Ashley North
Beter betrouwbaar en gemotiveerd “nee” verkopen, dan hijgerig iets beloven waarvan je weet dat het niet kan.

Ashley North, Leiden

Ashley North

Gemeente Leiden

Naam: Ashley North
Raadslid in de gemeente: Leiden
Raadslid sinds: 2014
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: Docent geschiedenis
Twitter: @AshleyNorth91
Facebook: https://www.facebook.com/ashley.m.north

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik heb me verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraad, omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de stad waar ik al van kleins af aan woon. Daarbij wil ik graag een stem zijn voor de belangen die ondergesneeuwd dreigen te raken in de hectiek van alledag. Of het nou om jongeren in de jeugdhulp gaat, mensen met een klein inkomen of de belangen van stadsdieren: juist voor hen die wel een extra stem kunnen gebruiken, ben ik politiek actief geworden.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Absoluut. Juist op lokaal niveau worden de echte verschillen gemaakt en zie je direct de impact van besluiten. Lokale vertegenwoordiging is het hoogste goed.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Dat hoop ik te doen op het thema sociale zaken. De afgelopen jaren heb ik met GroenLinks er in Leiden voor gepleit om de thema’s sociale zaken en economie veel meer als één geheel te bezien, om ze integraal te benaderen. Nu GroenLinks in Leiden tot het college is toegetreden, is dit verworden tot één van de speerpunten van het coalitieakkoord. Ik lever graag een bijdrage aan het beter naar werk begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Beter betrouwbaar en gemotiveerd “nee” verkopen, dan hijgerig iets beloven waarvan je weet dat het niet kan.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Wat mij betreft wel. Zo biedt onze griffie een uitstekend en zeer uitgebreid inwerktraject aan voor nieuwe raadsleden. Bovendien zijn er rondom grote besluiten en de begrotingscyclus altijd zeer nuttige ondersteuningsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen de fracties vanuit hun fractiebudget op individuele basis scholingstrajecten aanbieden voor hun individuele raadsleden.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Doorslaggevend. Een goede griffie brengt rust in de raad. In Leiden mogen we ons verheugen op het feit dat we een zeer professionele en vriendelijke griffie hebben, die de belangen van de raad uitstekend verdedigt, de vergadering goed voorbereid en altijd bereid is de raadsleden van deskundig advies te voorzien.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

In een uitbreiding van de griffie. Maar daar zal de raad zelf dan eerst geld voor moeten vrijmaken.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Meer sturing op hoofdlijnen en lange termijn en minder op uitvoeringszaken, details of datgene wat op de korte termijn opportuun lijkt. Keer op keer blijkt dat inwoners helemaal niet zitten te wachten op politici die voor de bühne snel een populair standpunt innemen. Beter betrouwbaar en gemotiveerd “nee” verkopen, dan hijgerig iets beloven waarvan je weet dat het niet kan.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Over het algemeen wel, maar dat is ook omdat Leiden het geluk heeft de grootste gemeente in de regio te zijn. Ik denk dat de regionale verbanden (in ons geval: Holland Rijnland) soms wat te groot zijn om echt nog te kunnen spreken van lokale vertegenwoordiging, bijvoorbeeld als het gaat om de uitvoering van de jeugdhulp. Dan is het beter dat op kleinere schaal te doen.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Wat mij betreft het beste voorbeeld van burgerparticipatie in Leiden is de Raad voor Kinderen, die meedenkt over allerlei thema’s, momenteel over armoede. Jongerenparticipatie is in mijn beleving van cruciaal belang, omdat de jeugd geen ander middel heeft om hun stem te laten horen, terwijl het uiteindelijk wel de volgende generatie is die zullen bouwen aan de stad.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Goede representatie door vertegenwoordigers, waarbij een oprechte, integere en zo zuiver mogelijke belangenafweging wordt nagestreefd, blijft voor mij de belangrijkste pijler onder de lokale democratie. Op die manier kunnen verschillende belangen het best vergeleken en afgewogen worden, ook van die groepen of die doelen die geen eigen stem hebben, bijvoorbeeld de natuur. Het blijft dan natuurlijk wel van doorslaggevend belang dat raadsleden goed in contact blijven met de inwoners van hun gemeente en hun oor bij zoveel mogelijk mensen te luister leggen.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

In Leiden zijn 15 van de 39 raadsleden vrouw, een percentage van afgerond 38 procent. Dat kan dus nog altijd nog beter. Tegelijkertijd heeft Leiden wel een zeer feminien college, waarin 4 van de 5 wethouders vrouw zijn!

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Geheel mee oneens. Een gemeenteraadsdebat dient ertoe om vanuit aanvankelijk verschillende invalshoeken te komen tot een gedragen besluit wat het best de belangen van de stad als geheel dient. Daarbij verdient wat mij betreft pragmatisme de voorkeur boven dogma’s en gaat het compromis boven het eigen gelijk.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad, omdat daar uiteindelijk de belangenafweging plaatsvindt.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Zeker mee eens. Wat iemands overtuiging ook is, in de politieke arena moet deze geuit kunnen worden. Een aanval op één is een aanval op allen. Tegenover een mening kan nooit geweld of intimidatie gesteld worden.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Het belangrijkste succes van de gemeenteraad van Leiden is de open bestuurscultuur, waarbij partijen elkaar wat gunnen en samen ernaar streven het algemeen belang te dienen in plaats van het partijbelang. Hierbij wordt er over de grenzen van de coalitie en de oppositie heen gekeken. Dit heeft ertoe geleid dat plannen die soms al decennia op de plank lagen de afgelopen jaren wel tot uitvoer zijn gekomen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ga op zoek naar samenwerking, zowel met de inwoners van jouw gemeente als met andere partijen. Het geeft je veel energie, biedt nieuwe inzichten en leidt uiteindelijke tot de beste besluiten.

Vorige/volgende