U bent hier

Bert Weijers

Bert Weijers

Uitgeest
Ga er van uit dat je niets bereikt, maar door standvastig te zijn kan je wel behoorlijk wat bereiken.

Raadslid sinds: 19 maart 2014  (eerder 1980-1988)
Partij: Uitgeest Lokaal
Hoofdberoep: Gepensioneerd, specialist op gebied ruimtelijke ordening, wonen en gemeente financiën
Twitter: uitgeestlokaal1
Facebook: uitgeestlokaal

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ik beleef de gemeenteraad als het hoogste politieke orgaan. Dit betekent voor mij dat ik mijn kaderstellende-, mijn controlerende-  en mijn volksvertegenwoordigende taak uiterst serieus neem.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Wij hebben met onze partij een lijst met 10 standpunten. Wij maken het verschil met name door standpunt 3, namelijk geen verhoging van de onroerende zaak belasting in 2015 en 2016 constant in te brengen. Dit is gelukt. In 2016 en 2017 is de extra verhoging van 5% niet door gegaan. Tevens wordt in 2017 de inflatiecorrectie van 1,2% niet toegepast. Leidraad voor al ons handelen zijn de 10 standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ik besteed ca 25 uur per week aan het raadswerk, omdat ik naast raadslid ook fractievoorzitter ben en dit vraagt extra tijd. Daarnaast maakt Uitgeest deel uit van de ambtelijke samenwerking in BUCH verband. BUCH staat voor Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Ook dit vraagt veel tijd.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

De raadsvergoeding is niet passend voor alle werkzaamheden die moeten worden verricht. Mijn vergoeding, kleine gemeente met ca 13.500 inwoners bedraagt € 396,33 bruto en €167,65 onkostenvergoeding. Het netto bedrag is: € 309,65 De onkostenvergoeding gaat volledig op aan extra onkosten die gemaakt moeten worden omdat er nu ook vergaderd wordt in de andere gemeenten. Bergen ligt op ca 45 km afstand van Uitgeest.
Het is frustrerend dat raadsleden van de grotere gemeenten in BUCH verband, die dezelfde tijdbesteding hebben, veel meer vergoeding ontvangen. Het zou beter zijn als alle gemeenteraadsleden in ambtelijk fusies dezelfde vergoedingen ontvangen.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ik trek mij die kritiek niet aan. Ik vind het belangrijk dat er goede besluiten worden genomen. Elk raadslid neemt een besluit zonder last. Kritiek krijg je altijd, daarom vind ik het belangrijk dat je praat met de inwoners en uitlegt waarom je zo hebt besloten. Je merkt dan dat er begrip is.

Ga er van uit dat je niets bereikt, maar door standvastig te zijn kan je wel behoorlijk wat bereiken.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ik vind dat de rol van de raad niet is veranderd, alleen de tijdsbesteding is toegenomen.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

De omgevingswet is nog niet ingevoerd, dat is pas in 2019. Op dit moment worden er wel discussies gevoerd en uitleg gegeven in BUCH-verband. Uitgeest was/is bezig met een nieuwe structuurvisie 2030. Op mijn voorstel is dit omgezet in het maken van een omgevingsvisie 2030. Aangezien de invoering van de wet pas in 2019 gestalte krijgt is besloten om een structuurvisie-light te maken die, zodra de omgevingswet is ingevoerd, direct kan worden omgezet in een omgevingsvisie die voldoet aan alle eisen die de wet stelt.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Er zijn geen reserveringen. Ik heb in 2016 een initiatiefvoorstel ingediend voor het toekennen van een raadsfractie-ondersteuning. Dit is raad breed gesteund en de verordening is aangenomen zodat er nu een jaarlijkse vergoeding is toegekend van € 1250,- per fractie.
In 2016 is er een cursus gegeven onder leiding van het debatinstituut om beter te leren discussiëren. Momenteel wordt er een cursus gegeven aan alle voorzitters en plaatsvervangende voorzitters wat de rol en de taken zijn van goed voorzitterschap. We hebben een rekenkamercommissie in BUCH-verband die uiteraard ook een vergoeding krijgt etc. De afzonderlijke rekenkamers zijn opgeheven. Zelf ben ik voorzitter geweest van de rekenkamer Uitgeest.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het is nodig dat de vergoeding hoger wordt, dat er gelden vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld voor opleiding e.d. Het is op dit moment zo dat er nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd die onvoldoende bagage hebben om een goed raadslid te zijn. Men wordt meestal raadslid uit prestige etc. Het is beslist noodzakelijk dat de lokale partijen financiële ondersteuning gaan krijgen vanuit het rijk. Er bestaat nu een rechtsongelijkheid t.o.v. de landelijke partijen die een ruimschootse vergoeding ontvangen. De lokale partijen hebben geen fondsen om hun raadsleden voldoende scholing te geven of een betere campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hier ligt een taak voor De Nederlandse Vereniging van Raadsleden. Heeft u b.v. in uw bestuur een vertegenwoordiger zitten van een lokale partij?

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Inhoudelijke kennis is veel belangrijker, maar neem ook de ideeën mee van de inwoners. Luister hiernaar en doe er ook iets mee.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Met deze stelling ben ik het eens, in de praktijk wordt hier niet zo veel mee gedaan.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Hierover ben ik niet tevreden. In de samenwerkingsverbanden zitten collegeleden die nauwelijks terugkoppelen naar de commissie en/of raad. Bij de algemene beschouwingen wordt er wel enige aandacht aan geschonken.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ik ga zeker door bij de volgende raadsverkiezingen en hoop op veel stemmen. Ik ben raadslid uit passie en onze fractie wil werken aan nieuwe politiek en bestaande patronen veranderen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Zorg dat je de dossiers goed kent, stel schriftelijke vragen aan het college en zorg dat je de antwoorden hebt ruim voor aanvang van de commissie en/of raadsvergadering. Beloof niets wat je niet waar kan maken, daarom werk ik met standpunten en doe ik, samen met bestuur, fractie en steunfractie er alles aan om die te verwezenlijken. Om teleurstelling te voorkomen: ga er van uit dat je niets bereikt, maar door standvastig te zijn kan je wel behoorlijk wat bereiken. Zorg dat je voldoende tijd hebt voor het raadswerk want anders zal je tot de ontdekking komen dat je zult moeten afhaken. Dit is vooral bij kleinere gemeenten zo vanwege de te lage vergoeding en mede waardoor het opnemen van uren bij de werkgever onmogelijk is.