Anne van der Meer
Er zijn geen domme vragen, maar wel domme antwoorden.

Anne van der Meer, Deventer

Anne van der Meer

Gemeente Deventer

Naam: Anne van der Meer
Raadslid in de gemeente: Deventer
Raadslid sinds: maart 2018
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: Arbeidsongeschikt

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik ben altijd wel politiek geïnteresseerd geweest, maar jarenlang als passief toeschouwer. Via mijn werk op een hogeschool kwam ik in aanraking met jongeren die actief waren in de politiek. Hun enthousiasme heeft mij geïnspireerd om niet langer aan de zijlijn te staan en me verkiesbaar te stellen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Meestal wel, maar niet altijd. Door hoge tijdsdruk en de complexiteit van sommige onderwerpen is het lastig om grip te houden. Sluipenderwijs worden hierbij sommige bevoegdheden overgedragen aan het college.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Vorige periode werd de raad geconfronteerd met een continue stijging van het aantal mensen met een uitkering. In Deventer was dit hoger dan de gemiddelde stijging in Nederland. Daarom zijn er destijds maatregelen genomen om het uitkeringsbestand te doen krimpen. Hierbij zijn de belangen van de jonggehandicapten op de achtergrond geraakt. Nu het aantal werkzoekenden afgenomen is, moeten we ons weer meer inzetten voor de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Er zijn geen domme vragen, maar wel domme antwoorden.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik durf niet te zeggen of Deventer hier meer of minder budget voor uittrekt, maar wat mij betreft is er voldoende voor opleiding gereserveerd. Afgelopen jaar is er vanuit de griffie een uitgebreid inwerktraject voor nieuwe raadsleden georganiseerd. Vanuit het fractiebudget of via de eigen partij is het ook mogelijk om een opleiding te volgen.

De onderzoeken van de Rekenkamercommissie geven waardevolle inzichten in de doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Misschien dat het niet zozeer noodzakelijk is om meer geld hiervoor uit te trekken, maar juist meer tijd vrij te maken om het beleid bij te stellen op basis van de onderzoeksresultaten.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De gehele griffie is van onschatbare waarde voor onze fractie. Zij ondersteunen ons in het leggen van contacten met de ambtelijke organisatie en geven praktische ondersteuning bij het maken van moties en schriftelijke vragen. Naast het bovengenoemde inwerktraject organiseren zij gedurende het jaar informatiebijeenkomsten over de rol van de raad, zoals recent voor de voorjaarsnota.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Mogelijk kan de griffie een meer verbindende rol spelen bij de gemeenschappelijke regelingen. Vaak zijn we niet goed op de hoogte van hoe andere gemeenten omgaan met de gemeenschappelijke regelingen waar we gezamenlijk in zitten. Wanneer er bijvoorbeeld door een gemeente een zienswijze wordt ingediend, zou dit bij uitstek via de griffie met de andere gemeenten gedeeld kunnen worden.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een goede planning. Afgelopen jaar viel me op dat er periodes zijn met raadsvergaderingen met maar weinig onderwerpen, maar andere periodes - toevallig rondom de begroting en de voorjaarsnota – staan er veel meer ingewikkelde dossiers op de agenda. Een betere planning zou maken dat we voor ieder dossier de tijd kunnen maken die het verdient.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Met name wat betreft de invloed op de samenwerkingsverbanden ben ik niet tevreden. Meer informatie-uitwisseling tussen de deelnemende gemeenten over de beleidskeuzes zou hierbij van toegevoegde waarde zijn.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

In Deventer kunnen bewoners met ideeën voor activiteiten in hun straat, buurt of dorp een bijdrage vragen vanuit een wijkbudget. Er zijn al vele snelle acties gehonoreerd, zoals: bloembollen planten met de kinderen, een seniorenmiddag met een presentatie van hoe het vroeger was, veegmateriaal voor schoonmaakacties, jongerenevenement op het plein of een huttenbouwfeest op een braakliggend terrein. In veel wijken zijn het de bewoners zelf die via het wijkteam het budget beheren.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

In Nederland hebben we te maken met een representatieve democratie. Al valt er nog wat terrein te winnen wat betreft de representatie van de verschillende groepen in de samenleving; momenteel hebben we vooral te maken met een diplomademocratie.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

12 van de 37. Opvallend verschijnsel is dat de man-vrouw verhouding per domein in nog sterkere mate verschilt. Op de bestuurlijke en ruimtelijke dossiers zijn vrouwen ondervertegenwoordigd, terwijl binnen het sociaal domein er juist sprake is van een absolute meerderheid van vrouwen.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Een debat in de gemeenteraad dient bovenal om tot besluiten te komen.Tijdens het debat komen verschillende invalshoeken aan bod om zo tot een gedragen besluit te komen. Uiteraard zijn de verschillende invalshoeken gekleurd door de verschillende politieke overtuigingen, maar dit is niet het hoofddoel.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De raad is het hoogste bestuursorgaan. Daar verandert een gekozen burgemeester niks aan.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Wanneer agressie gericht is op iemand in de hoedanigheid van gemeenteraadslid of vertegenwoordiger van een politieke partij is dit onacceptabel.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

In Deventer wordt er op verschillende wijzen de betrokkenheid van bewoners georganiseerd. Een voorbeeld zijn de wijkbudgetten, maar dichter bij de gemeenteraad zijn de verschillende inspreekmomenten. Daarnaast is er ieder voorjaar een motiemarkt, waarbij initiatiefnemers die in Deventer wonen, werken of actief zijn, hun ideeën en plannen voor de gemeente onder de aandacht brengen van de raadsleden. Aansprekende ideeën worden geadopteerd en tijdens de behandeling van de voorjaarsnota ingebracht als motie.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Stel vragen. Er zijn geen domme vragen, maar wel domme antwoorden.

Vorige/volgende