Zorg voor inspraak én tegenspraak

Zorg voor inspraak én tegenspraak

Om als raad grip te krijgen op grote projecten is het van cruciaal belang dat er genoeg aandacht is voor een sterke informatiepositie. Dat was een van de aanbevelingen bij het webinar ‘’Grip op grote projecten’’.

Het is voor raadsleden vaak lastig om grip en controle te krijgen op grote projecten binnen hun gemeente. Het gaat veelal om projecten waar veel partijen bij betrokken zijn en waar grote bedragen mee gemoeid zijn. Om raadsleden hierbij te ondersteunen organiseerde de Nederlands Vereniging voor Raadsleden op 12 maart het webinar "Grip op grote projecten’’.

Rug tegen de muur

Het beeld bij grote projecten is vaak dat de uiteindelijke kosten hoger zijn dan hoe deze vooraf waren begroot. Ook bij de Spoorzone in Tilburg kwamen er onverwachte financiele tegenvallers. "Je moet niet het gevoel hebben dat je met je rug tegen de muur staat’’, aldus het Tilburgse raadslid Helma Oostelbos. Om dit in de toekomst te voorkomen gaat de Tilburgse raad de regeling grote projecten aanpakken.

Zo gaat de Tilburgse raad in de toekomst meer aandacht besteden aan de risicoparagraaf bij grote projecten, zodat eventuele tegenvallers niet meer onverwacht komen maar hier aan de voorkant van het proces al rekening mee is gehouden. Hierbij kan door het werken met verschillende scenario’s al van tevoren worden nagedacht over hoe er met situaties wordt omgegaan.
Wouter Jan Verheul, onderzoeker aan de TU Delft, onderstreept deze manier van werken. "Je weet van tevoren dat de plannen nooit helemaal precies gaan uitpakken zoals van tevoren bedacht, dus moet een initiatiefplan van het bestuur meerdere scenario’s bevatten.’’

Zorg voor inspraak en tegenspraak

Volgens Oostelbos is het van belang dat burgers goed betrokken worden bij het gehele proces rondom een groot bouwproject als de Tilburgse Spoorzone. Om dit te doen zijn er verschillende klankbordgroepen geformeerd waar burgers hun wensen en zorgen kwijt konden.
Door hierbij te werken met een onafhankelijk tussenpersoon die deze klankbordgroep begeleidde, wordt de drempel voor burgers verlaagd en kunnen zijn hun inspraak optimaliseren.

Naast het organiseren van inspraak is ook het faciliteren van tegenspraak belangrijk, aldus Verheul. Hierbij is het ook van belang dat je de creativiteit van de omgeving benut. Door alle groepen van de bevolking hierbij te betrekken, ook diegenen die hier geen direct belang bij hebben, is het mogelijk het draagvlak te vergroten.

Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam, geeft aan dat kritiek nodig is om een project beter te maken, daarom is het nuttig zelf kritiek te organiseren. Dit moet verder gaan dan geplande discussieavonden. Kritiek moet gevraagd en ongevraagd gegeven worden om bijvoorbeeld tunnelvisie tegen te gaan. Het is vervolgens wel van belang dat je hier als raad ook mee aan de slag gaat.

Informatie die je kunt begrijpen

De raad moet goed geïnformeerd worden. Zo kan de raad op tijd bijsturen waar nodig, maar wordt ook de organisatie gedwongen om gestructureerd te werken. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt zowel bij de raad als bij de ambtenarij, aldus De Ridder. Ambtenaren moeten hun informatie netjes aanleveren en de raad moet er een probleem van maken als dit niet of niet goed gebeurt.
De Ridder: "Spreek met elkaar af dat je sommige dingen niet accepteert. Coalitie niet, maar oppositie ook niet.’’ Raadsleden moeten tenslotte aan durven geven dat ze informatie niet snappen, zij moeten uiteindelijk kunnen controleren.

Terugkijken

U kunt het webinar terugkijken in de player hieronder of in de digitale leeromgeving voor raadsleden via leeromgeving.raadsleden.nl. Hier vindt u tevens verschillende modules, handreikingen en clips die u kunt gebruiken om u kennis en vaardigheden te verbeteren.