U bent hier

Anne van den Hoek

Anne van den Hoek

Hardenberg
Laat je ego thuis.

Raadslid sinds: augustus 2015
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: Initiatiefnemer InBeeld Creatieve Coöperatie Hardenberg

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Absoluut, wij vertegenwoordigen de inwoners en beschermen hun belangen. Dit maakt dat elke beslissing die ik neem als raadslid getoetst moet zijn aan wet, regelgeving, nut en noodzaak. Soms is het moeten kiezen tussen individueel belang en het algemeen belang een pijnlijke keuze. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen is essentieel.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Persoonlijk denk ik dat ik het verschil heb kunnen maken in het asieldebat. Mijn verslag over ons werkbezoek aan de noodopvang in Hardenberg heeft een gezicht gegeven aan de mens achter de "asielzoeker" en de vrijwilligers, Rode Kruis, COA en medewerkers van de gemeente. Uit het hele land heb ik berichten ontvangen over hoe blij men was om eindelijk een menselijk verhaal te horen in een tijd waarin de samenleving, maar vooral ook de politiek, verharde, polariseerde en dreigender werd.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

15 tot 20 uur.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Deze kritiek maakt dat ik mij nog meer inzet om mijn inhoudelijke kennis te vergroten, mijn toegevoegde waarde binnen de raad te blijven toetsen en mijn eigen functioneren goed te analyseren en bij te stellen waar nodig.

Laat je ego thuis.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Het is geen reden om te stoppen maar ook geen extra drive om door te gaan. Het maakt wel dat ik veel meer het gesprek probeer aan te gaan met deze mensen omdat er vaak een diepere reden is op persoonlijk niveau. Veel mensen voelen zich niet gehoord en dat is geen goede zaak.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Geen idee, persoonlijk heb ik er geen ervaring mee.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Niet anders of meer/minder dan wat er van de samenleving wordt verwacht. Ook wij moeten transformeren, modernisering van het openbaar bestuur is nodig om de veranderingen in de samenleving goed te kunnen ondersteunen en faciliteren. Dit vraagt een andere manier van kaderstelling, beleid en nieuwe vormen van burgerparticipatie en inspraak.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. Een van de belangrijkste aandachtspunten voor mij is dat deze exercitie mogelijk een nog veel grotere impact heeft op de samenleving dan de 3 decentralisaties. De rol van de inwoners, het samenbrengen van kennis, wet en regelgeving, afweging nut en noodzaak spelen in de Omgevingswet een evidente rol en daarmee een heeft het een grote complexiteit. Ik zal dan ook actief informatie zoeken om tot betere kaderstelling te kunnen komen.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

De boven lokale samenwerking met andere GroenLinks fracties (raden, staten en tweede kamer) en met andere politieke partijen binnen de raad van Hardenberg mbt tot de NAM. Goede samenwerking is essentieel voor een goed resultaat.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Neem je werk serieus, maak keuzes, richt je op de inhoud en laat je ego thuis.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik denk dat het krap is. Veel belangrijker is de vraag of er voldoende gebruik van wordt gemaakt.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Jazeker. Het is eigenlijk vrijwilligerswerk en je kiest ervoor vanuit intrinsieke motivatie. Nog veel belangrijker is dat mensen jou kiezen om hen te vertegenwoordigen. Als je het omrekent per uur, of netto per maand dan heb je niet te klagen. Ik vind het onzin dat meer bezoldiging een verbetering van de kwaliteit tot stand zou brengen.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Wij zijn volksvertegenwoordigers die de opdracht hebben om kaders te stellen en vervolgens te controleren of deze goed zijn uitgevoerd. Wat mij betreft een drieluik die feitelijk een taak is!

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Daar waar regionale samenwerkingsverbanden nodig zijn gezamenlijke belangen te behartigen wordt er al samengewerkt en natuurlijk kan dit altijd beter. Maar dit mag het democratisch proces op lokaal niveau niet obstrueren. Elke gemeente heeft haar eigen identiteit, behoeften en deze zijn al dan niet geografisch bepaald. In het belang van regionale kracht moet een raad wel vaker over de gemeentelijk grenzen kijken en hiertoe heldere en duidelijke opdrachten geven aan college van B&W en de uitvoering controleren.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De raad is het hoogste orgaan en hebben wij de meeste "macht". Dit besef moet wat mij betreft weer stevig terugkeren binnen de raden. Wij hebben als raadslid voldoende instrumenten om krachtig en dwingend beleid te maken en deze moeten wij beter gebruiken. Het debat voeren wij te vaak met de wethouder en te weinig met elkaar.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

De vraag moet volgens mij anders zijn; hoe gaat de raad de inwoners betrekken bij haar controlerende taak ? Wij zijn volksvertegenwoordigers en moeten actief informatie halen bij onze inwoners. Dat inwoners gevraagd en ongevraagd mee denken en actief betrokken zijn/worden is de basis van onze democratie. Wij hebben de verantwoordelijkheid om blijvend te toetsen in de samenleving of wij ons werk goed doen en hiermee dus ook de effecten van ons beleid die wordende uitgevoerd door college van B&W.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’

Tegen. Fundamentele politieke meningsverschillen zijn al duidelijke vanuit de verschillen partij ideologieën. De gemeenteraad is de arena waar verschillende standpunten over beleid, algemene en individuele belangen getoetst aan wet en regelgeving, nut en noodzaak tegen elkaar worden afgewogen op de inhoud. Allemaal om te komen tot besluitvorming die een toegevoegde waarde heeft voor de samenleving.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’

Ik ben moeder van 4 kinderen en heb dus altijd een voorbeeldfunctie. En de gemeenteraad, net als alle anderen in een publieke functie, heeft een hele belangrijke voorbeeldfunctie. Juist daar waar emoties, polarisaties, persoonlijke belangen en dergelijke de boventoon voeren moeten wij ons richten op de inhoud met fatsoen, waarden en normen en met respect voor elkaar verschillen. De wijze waarop wij met elkaar omgaan zegt ook iets fundamenteels over de kwaliteit onze besluitvorming en draagt wat mij betref absoluut bij aan het vertrouwen in de politiek.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Als ik goed heb geluisterd naar mijn medemensen, eerlijk en duidelijk het dialoog voer en mij altijd kan verantwoorden. En vooral als ik "inwoner" ben gebleven zoals ik was voordat ik raadslid werd. Ik wil nooit termen gebruiken als "midden in de samenleving staan" of "de burger".

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Absoluut. Ik ben nu 13 maanden raadslid en ben nog lang niet klaar. Er is nog heel veel te leren en te verbeteren in mijn persoonlijke functioneren. Ook wil ik bij kunnen dragen aan de modernisering van ons openbaar bestuur. Niet dichter bij de mensen maar met elkaar, voor elkaar en door elkaar bouwen aan een gemeente waar participatie, transformatie en omzien naar elkaar meer zijn dan een beleidsterm.