Art-Jo Wittenberg
De raad durft soms niet op hoofdlijnen een politiek kader te stellen

Art-Jo Wittenberg, Waddinxveen

Art-Jo Wittenberg

Gemeente Waddinxveen

Naam: Art-Jo Wittenberg
Raadslid in de gemeente: Waddinxveen
Raadslid sinds: september 2014 ( onderbroken van april 18 tot december 19)
Partij: D66
Hoofdberoep: Huisvader
Facebook: Art-Jo Wittenberg
LinkedIn: Art-Jo Wittenberg

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Dit was een reactie op de toegenomen populisme. Ik wilde hier een positief geluid tegenover zetten. Waarbij meer spraken was van vertrouwen in de mensen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja. Maar wel als hoogste politiek orgaan. Niet zo zeer als hoogste bestuursorgaan. Daar zit een verschil in. Maar de belangrijkste politieke besluiten worden wel in de raad genomen. Over de uitvoering van de besluiten zit het College meer aan het roer.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Op hoofdlijnen blijven en daar kader stellen en politieke uitspraken te doen. De raad durft soms niet op hoofdlijnen een politiek kader te stellen en duikt dan in details waarbij ze steeds detail besluiten neemt. Deze zouden gewoon uit de kaders op hoofdlijnen moeten vloeien. Maar dan moet je wel durven om op dat niveau besluiten te nemen.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

We hebben al in de vorige raad de weg in geslagen om de regionale samenwerking meer in een netwerkorganisatie te doen veranderen. Hierdoor kan de raad op politiek gevoelige onderwerpen nog steeds sturen met behulp van budget.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Lastig. De gemeente en raad proberen wel degelijk om hier veel mee te doen. Het heeft zeker de aandacht, maar naar mijn gevoel kan het nog steeds beter. De wederzijdse verwachtingen wordt nog steeds onvoldoende gemanaged. Hierdoor ervaar ik geen echt succes waarbij alle partijen gelukkig zijn met het proces.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Nee, dit is een punt dat zeker nog verbetering kan. Dit wordt gelukkig wel steeds sterker onderschreven door alle fracties in onze raad.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Als eerste zal de burgemeester dan geen voorzitter van de raad meer kunnen zijn. Zijn rol wordt politieker en zou daardoor geen neutrale voorzitter meer kunnen zijn. Tweede punt is de verhouding tot de wethouders. Wie benoemt ze, wie kan ze ontslaan. En ten derde natuurlijk het politiek programma. Waar gaat het nadruk van het mandaat liggen. Zowel de fracties als de burgemeester zijn ieder met een eigen programma gekozen. Daar zal dus spanning tussen ontstaan die de dynamiek tussen raad en burgemeester sterk zal gaan beheersen

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Voldoende. Deze zou zeker uitgebreid kunnen worden met betrekking tot het volgen van de verbonden partijen. Dan zal de griffie echter ook uitgebreid moeten worden met extra FTE om deze taak te kunnen doen.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Nee, dat is niet in de planning. Ik zou trouwens ook terughoudend zijn in zo’n document. Het gevaar bestaat dat je over je graaf gaat regeren. Leerpunten worden door afzonderlijke fractie al mee genomen.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Ik heb al besloten om door te willen gaan. Daar bij speelde vooral mee of ik verwacht de komende periode nog vol energie een bijdrage aan het raadswerk te kunnen geven. Vooral op het onderwerp duurzaamheid en energietransitie verwacht ik nog bijdragen te kunnen leveren.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Ik ben beschikbaar als wethouder in mijn eigen gemeente. Wel maakt het voor mij uit welke portefeuilles ik krijg. In het sociaal domein zit mijn kracht niet. Daar zou ik dus ook geen wethouder over willen worden.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Dat was de eerste afwijzing van het toestaan van een BioMassaCentrale.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Duik niet in de documentenbrij die je bij de raadsvoorstellen geleverd krijgt. Dit kost veel tijd om te lezen. In het raadsvoorstel staat de belangrijkste punten in enkele A4-tjes. Zie de rest als achtergrond informatie. Dit geldt zeer sterk voor bestemmingsplannen waarbij het plan zelf meerder dan 100 pagina’s kan bevatten. Richt je wel op de zienswijze van de burgers die geven veel beter aan waar de knelpunten kunnen zitten.

Vorige/volgende