Ahank Kano Tarah
Om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken, is het cruciaal dat we streven naar inclusiviteit en diversiteit!

Ahank Kano Tarah, Enschede

Ahank Kano Tarah

Gemeente Enschede

Raadslid in de gemeente: Enschede
Raadslid sinds: maart 2022
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: Docent University of Applied Sciences
Twitter, Instagram & LinkedIn: Ahank Kano Tarah

1.      Waarom ben je raadslid geworden?

Mijn reis naar het raadslidmaatschap is een verhaal van passie, toewijding en diepgewortelde verlangens naar verandering. Vanaf mijn studententijd voelde ik een interesse in de politiek, een interesse die echter vaak naar de achtergrond werd gedrukt door drukte van het dagelijks leven. Enkele jaren geleden voelde ik dat ik actiever moest worden. Dit was ook omdat ik heel erg de overtuiging had dat de stem van jongeren en vrouwen niet alleen gehoord, maar ook vertegenwoordigd moet worden in de politiek. In een tijd waar gelijk waarheid, respect en inclusie essentieel zijn, voelde ik de dringende noodzaak om mij te laten horen voor een betere vertegenwoordiging van deze groepen. Daarom zal ik mij als raadslid inzetten voor het betrekken van jongeren en vrouwen bij het politieke proces, voor emancipatie en empowerment, en voor een samenleving waarin iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd voelt. Want het is essentieel dat iedereen erbij hort en een stem heeft in besluitvorming die onze toekomst vormgeeft.

2.      De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Hoewel de gemeenteraad een belangrijk politiek orgaan is, zie ik het niet perse als het hoogste politieke orgaan. Ik geloof juist heel erg in dat alle inwoners een stem moeten hebben in de besluitvorming, en dat betrokkenheid van de gemeenschap van cruciaal is voor een goede functionerende democratie.

3.      Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken, is het cruciaal dat we streven naar inclusiviteit en diversiteit. Dit betekent dus dat het stadsbestuur niet langer alleen kan/mag bestaan uit een homogene groep van 5 (witte) mannen van middelbare leeftijd. We moeten ons ervan bewust zijn dat een diverse samenstelling van de gemeenteraad een betere afspiegeling is van de gemeenschap die zij vertegenwoordigt. Daarnaast is het essentieel om het vertrouwen van inwoners in de lokale politiek te herstellen. Dit kan door actief betrokkenheid van inwoners bij besluitvorming. Het is niet voldoende om alleen te vertrouwen op de expertise van ambtenaren; we moeten de inwoners echt betrekken bij inhoudelijke stukken en naar hun stem luisteren.

Ook jongeren moeten hierbij een specifieke focus zijn. Het is namelijk van belang om jongeren concreet en actief maar vooral consistent te betrekken bij het politieke proces. Dit betekent niet alleen symbolische gebaren, maar ook daadwerkelijk luisteren naar hun ideeën en zorgen. Ikzelf ben ook actief op sociale media om jongeren dus te informeren en te betrekken bij lokale kwesties, in de hoop hen te inspireren en betrokkenheid te vergroten.

4.      Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Als volksvertegenwoordiger ben ik vooral een analytisch persoon met een sterke focus op inhoud. Tijdens raadsvergaderingen en commissies ben ik voortdurend bezig met het analyseren van informatie en het opmerken van relevante details. Mijn aanpak is gericht op het vinden van concrete oplossingen en het nemen van weloverwogen beslissingen zonder mij bezig te houden met politieke spelletjes. Voor mij staat respect en oprechte aandacht voor elkaar en voor de inwoners centraal. Ik geloof sterk in transparantie en openheid, en ik streef ernaar om deze waarden in mijn rol als volksvertegenwoordiger vast te houden. Mijn focus ligt bij het écht luisteren naar de stemmen van de gemeenschap en ervoor zorgen dat hun belangen worden vertegenwoordigd op een eerlijke en rechtvaardige manier. 

5.      Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het hier zeker mee eens. Het recht om vrij je mening te uiten tijdens een raads- en commissievergadering is essentieel voor een goed functionerende democratie. Het bevordert denk ik een open en eerlijk debat wat denk ik belangrijk is voor het nemen van weloverwogen beslissingen. Echter vind ik het ook belangrijk om dit te doen met respect voor anderen met inachtneming van omgangswaarden. Daarom op inhoud en niet op de persoon.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Om grip te houden op de enorme stroom van informatie, hanteer ik samen met onze fractie een aantal strategieën. Allereerst is het cruciaal om prioriteiten te stellen. We blijven constant in overleg en bepalen welke onderwerpen prioriteit hebben en welke overgelaten worden aan andere raadsleden binnen onze fractie. Daarnaast hecht ik waarde aan het in contact blijven met onze inwoners. Door actief te luisteren naar hun zorgen en behoeften, kunnen we beter begrijpen waar de focus van onze inspanningen moeten of juist horen te liggen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

In de regio werken we met andere gemeenteraden samen in de Twenteraad. In dat kader zijn meerdere bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd over regionale samenwerkingsverbanden. Ook de lokale rekenkamers in Twente werken samen in onderzoek naar regionale samenwerking. Van die onderzoeken maken we als raadsleden ook gebruik. Maar het onderwerp blijft natuurlijk altijd wel lastig, omdat het voor veel raadsleden toch veraf staat. En de rol van de raad is ook op afstand, omdat het uitvoeringsregelingen zijn.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Het jong053 in Enschede promoot jongerenparticipatie door hen actief te betrekken bij maatschappelijke kwesties. Recentelijk richtten ze hun inspanningen op het onderzoeken van de redenen achter de ontoereikende betrokkenheid van jongeren. Hun doel is om inzichten te verkrijgen die kunnen leiden tot effectievere betrokkenheidsstrategieën.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het hier zeker mee eens. De rol van een voorzitter van de gemeenteraad vereist een onpartijdige en neutrale benadering en de burgemeester is bij uitstek geschikt voor deze rol. De burgemeester kan ervoor zorgen dat de vergaderingen ordelijk verlopen en dat alle raadsleden gelijke kansen krijgen om hun standpunten naar voren brengen.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Als nieuw raadslid was het voor mij een uitdaging om de juiste ondersteuning te vinden bij de griffie. Soms was het niet helemaal duidelijk welke vragen ik  kon stellen aan de griffie, wat het voor mij lastig maakte om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ondersteuning. Voor nieuwe raadsleden vind ik het daarom belangrijk dat toegankelijkheid en zichtbaarheid van de griffie echt van belang is. Maar naarmate de raadsperiode vordert, merk ik dat ik steeds beter en effectiever gebruik kan maken van de ondersteuning van de griffie.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Helaas zijn mij geen concrete acties bekend die mijn raad onderneemt om ervoor te zorgen dat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed krijgen op de besluitvorming. Het lijkt erop dat er op dit gebied nog geen specifieke maatregelen zijn genomen. Persoonlijk zet ik mij wel actief in om dit te veranderen en meer diversiteit en inclusiviteit te bevorderen binnen onze gemeenteraad.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?  

Mijn belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende periode blijft de aandacht voor de jongeren en studenten van Enschede. Ik dit concreet vormgeven door het indienen van de motie van jongerenburgemeester, waar ik de afgelopen tijd hard aan heb gewerkt. Dit doe ik door nauw samen te werken met jongeren, het jongerenberaad, studentenambtenaren, project jong053 en de jongeren participatieambtenaar. Maar ook inclusiviteit is een belangrijke speerpunt voor mij.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Mijn belangrijkste tip voor raadsleden is authentiek en trouw te blijven aan zichzelf, en om in contact te blijven met ambtenaren. Ieder raadslid heeft zijn of haar eigen stijl en redenen om zich in te zetten. Het is essentieel om je eigen koers te volgen en je te blijven richten op de inhoud van de belangen van inwoners. Door jezelf te blijven, breng je jouw unieke perspectief en kracht naar voren, wat je onderscheidt en effectief maakt als raadslid.

Vorige/volgende