Bert Keesman
De burgemeester in Colombia moet zelf op zoek gaan naar meerderheden in de raad voor eigen voorstellen, een nodeloos ingewikkeld systeem t.o.v. duidelijkere situatie in Nederland.

Bert Keesman, Weesp

Bert Keesman

Gemeente Weesp

Naam: Bert Keesman
Raadslid in de gemeente: Weesp
Raadslid sinds: 15 juni 2017
Partij: PvdA
Hoofdberoep: Milieuadviseur
Twitter: @PvdAWeesp
Facebook: PvdA Weesp
LinkedIn: Bert Keesman

Waarom bent u raadslid geworden?

Om bij te kunnen dragen aan een mooi en sociaal Weesp. Het had niet veel gescheeld of ik had me niet gekandideerd omdat ik voor mijn werk regelmatig in het buitenland zit. Als je niet aanwezig bent bij de raadsvergadering gaat je stem verloren. Met de huidige technische mogelijkheden is dat wat mij betreft achterhaald. De spoeling is dun dus we moeten zoveel mogelijk barrières wegnemen om raadslid te worden.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Jazeker. Behalve bij regionale samenwerkingsverbanden. En in de aanloop naar de aanstaande bestuurlijke fusie van Weesp met Amsterdam (in 2022 of 2026) moeten we uitgaven inmiddels afstemmen met Amsterdam. De naderende fusie geeft een vreemd gevoel: Weesp heeft nu een eigen gemeenteraad, in de toekomst zijn we mogelijk het 23e “gebied” van Amsterdam met alleen adviesrecht. We doen er dan ook alles aan om zoveel mogelijk “nabijheid van bestuur” te behouden.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Ik ga ervoor knokken dat Weespers met een smalle beurs kans hebben op een fatsoenlijke woning, dat hun energielasten niet de pan uit rijzen en dat de bestuurlijke fusie van Weesp met Amsterdam goed voor hen uitpakt.

De burgemeester in Colombia moet zelf op zoek gaan naar meerderheden in de raad voor eigen voorstellen, een nodeloos ingewikkeld systeem t.o.v. duidelijkere situatie in Nederland.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

In Weesp doen de griffie en de rekenkamer heel goed werk bij het ondersteunen van de raad. Vanuit de fractie moeten we zelf nog wat alerter zijn op mogelijkheden voor opleiding en training.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffie is een grote steun voor onze fractie want kent de spelregels, brengt structuur aan en maakt ons attent op mogelijkheden om het politieke proces te beïnvloeden.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik zie vooral mogelijkheden bij onszelf (de fractieleden) om nog vaker en beter gebruik te maken van de griffie.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De Rijksoverheid moet voldoende budget beschikbaar stellen bij de decentralisatie van overheidstaken (zoals Wmo, Participatiewet, en zeker Jeugdwet) zodat de raad de terechte verwachtingen van de burgers kan waarmaken. Het is een gotspe dat het Rijk in 2018 ruim 11 miljard overhield en de gemeenten tegelijk alle zeilen bij moesten zetten om quitte te draaien. Regionale samenwerking zou gepaard moeten gaan met een democratisch proces van besluitvorming. Burgerparticipatie en de gemeenteraad zouden meer in elkaar geweven moeten worden, zodat de burgers de gemeenteraad als hún forum van uiteindelijke besluitvorming gaan zien. Ik zou ook graag meer initiatiefvoorstellen vanuit de raad zien maar de praktijk is tot nu toe weerbarstig, vooral vanwege tijdgebrek.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Vanuit het oogpunt van efficiency en schaalgrootte zijn regionale samenwerkingsverbanden onontbeerlijk. Maar bij de opzet ervan is niet gedacht aan een proces van democratische besluitvorming op regionale schaal. Maar al te vaak worden regionale beleidsvoorstellen in de Weesper raad aangeboden met de boodschap om er maar niets meer aan te amenderen. Dat holt de invloed van de raad uit op een groot deel van zijn bevoegdheid.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Met al zijn mitsen en maren was het raadgevend referendum over de keuze tussen Gooise Meren en Amsterdam als fusiepartner het meest in het oog springende voorbeeld (Amsterdam “won” met 57% van de stemmen).

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Idealiter gaan die twee volledig hand in hand. Als de lijntjes van de burgers naar de raadsleden kort zijn is representatie via vertegenwoordiging te beschouwen als een soort getrapte participatie. Het is weleens zuur als wij als raadsleden ervan beschuldigd worden te weinig ruimte te laten voor burgerparticipatie. We geven immers zelf de ultieme invulling aan burgerparticipatie door raadslid te worden. Maar het gevoel kan ik me voorstellen. In Weesp hebben we bijvoorbeeld de inspraak in de raad nog niet goed geregeld. Binnenkort hebben we een brainstorm met insprekers om dit te verbeteren.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

In Weesp is het aandeel vrouwelijke raadsleden 47%. Ter gelegenheid van de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht heeft mijn fractiegenote Anneke Blommestein tijdens de laatste raadsvergadering een motie ingediend om meer vrouwen bij de politiek te betrekken. Deze motie is weliswaar niet aangenomen maar de strekking ervan werd door het college en de raad volmondig onderschreven. In Weesp is deze dagen een cursus Politiek Actief van ProDemos van start gegaan. 19 van de 30 inschrijvers is vrouw. Dat gaat dus de goede kant op.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Niet mee eens. Zeker in deze tijd dat we in Weesp de voorwaarden bepalen van de bestuurlijke fusie met Amsterdam heeft elke fractie een scherp oog voor de belangen van Weesp en de Weespers.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

Dat is een interessante vraag gezien het feit dat ik op 2 september in Pereira in Colombia een debat tussen acht kandidaat burgemeesters mede heb mogen leiden (de verkiezingen waren op zondag 27 oktober). Mijn eerste opmerking tijdens het debat was dat we in Nederland geen gekozen burgemeester hebben. Ik heb eens nagevraagd in Pereira hoe de realisatie van de verkiezingsbeloften van de burgemeester zich verhoudt tot die van de gemeenteraad. Het blijkt dat de burgemeester meerderheden gaat zoeken in de raad om zijn/haar voorstellen er door te krijgen. Wat mij betreft maakt dit de zaken nodeloos ingewikkeld ten opzichte van de duidelijkere situatie in Nederland. Een benoemde burgemeester is in mijn beleving minder kwetsbaar dan een gekozen variant. De verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid is al een hele kluif. Laten we de burgemeester niet nog meer in de wind zetten.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ja. Een raadslid moet kunnen functioneren zonder last of ruggespraak. Agressie, intimidatie of geweld is de ultieme "last". Omdat het in de raad altijd om interactie tussen de gemeenteraadsleden gaat wordt door deze last van één raadslid de gehele discussie aangetast. Omgekeerd brengt dit voor de raadsleden de verantwoordelijkheid met zich mee om integer te handelen, goed uit te leggen wat de beweegredenen zijn van politieke stellingnames en goede omgangsvormen in acht te nemen.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

De gemeenteraad van Weesp heeft in goede harmonie besloten dat de bestuurskracht van de Gemeente Weesp tekortschiet en uiteindelijk, mede op basis van de uitkomst van een raadgevend referendum, gekozen voor een bestuurlijke fusie met Amsterdam.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Accepteer dat niet iedereen je altijd aardig vindt.

Vorige/volgende