeren van de jeugdzorg en de gemeenten te weinig mogelijkheden hebben om te kunnen sturen en de uitgaven in de hand te houden,
  • het rijk de eigen bijdragen voor de Wmo sterk heeft verlaagd en te weinig geld naar de gemeenten overgeboekt om de aanzuigende werking te kunnenop vangen. Het is nu zo aantrekkelijk en goedkoop om huishoudelijke hulp voor senioren via de gemeente te laten lopen dat de gemeenten niet uitkomen met de beschikbare financiën,
  • het rijk dacht dat door verplichte samenwerking van gemeenten - de zogenaamde opschaling – gemeenten zuiniger konden werken. De opschaling is niet doorgegaan, maar de gemeenten worden nog steeds sterk gekort en die korting wordt ieder jaar hoger.

Grote tekorten

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft vastgesteld dat de gemeente ieder jaar door deze rijksmaatregelen een tekort heeft van zo’n 17,5 miljoen euro. Het tekort voor alle 355 gemeenten wordt geschat op circa 2,5 miljard euro. De gemeente Zoetermeer gaat, onder andere, de inkomsten van de Eneco-gelden gebruiken om de corona-tegenslagen op te vangen. Dat kan Zoetermeer doen omdat het hier gaat om uitgaven die gemeente eenmalig moet doen.
Dit in tegenstelling tot de hiervoor genoemde tekorten in de jeugdzorg, Wmo en korting vanwege de opschaling die ieder jaar terugkomen en niet kunnen opgelost met geld uit de reserves. Vorig jaar heeft Zoetermeer om de financiële moeilijkheden op te vangen een reeks pijnlijke bezuinigingsvoorstellen doorgevoerd. Dit najaar zou de raad nog meer moeten schrappen, maar de raad heeft nu besloten dat het genoeg is.

Kapot bezuinigen

De raad stelt gezamenlijk dat geen van de raadsleden in de gemeentelijke politiek is gegaan om de stad kapot te bezuinigen. Omdat eerdere acties van wethouders en colleges richting de regering en de Tweede Kamer geen effect hebben gehad, vindt de Zoetermeerse raad dat het nu aan de gemeenteraad is om zijn verantwoordelijkheid te pakken en duidelijk te maken dat het zo niet langer kan.

Meer informatie