Abdullah Uysal
Goede ondersteuning moet niet een keuze zijn maar een vereiste

Abdullah Uysal, Dordrecht

Abdullah Uysal

Gemeente Dordrecht

Naam: Abdullah Uysal
Raadslid in de gemeente: Dordrecht
Raadslid sinds: 30 maart 2022
Partij: GroenLinks Dordrecht
Hoofdberoep: Student
LinkedIn
Instagram
Twitter
Facebook

1.Waarom ben je raadslid geworden?

Ik vroeg me altijd af hoe besluitvorming tot stand kwam. Ik was nieuwsgierig hoe keuzes werden gemaakt en welke afwegingen daarin meespeelden. Politiek gaat om het maken van keuzes. Naar mijn mening worden de laatste jaren op structurele wijze verkeerde keuzes gemaakt, die nu op vele fronten in de samenleving zichtbaar zijn. Ik ben de politiek ingegaan om het gevoerde beleid steeds meer aansluiting te laten vinden bij de leefwereld van onze inwoners.

2.De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ik heb het voorrecht gehad om veel onderzoek te doen naar de lokale democratie in Nederland. Dus ja, theoretisch gezien geloof ik in de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan. Maar wat ik nu in mijn raadswerk ervaar, is dat dit in de praktijk toch anders ligt. Zo wordt de politieke agenda grotendeels bepaald door het college. Met als resultaat dat je als raad reactief wordt en de kans vergroot dat je achter de feiten aan loopt. In het verlengde daarvan worden steeds meer taken van de gemeente belegd in regionale samenwerkingsverbanden. Dat maakt het lastiger en ingewikkelder om grip te krijgen op de onderwerpen in je controlerende functie als raadslid. Het Rijk gooit steeds meer taken bij de gemeente over de schutting. Als raadslid word je continu in verlegenheid gebracht ten opzichte van je eigen inwoners, omdat je het op een gegeven moment niet meer kunt verklaren.

3.Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

“Het raadslidmaatschap is geen sinecure.” Dat is een zin die ik inmiddels aan den lijve heb ondervonden. Je stapt als nieuw raadslid in een rijdende trein. Veel projecten en andere soorten besluitvorming hebben de vorige periodes al plaatsgevonden. Je mist dus heel wat context als je ineens een dossier voor je neus krijgt. In dat kader vind ik ondersteuning van raadsleden van onmisbaar belang.

4.Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ben een volksvertegenwoordiger die regelmatig in contact is met zijn inwoners. Ik draag er zorg voor om het besluitvormingsproces nooit af te ronden zonder de inbreng van de inwoners daarin goed te hebben meegenomen. De informatie die ik van hen krijg, vormt voor mij de basis. Daarom vind ik het van belang om veel mijn gezicht te laten zien bij activiteiten en evenementen. Zo blijf ik op de hoogte van wat er speelt in mijn stad en krijg ik ook de gelegenheid inwoners te betrekken bij wat wij doen in het stadhuis. Het leuke van het raadslidmaatschap is dat je overal binnenkomt. Maak daar optimaal gebruik van!

5.Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik vind dat op inhoudelijk vlak iedereen moet kunnen zeggen wat hij of zij wil, gelet op de omgangsvormen. Het hedendaagse debat lijkt zich steeds meer te verschuiven naar de vorm in plaats van de inhoud. Wij hebben een voorbeeldfunctie; onze inwoners kijken naar de vergaderingen en willen dat problemen opgelost worden. Je geeft dan niet het goede voorbeeld als je vooral met jezelf bezig bent.

6.Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Van ervaren raadsleden heb ik geleerd dat je niet met alle thema’s bezig moet zijn. Wij hebben een grote fractie, dus ook de luxe om taken en onderwerpen te verdelen. Ik wil mij deze raadsperiode vooral inzetten op het gebied van wonen, sport en jongeren. Dit zijn al grote dossiers, maar door het af te bakenen, is het te overzien en kan je je erin vastbijten.

7.Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Verbetering is zeker noodzakelijk. Voor het zomerreces moesten we ineens voor een aantal gemeenschappelijke regelingen een zienswijze op de conceptbegroting geven. Ik weet nog heel goed dat in de commissie toen iedereen elkaar verward aankeek; “wat doen we hier nu eigenlijk?” Een groot gedeelte van de begroting gaat naar samenwerkingsverbanden. Dan moet je beseffen dat de verkiezingen net achter de rug zijn en er bijna een geheel nieuwe raad zit. Ook de raadsleden die al langer meelopen gaven aan weinig betrokken te zijn bij gemeenschappelijke regelingen. Kortom, we waren niet in staat om een zienswijze te geven op de conceptbegroting, omdat we niet wisten waar het over hadden. Toen hebben we ook besloten om het deze raadsperiode anders aan te pakken. We kregen eerst een raadsinformatieavond over de grote gemeenschappelijke regelingen in onze regio. De volgende stap is kijken hoe we vooraf kunnen sturen en mee kunnen beslissen in plaats van fungeren als een stempelmachine.

8.Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Allereerst hebben we in ons politiek akkoord opgenomen dat we plannen en beleid voor de stad samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zullen maken. In Dordrecht willen wij bijvoorbeeld een Stadspark XXL realiseren: een groene oase midden in de stad. Zo’n project heeft veel invloed op de omgeving en de stad zelf. Daarom worden ideeën van Dordtenaren opgehaald, zodat we samen vorm kunnen geven aan het eerste ontwerp van het park.

9.Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, met de kennis van nu vind ik dat de burgemeester de voorzitter moet blijven van zowel het college van B&W als de gemeenteraad. Ik begrijp waar deze stelling vandaan komt, namelijk dat ook het takenpakket van de burgemeester flink is verzwaard. Maar om dan meteen te zeggen dat de taakverzwaring van de burgemeester ten koste gaat van het voorzitterschap van de raad, dat betwijfel ik. Voor nu zie ik ook geen alternatief. De burgemeester is een verbindende schakel tussen de raad en het college en bij de uitoefening van zijn ambt ver boven de partijbelangen uitstijgt.

10.Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik ervaar de ondersteuning door de griffie als zeer waardevol. Om een gelijk speelveld te creëren moet je de raadsleden zoveel mogelijk op dezelfde hoogte brengen als het college. Hierin is een belangrijke rol voor de griffie weggelegd. Nu is het wettelijk bepaald dat iedere gemeente een griffier moet hebben, maar de omvang van de griffie wordt overgelaten aan gemeenten zelf. In veel gevallen zijn de raadsgriffies te klein om te spreken van een goede ondersteuning. Daarom zou ik willen zeggen: ‘Depolitiseer inhoudelijke ondersteuning van de gemeenteraad.’ Koppel er een vast bedrag per gemeente aan. Het moet niet een keuze zijn, maar een vereiste.

11.Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Het uitgangspunt is om alle Dordtenaren te betrekken bij het beleid. Er zijn groepen in de samenleving die slecht bereikt worden. Deze mensen hebben andere dingen aan hun hoofd – zoals rondkomen – of hebben vanwege eerdere ervaringen geen geloof meer in de politiek. De gemeenteraad hoort een afspiegeling te zijn van de stad. Het gaat erom dat iedereen in onze stad – ondanks de verschillen in achtergronden, cultuur, ervaringen, perspectieven en identiteit – zich met elkaar verbonden voelt en mee kan doen. We hebben afgesproken dat we deze raadsperiode een diversiteitsbeleid opstellen.

12.Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik wil een raadslid zijn die van en voor de inwoners is. Het vertrouwen in de politiek heeft een enorme deuk opgelopen. Ik kan weliswaar niet alles realiseren waar de inwoners mij om vragen, maar ik kan me daar wel met man en macht voor inspannen. Ik hoop te laten zien dat wij als raadsleden in samenspraak met onze inwoners hét verschil kunnen maken. De gemeenteraad is dé bestuurslaag die het dichtst bij de inwoner staat! Ik wil het perspectief van jongeren en starters extra benadrukken tijdens de raadsvergadering. De actuele onderwerpen, zoals wonen en klimaat, gaan over de toekomst van deze groep. Het mag en kan niet zo zijn dat de belangen van hen niet worden meegenomen in het beleid. Daar ga ik mij voor hard maken!

13.Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Houd altijd je doel voor ogen waarvoor je de politiek in bent gegaan. Het is goed om even uit te zoomen en naar het grotere plaatje te kijken. Daarbij is het handig om jezelf vragen te stellen als ‘Wat voor raadslid wil ik zijn en handel ik daarnaar?’ Of ‘Heb ik genoeg contacten met de stad?’ Tot slot zou ik wil zeggen; heb je eigen mening en sta je mannetje. Politiek draait om betekenis geven aan feiten. Niks is goed of fout. Streef je idealen na!

Vorige/volgende