U bent hier

Annie Visschers-Markerink

Annie Visschers-Markerink

Lochem
Raadslid ben je 24 uur per dag

Naam: Annie Visschers - Markerink
Raadslid in de gemeente: Lochem
Raadslid sinds: 1994 in de gemeente Diepenheim, na herindeling tot juni 2004 in gemeente Hof van Twente, vVan april 2010 – heden in de gemeente Lochem
Partij: Gemeentebelangen Lochem
Hoofdberoep: Agrarisch ondernemer
 

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben dacht ik een normaal iemand, die door de gemeenschap is gevraagd voor mijn enthousiasme gedrevenheid en dossierkennis om politiek actief te worden. De inwoners waardeerden dit en beloonden mij bij vorige gemeenteraadsverkiezingen met voldoende voorkeursstemmen voor een raadszetel. Een compliment voor mij, maar ook m.n. aan de kiescommissie en leden van onze partij om mij op een verkiesbare plek te zetten

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan binnen de gemeente. De gemeenteraad is eind verantwoordelijke voor de besluiten die zij neemt. Dit betekent voor mij dat besluiten altijd zorgvuldig genomen moeten worden. Ik besef dat niet iedereen het daar altijd mee eens is. Het is vrij voor de inwoners hierop in bezwaar en beroep te gaan. Het is een taak voor mij goed naar dit bezwaar te kijken of er ook andere keuzes gemaakt moeten worden

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Op thema’s ruimtelijke ordening, duurzaamheid en afval. Voorbeeld; door inzet van onze partij kan de gemeente weer over gaan tot onderhoud van bomen. Onderhoud dat 12 jaar door gekissebis van linkse en rechtse politieke partijen heeft stilgelegen.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Raadslid ben je 24 uur per dag! De tijd besteed aan het raadswerk is ca 20 a 30 uur per week, met pieken ver daarboven maar in vakantie periodes ook weer minder.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Voor mij is de raadsvergoeding passend omdat ik als zelfstandige zelf mijn werk kan indelen. Voor anderen die in loondienst werken zal dit anders zijn.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Kritiek is altijd goed en houdt je scherp. Ik doe mijn uiterste best om dienstbaar te zijn aan onze inwoners. Niemand anders dan onze inwoners mogen eens in de 4 jaar beslissen wie zij geschikt achten voor het raadslidmaatschap

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Het was bekent dat met de overdracht van de zorgtaken door de landelijke overheid aan de gemeente er veel juridische procedures al waren en zouden komen. Tevens ging de overdracht van de landelijke overheid naar de gemeente gepaard met een bezuiniging. Het is aan de gemeenteraad te beslissen of iedereen de juiste zorg krijgt en voldoende geld over te houden voor de zware zorgvragers. Door de beperkte financiële ruimte moeten er soms pijnlijke keuzes gemaakt worden. Dan moet je als raadslid wel heel erg stevig in de schoenen staan. Wij vragen indringend aan onze inwoners om samen met ons oog en oor te zijn voor zwakkeren in de samenleving en aan ons door te geven wanneer mensen tussen wal en schip dreigen te vallen, zodat er naar een oplossing gezocht kan worden.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Een verandering in de werkwijze van de raad. De raad zal vooraf de norm vastleggen waaraan minimaal voldaan moet worden. Dit zal per gemeente verschillend zijn. Bij de invoering zullen alle domeinen betrokken worden. De inwoners moeten goed geïnformeerd worden over de invoering van de omgevingswet

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Raadsleden kunnen in de gemeente Lochem altijd terugvallen op de ambtelijke organisatie, die ons met raad en daad terzijde staan en een rekenkamer die ons een spiegel voor houden. Er is fors geïnvesteerd voor uitbreiding van de griffie. Ik mag mij gelukkig prijzen met partijgenoten Gemeentebelangen die mij met hun expertise en kennis adviseren, maar ook door goed te luisteren naar de inbreng van de inwoners en bedrijven kun je heel veel leren. Oppervlakkige cursussen zijn aan mij niet besteed.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Dat raadsleden de raadsvoorstellen goed moeten lezen en bestuderen

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Zonder goede inhoudelijke kennis kun je geen goed debat met elkaar aangaan en mis je argumenten. Ideeën en emoties van inwoners wegen heel zwaar mee in een beslissing die je uiteindelijk in het algemeen belang neemt.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Als raadslid van de lokale partij Gemeentebelangen voel ik mij ambassadeur van onze inwoners. Zowel binnen en buiten de gemeente Lochem dragen we uit in welke prachtige gemeente we wonen , werken en recreëren. Bij kritiek hierop trekken we in de verdediging.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Ik ben tevreden over de informatie die het college, als ook de partijen zelf verstrekken over de verbonden partijen aan de hand van jaarlijkse planning en control stukken. Als raad moeten we heldere doelen stellen en controleren of deze doelen zijn behaald. Informatie middagen/ avonden georganiseerd door de verbonden partijen worden door raadsleden zeer slecht bezocht, terwijl daar juist een uitleg is over de werkwijze achter de getallen. De wijze van controle en invloed hangt af van hoe de aansturing destijds in de overeenkomst van verbonden partijen met deelnemende gemeenten is vast gelegd. Is dit niet goed gebeurd; nadien kun je dit alleen niet meer wijzigen.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

De partij Gemeentebelangen Lochem beschikt over jonge talenten. Mijn opdracht aan de kiescommissie van onze vereniging is om deze jonge talenten een kans te geven en met een sterke lijst te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarin met mijn positie geschoven mag worden. De leden stellen in een aanwijzende ledenvergadering de kieslijst vast. Pas na de algemene ledenvergadering waarin de kieslijst is vastgesteld kan ik deze vraag beantwoorden.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Mijn advies aan nieuwe raadsleden is; Ben er als gemeente voor je inwoners en niet andersom. Werk als verschillende politieke partijen samen in het belang van je inwoners en probeer altijd tot een goed besluit te komen