U bent hier

Alex Kleijnen

Alex Kleijnen

Ermelo
Feitelijk is mijn vizier altijd gericht op de sociaal en economisch minst sterkeren.

Raadslid sinds: 2010
Partij: Progressief Ermelo
Hoofdberoep: gepensioneerd (maatschappelijk werker)
Twitter: @AKleijnenErmelo

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Jawel! Met dien verstande dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bestuurt. De uitvoeringstaken zijn belegd bij het college van B&W.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Op het sociale domein ben ik voor een groot gedeelte de woordvoerder namens mijn fractie. Zelf focus ik daarbij sterk op het bieden van hulp aan de armen waarbij kinderen voorop staan. Feitelijk is mijn vizier altijd gericht op de sociaal en economisch minst sterkeren. Dat is mijn referentiekader. Ik zie mijn raadswerk als een voortzetting van mijn oude beroep van maatschappelijk werker maar nu met andere middelen.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ik let er niet zo op maar toch al gauw zo’n 15 uur per week met uitschieters.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Raadslid zijn is voor de meesten een nevenfunctie en geen fulltime baan. Maar het is wel verantwoordelijk werk want het brengt verplichtingen met zich mee. Het raadswerk doe je niet even op een verloren namiddag. Ik zie het als een belangrijke taak om me zo goed mogelijk te (laten) informeren. Weten waar het om te doen is en dat gaat niet vanzelf. Het vraagt tijd, onderzoek, denkwerk, vergaderingen voorbereiden, overleggen met de fractie en met inwoners spreken. En ja, ik zal ook zeker fouten maken. Open staan voor kritiek is niet gemakkelijk. Kritiek krijgen is in feite een gratis advies. Althans zo probeer ik het te zien; ik kan er van leren. Anderzijds weet ik goed dat ik het bij de afweging van belangen niet iedereen naar de zin kan maken. Dat uitleggen aan de mensen die teleurgesteld zijn is misschien nog wel het moeilijkst.

Feitelijk is mijn vizier altijd gericht op de sociaal en economisch minst sterkeren.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Persoonlijk ben ik nooit bedreigd. Eerlijk gezegd heb ik er nog nooit bij stilgestaan dat zoiets kan gebeuren. Niet dat ik naïef ben maar het hoort niet bij Ermelo. Wat wel voor komt zijn kort door de bocht opmerkingen en soms geschamper. Ik heb links en rechts navraag gedaan bij mijn collega raadsleden ook zij hebben geen nare ervaringen opgedaan.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Bij aanvang van de raadsperiode heeft de burgemeester duidelijk gesteld: direct melding maken mochten zich zulk soort praktijken voordoen want is niet aanvaardbaar.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? 

Persoonlijk heb ik het voordeel dat ik mijn hele arbeidzame leven in de zorg heb gewerkt. Ik ben dus aardig bekend met die kant van de medaille. Alleen het sociale domein is sterk in beweging. Vanwege de decentralisaties is de gemeente nu verantwoordelijk voor alle niet-medische zorg en ondersteuning. Met minder budget een goede organisatie van de zorgtaken neerzetten. Dat is niet niks. Inkoopbeleid, contracten afsluiten met zorgaanbieders. Veel drukte. Mensen die bezorgd zijn. Krijg ik nog wel hulp? Gaat het allemaal goed? Samenwerken in de regio. Niet gemakkelijk want als raad zit je dan weer wat op afstand. Minder bedden in de instellingen. Hoe is de opvang geregeld? Hoe organiseren we hulp in de wijken? Maar óók de opgave hoe de omslag in het denken over zorg- en ondersteuningsvragen op gang te brengen bij alle betrokkenen, niet in het minst bij de inwoners zelf. Verwachtingen bijstellen. Meer emancipatie en geloof in eigen kunnen stimuleren bij de mensen. En dan heb ik het nog niet over de uitvoering van de participatiewet. Hoe krijgen we het voor elkaar dat iedereen kan mee doen? Ja, de transitie is een mega klus. Mensen spreken raadsleden er op aan.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

We zijn feitelijk pas twee jaar bezig met de veranderingen in het sociale domein en nu komt de volgende grote verandering er alweer aan. Dus eerst maar eens kennis opdoen. Eind januari ga ik naar de studiedag Raad op Zaterdag welke geheel in het teken staat van de omgevingswet.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Dat de mensen die op of rond het bestaansminimum leven, nu al een aantal jaren een extra financiële toelage krijgen. En alhoewel dit incidenteel geld het structurele probleem van armoede niet oplost, is het in de dure decembermaand voor betrokkenen meer dan welkom. Ik heb gemerkt dat onze gemeenteraad begaan is met de mensen die armlastig zijn en vaak ook nog in de schulden zitten. Ik heb er geloof in dat wij de positie van deze mensen kunnen verbeteren. Ook mantelzorgers krijgen inmiddels jaarlijks een financieel blijk van waardering voor het belangrijke werk wat zij doen. Beide regelingen waren niet gelukt zonder de steun van de raad. Op zulke momenten ben ik gewoon trots op de gemeenteraad.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf jezelf. Ga je niet anders voordoen dan je bent. Wees je er ook van bewust dat je een publiek figuur bent en een publieke functie vervuld.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

In de programmabegroting staat het volgende: Personele vergoeding aan de raad 289.000, - Ondersteuning raad (inclusief griffie) 264.000, - Totaal 553.000, - Jaaromzet van de gemeente is 70 miljoen, 1% daarvan is 700.000, - Conclusie is dat dit minder is dan 1%. Toch voelt het niet als gebrek. Bij de start van de huidige raadstermijn is de raad met college en ambtelijke staf twee dagen op cursus geweest. Daarnaast waren er dit jaar twee gezamenlijke studiedagen over het onderwerp “netwerkgemeente”. Ook kan iedere fractie jaarlijks 1000 euro besteden aan training/scholing.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Afgezet tegen het gemiddeld aantal uren, die toch echt noodzakelijk zijn, vind ik de raadsvergoeding matig. Ik ken collega’s die ten behoeve van het raadswerk één of twee dagen minder zijn gaan werken en daardoor minder inkomen hebben. De raadsvergoeding compenseert namelijk het verlies aan inkomen onvoldoende. Daartegenover staat dat ik het raadswerk eervol vind en dat geeft ook voldoening.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Het is een mix van alle drie. Als het raadswerk zich grotendeels afspeelt in gemeentehuis is dat naar mijn gevoel niet goed. Zonder contacten en input over wat er leeft bij de mensen, is de kans groot de essentie uit het oog te verliezen.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Dat is niet gemakkelijk want zo’n samenwerking duwt de raad altijd wat op afstand. Daarbovenop denk ik dat de samenwerkingsvraag, zeker voor de kleinere gemeenten, alleen maar gaat toenemen. Denk bijvoorbeeld aan de komst van de omgevingswet. Ik denk dat het antwoord gelegen is in het versterken van de samenwerking tussen de betrokken gemeenteraden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een introductieprogramma bij de start van de raadsperiode. Heldere raadsvoorstellen zijn ook van belang. Daarnaast goede facilitering door de griffie en studiedagen/workshops vanuit de VNG. Ook media aandacht helpt zodat de mensen kunnen lezen waar de gemeenteraad mee bezig is.

De Vereniging voor Raadsleden heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

Goede voorlichting en communicatie vanuit de gemeente is zeker behulpzaam bij het verkrijgen van de attentie en betrokkenheid. Het moet ook normaal zijn dat mensen de raadsleden met hun vragen benaderen. De gemeente heeft de burger nodig. Zelforganisatie van inwoners serieus nemen en initiatieven de ruimte geven. De gemeente kan niet alles meer zelf doen.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’

Ik heb wat moeite met het woord ‘vechten’. Dat klinkt erg negatief. Over politieke meningsverschillen kun je op een zakelijke manier debatteren. Hard op de inhoud maar zacht op de betrekking.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’

Feitelijk heb ik mijn antwoord al hierboven gegeven. Als lokaal bestuur en als individueel raadslid heb je een zekere voorbeeldfunctie.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Leuke vraag maar moeilijk om te beantwoorden. Andere moeten maar zeggen of mijn werk als raadslid geslaagd is. Ik ben natuurlijk niet zonder doel raadslid geworden. Voor mij is dat; werken aan een sociaal en groen Ermelo. Daar heeft mijn partij een programma voor en daar sta ik achter.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ik ben geneigd om ja te zeggen.