Babette Lemmer
Met politiek moet je vroeg beginnen!

Babette Lemmer, Vaals

Babette Lemmer

Gemeente Vaals

Naam: Babette Lemmer
Raadslid in de gemeente: Vaals Zuid Limburg
Raadslid sinds: 2010
Partij: V&O
Hoofdberoep: lerares Nederlandse taal en cultuur als zelfstandige

Waarom bent u raadslid geworden?

Om de buitenlanders, in het bijzonder de Duitsers, in Vaals een stem te geven en om Vaals duurzamer te maken.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Niet echt. Hiervoor zouden we professioneler moeten zijn en een echte opleiding moeten hebben. Vaak ondervind ik een informatieachterstand. De onderwerpen zijn te complex om ze zo maar de overzien.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Ik zet me in voor een algemeen kiesrecht voor Europese burgers die hier langer dan 4 jaar wonen. Dat is geen een lokaal onderwerp, maar in Vaals met een heel hoog aandeel (45%?) niet-Nederlanders wel een belangrijk onderwerp.

Met politiek moet je vroeg beginnen!

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik zou er naast mijn andere werk niet meer tijd voor opleiding hebben.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Heel erg belangrijk!

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Nee, op zich niet. We kunnen met alle vragen bij de griffie voor meer informatie aankloppen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De raad zou optimaler in stelling kunnen worden gebracht door goede voorbereiding en besluitvorming door het college.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Ja, er wordt continu aan gewerkt en desnoods de samenwerking bijgesteld. Voor kleine gemeenten (met een kleine stem) is het wel lastig om te sturen op gemeenschappelijke regelingen.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

In Vaals zijn er diverse initiatieven die door de gemeente gesteund worden, bijvoorbeeld ruilwinkel, samen koken – samen eten, verkeerspanel, stadspromotie en strategische visie. Telkens wordt de burger gevraagd om mee te denken en mee te doen.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Een wisselwerking is belangrijk. De raadsleden worden gekozen om te vertegenwoordigen, maar dat betekent niet dat in de 4 jaren tussen de verkiezingen niet actief samengewerkt kan worden met de inwoners.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Op het moment zijn er 5 dames en 8 heren.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Het doel is om tot besluiten te komen waarmee het algemeen belang is gediend.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De wet is hierover duidelijk: de raad is het hoogste bestuursorgaan. De raad gaat immers ook over het geld (de begroting) en de regelgeving (verordeningen). De burgemeester (als voorzitter van het college én de raad) is natuurlijk wel in grote mate het gezicht van de gemeente.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ik ben het hiermee eens. Maar dat kan niet alleen niet tegen een raadslid, het mag helemaal niet.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ik heb meerdere voorbeelden:

  • Ik denk wel dat door mijn aanwezigheid als Duitse in de raad (volgens mij één van de eerste in Nederland) de Duitsers hier een andere positie hebben gekregen.
  • Fietsers wordt nu meer tegemoet gekomen door openstelling van eenrichtingsverkeer en pleinen, oplaadpunten voor fietsen, deelfietsen zijn gepland.
  • Ik doe al jaren grensoverschrijdend mee bij de protesten tegen de kerncentrales Tihange en Doel en heb Vaals bij de mensenketting vertegenwoordigd.
  • Ook tegen afbreuk van bruine kool over de grens in Duitsland heeft Vaals een positie ingenomen. Burgemeester Van Loo ondersteunt me hierin bij de veiligheidsregio.
  • Groen in het openbaar moet duurzamer worden, dat is me wel nog niet echt gelukt.
  • Sinds 1998 geef ik les Nederlandse taal en cultuur als bijvak over de grens op een basisschool. Sinds ik in de raad kwam mogen de partnerkinderen van groep 6 uit Vaals en Aken een keer per jaar naar Vaals op het gemeentehuis komen en worden door burgemeester Van Loo ontvangen. Met politiek moet je vroeg beginnen!

Er blijft nog veel te doen en alles kan nog beter.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Geduld en tijd meebrengen en zeker veel lezen en luisteren.

Vorige/volgende