Age Hartsuiker
Ook al voelt dit soms niet zo, de raad is en blijft het hoogste politieke orgaan. De raad is de baas.

Age Hartsuiker, Heerenveen

Age Hartsuiker

Gemeente Heerenveen

Raadslid sinds: 1999
Partij: Heerenveen Lokaal
Hoofdberoep: beeldend kunstenaar/galeriehouder
LinkedIn: Age Hartsuiker
Instagram: Age Hartsuiker  
Twitter / X: Age Hartsuiker  

1. Waarom ben je raadslid geworden?
Omdat ik mij betrokken voel en betrokken ben bij mijn directe leefomgeving, dorp, buurt en straat. Van buurtvereniging naar raadslid voor de onafhankelijke partij Heerenveen Lokaal (vm leefbaar Heerenveen). Door onafhankelijk denkend en werkend, zonder de dogma’s van een ideologie, kan ik direct inspelen op lokale vraagstukken.

 2.De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?
Ja, of je nu in een coalitie of oppositie werkt al raadslid, blijft de raad het uiteindelijk besluit nemend bestuursorgaan. Ook al voelt dit soms niet zo, de raad is en blijft het hoogste politieke orgaan. De raad is de baas.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een gemeenteraad is net zo krachtig als haar raadsleden en partijen zijn. De raad in geheel is uiteindelijk hoe je het wendt of keert een democratisch bestuur. De gemeenteraad heeft om de raad meer in positie te brengen, wat blijkbaar nodig was, een raadsagenda aangenomen. Tegelijkertijd werd er ook een collegeprogramma door de coalitiepartijen opgesteld. De aangenomen raadsagenda is daarmee overbodig en bij vaststelling ook al weer achterhaald. Coalitie is leidend, zelf zie ik graag dat de raad meer eigen initiatief neemt dan nu het geval is. Het is blijft politiek’.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

 Ik ben een groot voorstander van ombudspolitiek, onafhankelijk, zowel voor de inwoner, ondernemer  als de gehele gemeenschap. Begonnen als ‘straatvechter’ later door wethouderschap als bestuurder heb ik beide kanten leren kennen. Ombudspolitiek is mijn wijze van werken als raadslid en fractieleider.

 5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja. Als raadslid ben je vrij van ‘last en ruggespraak’ en heb je het recht om je mening te geven. Vanuit je verantwoordelijkheid als gekozen raadslid of benoemd commissielid werk je vanuit dit beginsel en ben je uiteindelijk vrij om je stem te laten horen. Dit begint in de fractievergadering waarin je hiermee jouw stem toevoegt aan het uiteindelijk unanieme of verdeelde standpunt van je fractie.

 6.Hoe houd je grip op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Kennis is macht, dossierkennis en ervaring zijn hierin essentieel.  De lange termijn agenda en invulling hiervan blijft schuren. Onze agendacommissie is verantwoordelijk voor de werklast van de raad.

 7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden te krijgen? Is verbetering noodzakelijk?

De geenschappelijke regelingen een noodzakelijk ‘kwaad’ geworden omdat je als een gemeente Heerenveen te klein bent voor het oplossen van grotere lokale en of lokaal overstijgende vraagstukken. De gemeenteraad van Heerenveen beseft zich terdege dat er door GR’s een gezamenlijke en daarmee gedeelde verantwoordelijkheid is gecreëerd. Vanuit deze gezamenlijkheid werkt onze gemeenteraad samen met de andere raden aan transparantie en de controlerende rol binnen de GR’s. Niet altijd tot tevredenheid maar wel altijd vanuit een constructieve houding. Het beleid van onze landelijke overheid dwingt ons ook om in deze vorm te werken.  Indien je als gemeentelijke overheid kunt beschikken over de juiste en voldoende budgetten om je taken naar behoren te kunnen uitvoeren kun je meer vanuit het eigen huis doen. Helaas is dit nu niet het geval en lijkt het in de toekomst, gezien dreigende bezuinigingen vanuit de landelijke overheid, wellicht nog erger te worden.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Wat is een goed voorbeeld uit je eigen gemeente?

Door een G1000 burgerparticipatie traject en het instellen van een daarbij behorend burgerraad is een goed begin gemaakt een aantal jaren terug. Daaruit voortvloeiend hebben verschillende dorpen in onze gemeente samen met  hun plaatselijke belangen een grote stem gekregen bij herinrichtingen van hun dorpen. Voor onafhankelijke lokale partijen is het van onderaf werken de basis waarmee is de stem en participatie van onze inwoners groter geworden. Inspraak wordt nog wel eens verwart met burgerparticipatie maar dan is voor de burger het ‘kwaad’ al geschied en reageert deze alleen nog een op voorstel van het college of raad. Heerenveen heeft stappen gemaakt maar we zijn er nog niet. Het vooraf, informeren, uitleggen, overleggen en in gesprek gaan met onze inwoners is de drager van lokale democratie en daarmee participatie. Wel omlijnd door een aantal democratische spelregels.

 9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Hierin kan ik mij wel vinden, maar dat kan ook door gewenning zijn ontstaan. Je weet ahw niet beter. Het voorzitterschap van zowel college als raad is en blijft een bestuurlijke spagaat. Zowel de voorzitter als raad moeten verantwoordelijkheid nemen in zijn/haar rol van democratisch procesbewaker.

 10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De gemeenteraad van Heerenveen heeft bewust meer budget uitgetrokken voor een goede en ruimere ondersteuning door de griffie. Praktisch en inhoudelijk is onze griffie nu goed geoutilleerd en daar doet de raad nu haar voordeel mee.

 11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Als geëmancipeerd en vrijdenkend mens vind ik persoonlijk dat  iedereen, wie of wat of waar je ook vandaan komt de mogelijkheid heeft om zich verkiesbaar te stellen. Het begint bij de mens die zich in wil zetten voor de eigen gemeenschap en medemens. dat is het mooiste recht van iedere stemgerechtigde inwoner van Nederland.

 12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid?

Inwoners een stem te geven die ook gehoord wordt. Een stem te geven in het besluitvormingsproces, daarbij rekening houdend met alle betrokken belangen. Ik vindt dat ik moet kunnen uitleggen hoe een besluit tot stand is gekomen.

 13. Welke tip zou je andere raadsleden willen geven?

Luister naar je inwoners.

 

 

Vorige/volgende