Angélique Duijndam
Observeer, Leer, Luister en ga voor de actie of geef aan welke stappen je ondernomen hebt, terug naar je achterban.

Angélique Duijndam, Vlissingen

Angélique Duijndam

Gemeente Vlissingen

Naam: Angélique Duijndam
Raadslid in de gemeente: Vlissingen
Raadslid sinds: 21 maart 2018
Partij: Lijst Duijndam
Hoofdberoep: Maatschappelijk werker
Twitter: @AngelsCandy
LinkedIn: Angelique Duijndam

Waarom bent u raadslid geworden?

Mijn hart ligt bij mijn stad Vlissingen en ik wilde meer voor mijn stad betekenen dan een roepende inwoner die verschillende bijeenkomsten bijwoonde om op de hoogte te blijven van allerlei zaken. Ik miste toen toch een aantal belangrijke zaken en nu als gemeenteraadslid komt alles wat belangrijk is voor de stad, voorbij en kan en mag ik er ook daadwerkelijk iets van zeggen of mee doen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ik beleef het wel zo, maar soms moet je mensen daar toch nog van op de hoogte brengen omdat men vaak de Burgemeester en Wethouders als hoogste politieke orgaan zien. En af en toe wil het College bepaalde zaken ook naar zich toe trekken, zonder inmenging van de gemeenteraad, maar we hebben verschillende raadsleden die hier goed op letten en dan aangeven dat de mening van de gemeenteraad wel degelijk nodig of gewenst is, omdat het hoort bij onze kaderstellende en controlerende taak als raadslid.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Omdat ik een éénmansfractie ben heb ik mezelf 5 thema’s gegeven om me op te concentreren; Cultuur, Sociaal Domein, Toerisme, Wijkgericht Werken en Educatie.

Observeer, Leer, Luister en ga voor de actie of geef aan welke stappen je ondernomen hebt, terug naar je achterban.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Vooralsnog heb ik geen klachten hierover gehoord, dus het lijkt mij wel voldoende. Je maakt als raadslid keuzes, wat wel of niet binnen het budget past en dit in overleg met de griffier.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffier is voor mij heel erg belangrijk op menselijk en op zakelijk vlak, je kunt met ze sparren en ze helpen je om je vragen te schiften, te preciseren en op de juiste manier ter vergadering aan te bieden.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Toevallig neem ik deel aan het werkgroepje wat naar aanleiding van de VNG-ledenbrief en de verordening ambtelijke ondersteuning, hierbij zoeken we juist naar de mogelijke verbetering van de ondersteuning. We doen dit echt samen (raadsleden en griffier) en ik denk dat we er wel uit zullen komen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Dat er meer inhoudelijk en onderzoekend debat wordt gevoerd, zodat bij een besluitenraad ook snel en gezamenlijk besluiten kunnen worden afgetikt. Dit geeft ook aan dat het College meer vertrouwen in de gemeenteraad mag hebben en meer zaken door de Raad mag laten beoordelen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Wij kennen hier verschillende samenwerkingsverbanden in verband met Gemeenschappelijke Regelingen en hebben regelmatig gezamenlijk overleg in de Commissie Regionale Zaken Walcheren. Dit zou in mijn ogen wel beter kunnen als we als Raden echt eerst gezamenlijk dezelfde stukken doornemen, becommentariëren, daar kort over debatteren en daarna tot bijna uniforme besluiten komen die we zo kunnen presenteren in onze eigen raden ter stemming.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Onze gemeente kent verschillende vormen, we hebben wijktafels, wijkplannen, wijkraden, inspraakavonden, informatieavonden. De mensen worden uitgenodigd, geïnformeerd en de zaken die zij inbrengen worden serieus opgepakt door een vakambtenaar waar mogelijk.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Dan ga ik op zeker voor de participatie van inwoners, dit omdat ik van mening ben dat de inwoners ervaringsdeskundig zijn over hun directe leefomgeving, zij wonen er tenslotte. En dat als de inwoner echt betrokken is bij een project, de trots als het lukt als een olievlek werkt en men zich ook verantwoordelijk gaat voelen voor de voortgang van het project.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Van de 27 raadsleden binnen onze raad zijn er 10 vrouw.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Nee daar ben ik het niet mee eens, een debat dient vooral om bijvoorbeeld een motie of een amendement beter uit te leggen, zodat anderen wellicht de beweegredenen danwel zorgen van de achterban begrijpen en misschien alsnog kunnen besluiten om de motie of dergelijke te ondersteunen.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad is nog altijd het hoogste bestuursorgaan, de burgemeester moet zijn bemiddelende en onafhankelijke rol als voorzitter behouden. Op deze manier blijven alle partijen bereikbaar voor gesprekken met hem over gemeentelijke aangelegenheden en zorgt voor de rust en stabiliteit tijdens debatten en in de gemeente.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Hier ben ik het zeker mee eens, omdat een raadslid een volksvertegenwoordiger is, die zich vrij moet voelen om alles wat er vanuit de gemeenschap naar voren komt ook te kunnen duiden, uiten en bespreekbaar te maken. Als angst gaat regeren, kan de democratie niet uitgevoerd worden.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Dat wij als gemeenteraad in staat zijn om unaniem besluiten aan te nemen.

Dat wij als gemeenteraad mee doen aan educatie voor jeugdigen (groep 7 en 8), Democracity.

Dat wij als gemeenteraad echt willen luisteren naar onze inwoners en actie willen ondernemen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wees niet bang om vragen te stellen en stap af op de vakambtenaren als je zaken niet snapt zoals die zijn opgeschreven in raadsvoorstellen of dergelijke. Observeer, Leer, Luister en ga voor de actie of geef aan welke stappen je ondernomen hebt, terug naar je achterban.

 

Vorige/volgende