U bent hier

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Baarn
Je wordt plat gebombardeerd met stukken, maar je moet geen ambtenaar worden.

Raadslid sinds: Verkiezingen 2014
Partij: Partij van de Arbeid
Hoofdberoep: Directeur Stichting Mentorschap
Twitter: @SlingerAnne

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan.  Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Het zegt mij niet zoveel maar als raad hebben we in ieder geval het laatste woord. Ik vind dat we als raadsleden vervolgens alle belangen moeten wegen en op basis daarvan een besluit te nemen. Iedereen doet dat vanuit zijn eigen overtuiging. Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor mij als PvdA-er is solidariteit. In alle besluiten die we nemen bedenk ik me: wat betekent dit voor inwoners. Als dat lukt dan betekent het voor mij dat ik mijn invloed op de juiste manier heb aangewend.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Het brede sociale domein heeft mijn bijzondere aandacht. Ik heb er bijvoorbeeld met succes voor gepleit dat inwoners die huishoudelijke hulp krijgen, zonder tussenkomst van de gemeente, altijd eerst een gesprek mee wordt gevoerd. Op die manier houden we deze mensen in beeld en kan er voor kwetsbare inwoners hulp op maat worden ingezet.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ik tel het niet en dat is maar goed ook. Ik denk dat het zo tussen de 10 en 15 uur per week schommelt. Als je het mijn thuisfront vraagt is het antwoord: teveel.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Ik neem de kritiek serieus. Ik merk dat het belangrijk is om goed te communiceren over wat je als raadslid doet en waarom. Dat doe ik bijvoorbeeld door op onze website, via de sociale media en mondeling uitleg te geven over de keuzes die we als PvdA in Baarn maken, de standpunten die we innemen en de voorstellen die we doen. Ik hoor en lees ook wel eens ongefundeerd gemopper op gemeenteraadsleden. Dat gemeenteraadsleden allemaal zakkenvullers zijn bijvoorbeeld. Die kritiek is snel weerlegd als je mensen informeert over de vergoeding de we als raadslid krijgen en de tijd die we erin steken.

"Je wordt plat gebombardeerd met stukken, maar je moet geen ambtenaar worden."

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Ik ben redelijk nuchter van aard en zoals ik er nu over denk zou ik me er niet zo snel door laten beïnvloeden, maar ik besef ook dat ik makkelijk praten heb. Ik heb het niet meegemaakt dat bedreiging, intimidatie of agressie mij persoonlijk raakte.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Ik heb veel waardering van de inzet van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor bescherming van raadsleden en handvatten bij het omgaan met bedreiging, intimidatie of geweld. Ik hoop dat collega-raadsleden altijd aangifte doen en dat hun aangifte ook serieus genomen wordt.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ik denk dat de rol van de raad niet zozeer veranderd is, maar dat vooral over een (nog) breder pakket lokaal besloten wordt. Bij de taken in het sociale domein is het wel extra van belang om te overzien wat de uitwerking van besluiten betekent voor inwoners. Het gaat om zaken die inwoners heel direct in hun persoonlijke levenssfeer raken. Het is daarom misschien nu nog wel meer van belang dat je als raadslid over zowel analytische als empathische vaardigheden beschikt.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

Ik heb me op grote lijnen verdiept in de Omgevingswet (de YouTube filmpjes van de VNG vond ik erg verhelderend). Begin 2017 gaan we er als raad en college in Baarn samen mee aan de slag.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Ik kreeg kort geleden een mooi compliment. Een inwoonster vertelde me dat ze een hele andere politieke voorkeur heeft, maar dat ze toch geneigd is met mij contact op te nemen omdat ze vindt dat ik toegankelijk ben. Ik denk dat dat klopt want er zijn regelmatig inwoners die contact met mij opnemen. Soms kan ik ze helpen door ze de weg te wijzen maar ze helpen mij ook. Ze geven mij inzicht in hoe beleid in de praktijk werkt. Dat is heel waardevol. Een inwoonster die mij vertelde over haar financiële situatie en de impact daarvan op haar kinderen, heeft er bijvoorbeeld aan bijgedragen dat ik er met succes voor gepleit heb de inkomensgrens voor het vergoeden van activiteiten voor minima omhoog te brengen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Voordat ik raadslid werd zat ik o.a. in de redactie van de nieuwsbrief van onze afdeling. Hiervoor ik interviewde onze partijvoorzitter Hans Spekman. Zijn advies is voor mij heel waardevol geweest en geef ik bij deze graag door: ‘Je moet het niet doen omdat je het interessant vindt maar omdat je het belangrijk vindt en weet wat je wilt. Maak een boodschappenlijstje van wat je wilt bereiken en vergeet die niet! Hou in het oog wat je wilt bereiken! Je wordt plat gebombardeerd met stukken, maar je moet geen ambtenaar worden. Zoek de mensen en de plaatsen op waar het om gaat en hoor en zie daar hoe het zit.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Er is wel budget en er zijn wel mogelijkheden voor opleiding. Ook hebben we een rekenkamer. Ik heb me er nooit in verdiept hoe hoog het budget precies is. Misschien ook wel omdat ik niks mis. Mijn partij biedt veel en goede training aan. Ook vanuit de raad zelf wordt daar goed in voorzien. Ik zit bijvoorbeeld in de voorzitterspoule en onlangs hebben we met alle voorzitters een avond training gevolgd. Heel nuttig.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Voor mij volstaat de vergoeding, maar ik heb er wel gemengde gevoelens over. Als je de vergoeding afzet tegen de tijd die het raadswerk kost dan zit je per uur tegen het minimumloon aan. Ik ben niet minder gaan werken toen ik raadslid werd, maar als je dat wel doet betekent het al gauw dat je onder de streep minder overhoudt. Dat betekent dat raadsleden altijd keuzes moeten maken en hun tijd moeten verdelen. Ik denk dat dat de kwaliteit van de besluitvorming niet altijd ten goede komt en dat mensen er ook sneller op stuk lopen. Tegelijkertijd is de functie van gemeenteraadslid iets anders dan een baan. Je moet er niet zitten voor je carrière of je inkomsten. Een hoge vergoeding zou dat mogelijk wel in de hand werken. Bovendien moeten we zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Ik kan tussen deze taken echt geen keuze maken. Kaders stellen doe ik nadat ik me goed heb laten informeren. Als volksvertegenwoordiger betekent dat voor mij ook dat ik me laat informeren door de mensen die ik vertegenwoordig. Vervolgens controleer ik ook of de gestelde kaders goed uitgevoerd worden. Inwoners kunnen me er bijvoorbeeld op attent maken of iets wel of juist niet goed gaat.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Als raadsleden hebben we heel beperkte grip op de taken die regionaal worden uitgevoerd. Dat het in de regio gebeurt vind ik op zich goed, want Baarn is te klein om bijvoorbeeld jeugdzorg zelfstandig te organiseren. Ons college stemt af met de gemeenten waar we mee samenwerken. Als het dan in de raad aan de orde komt kunnen we eigenlijk niets meer veranderen omdat er al afspraken met de andere gemeenten vastliggen. Dat is wat mij betreft niet hoe het moet. Hoe wel? In een eerder stadium raden informeren en standpunten ophalen voorafgaand aan de besluitvorming zou al een verbetering zijn. Ik zie niet zoveel in een soort regionale raden zoals ze in de Drechtsteden doen. Dan is fusie van gemeenten nog een betere oplossing.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Hoe krachtig je als raad bent heb je als individueel raadslid en als fractie grotendeels zelf in de hand. Factoren die daarbij volgens mij een rol spelen:

  • De wijze van communiceren met inwoners en de mate waarin je dat doet.
  • De wijze waarop je inwoners betrekt bij de besluitvorming.
  • De mate waarin je je eigen agenda en prioriteiten volgt en je niet laat leiden door de waan van de dag.
  • De resultaten die je in het belang van de gemeenschap bereikt.
  • De mate waarin je iets gunt en soms ook bereid bent om compromissen te sluiten.

Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

Als je goed contact hebt met inwoners zullen ze je benaderen wanneer zaken niet goed lopen en je zo in staat stellen om je controlerende taak uit te voeren. Als PvdA gaan we in Baarn een paar keer paar jaar op buurtonderzoek, waarbij we inwoners in een buurt vragen hoe zij over een bepaald onderwerp denken. De informatie die we met deze buurtonderzoeken ophalen helpt ons om onze controlerende taak uit te voeren.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’

Tegen. Vechten is wat mij betreft niet de manier. Debatteren wel. Ik denk ook dat debat de kwaliteit van het besluit kan verhogen. Dat debat vindt plaats in de raadszaal. Daar buiten kun je best alvast een aftrap geven of ideeën van inwoners ophalen, maar uiteindelijk gebeurt het in de gemeenteraad.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’

Voor. Ik vind dat we als gemeenteraad een voorbeeldfunctie hebben. Je kunt niet van inwoners verwachten dat ze sociaal zijn en oog hebben voor elkaar als je als raad het tegenovergestelde laat zien.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Voor mijzelf is mijn werk geslaagd als ik verschil heb kunnen maken voor de inwoners, in het bijzonder de inwoners die wat extra steun nodig hebben. Uiteindelijk vind ik het vooral aan kiezers om te beoordelen of mijn werk geslaagd is.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ik heb nog niet besloten of ik me opnieuw kandidaat stel als raadslid.