Annet van de Ree
De raad mag een kritischer houding naar elkaar en naar het college ontwikkelen

Annet van de Ree, Borsele

Annet van de Ree

Gemeente Borsele

Naam: Annet van de Ree
Raadslid in de gemeente: Borsele
Raadslid sinds: 3 september 2020
Partij: D66
Hoofdberoep: Freelance redacteur, evenement- en organisatieondersteuner

Twitter
Facebook
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Van huis uit ben ik met politiek opgegroeid en heb ik altijd een brede interesse gehad in maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb een sterk observatievermogen en doorgrond daarmee snel wat er in mijn omgeving en de samenleving gebeurt. Via de politiek kun je direct invloed proberen uit te oefenen op de effecten van het beleid op de samenleving.

Oplossingen zoeken in de politieke arena leidt helaas te vaak tot gekunstelde compromissen, die iedereen tevreden moeten stellen. De raad moet haar verantwoordelijkheid wel blijven nemen en stevige beslissingen niet uit de weg gaan.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Binnen onze gemeenteraad was tot voor kort de coalitiediscipline strikt, maar er is een positieve tendens naar meer dualisme merkbaar. Dat juich ik uiteraard toe. Een positief-kritisch houding op het voorgestelde beleid leidt, naar mijn mening, tot betere beslissingen. Dit is positief voor onze inwoners én voor de gemeentelijke portemonnee.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De raad mag een kritischer en scherpere houding naar elkaar en naar het college ontwikkelen. De traditionele commissies zijn jaren geleden afgeschaft en daardoor voert de raad weinig openbare politieke discussies. De huidige vergadercyclus met informatie- en kaderraad begint wel beter te lopen, maar moet structureel gaan bijdragen aan het publieke debat.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Positief kritisch, praktisch en doelgericht. Bereid tot samenwerking in de raad om belangen van burgers te behartigen. Ik kijk daarbij wel vanuit de afweging van belangen voor de hele gemeente en haar alle inwoners, niet van individuen.

Een raadslid is niet louter een doorgeefluik van wensen van inwoners, ik werk vanuit mijn eigen idealen en standpunten.

Stelling: Ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. 

Eens. Met de toevoeging dat de uitspraken wel moeten passen binnen de normen en waarden van het politieke debat. Dus reageren op de inhoud en het niet persoonlijk maken. Als je je niet kunt uiten via de gedragsnormen van het openbare debat, dan hoor je niet in de politieke arena thuis.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Verdeel de taken over de interessegebieden van je steunfractie-leden en laat hen de stukken doornemen. Jouw taak is dan alert te zijn op de actualiteit en de historie van de raadsbesluiten. Lees vooral het voorstel goed door en filter hieruit vragen voor jezelf. Aanbevelingen en conclusies zijn altijd interessant, dus zoek die als eerste op.

En gebruik de ondersteuning van de griffie, zodat je in de raadsvergadering geen technische vragen gaat stellen. Dat wordt niet zo gewaardeerd.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? 

Ook in de gemeente Borsele is dit een steeds terugkerend thema. Er wordt gewerkt met klankbordgroepen met raadsleden uit alle aangesloten gemeenten. De Borselse raad is zich meer bewust van de bestuurlijke en financiële consequenties van de gemeenschappelijke regelingen sinds stevige bezuinigen nodig bleken te zijn. Er zijn verbetertrajecten ingezet, met meer informatiesessies en overleg in breder verband met raadsleden en de organisatie achter de samenwerkingsverbanden.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Voor de inrichting van een nieuwbouwwijk, nu een polder tussen twee dijken, is een uitgebreid burgerparticipatie-traject met toekomstige bewoners uitgevoerd over de inrichting van de wijk. Iedereen blij, maar de tijdelijke toegangsroute, het beeldkwaliteitsplan en de inrichting roepen tegenreacties op.

Helaas sluit de inrichting niet aan op mijn visie als het gaat om klimaatadaptatie en de verkeersontsluiting: een goed traject van burgerparticipatie is dus geen blauwdruk voor blije gezichten.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. 

Eens. Een gekozen burgemeester zou een volgende stap mogen zijn. De hoofdtaak van een burgemeester blijft voorzitter van de raad en verbinder tussen raad, college en ambtelijke organisatie én het gezicht van gemeente.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ondersteuning vanuit de griffie is waardevol en nodig; even sparren over lopende zaken, hulp bij de juiste opzet van een motie of amendement, bemiddeling bij irritaties en het in goede banen leiden van de informatiestroom.

Extra budget is (nog) niet aan de orde. Meer taken voor de gemeente betekent meer raadswerk en meer hulpvragen van de raadsleden. Een aanvraag voor meer ondersteuning zou redelijk zijn.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In onze raad zie ik geen extra actie om mensen met een migratieachtergrond directer te betrekken. Vrouwen oefenen wel actief invloed uit via college-adviesorganen, dorpsraden, inspraakavonden en burgerparticipatietrajecten.

Jongeren daarentegen zijn slecht in beeld bij onze raad. Aandachtspuntje!

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Een goede inpassing van de effecten van de energietransitie in ons landschap, daar ligt de grootste uitdaging! En de bouw van nieuwe kerncentrales in Borssele is voor veel partijen een reële optie. Ik blijf erop hameren dat we ervoor moeten zorgen dat we de vruchten plukken in de vorm van financiële compensatie en dit inzetten voor de verduurzaming van onze gemeente.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Kies je speerpunten en verdiep je daarin, accepteer dat je niet op alle onderwerpen volledig ingelezen kunt zijn. Voor mij nu ook een valkuil, ik wil overal van op de hoogte zijn en een afgewogen mening vormen. Dat blijkt onmogelijk. Dit advies moet ik zelf dus in de praktijk gaan brengen.

 

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Vorige/volgende