Bianca de Heer
Trap niet in de valkuil om elke bladzijde aan informatie te lezen, maak keuzes op basis van de eigen deskundigheid en interesse

Bianca de Heer, Papendrecht

Bianca de Heer

Gemeente Papendrecht

Naam: Bianca de Heer
Raadslid in de gemeente: Papendrecht
Raadslid sinds: 29-3-2018
Partij: PAB (Papendrechts Algemeen Belang)
Hoofdberoep: Verkoopmedewerkster Jumbo supermarkten
Twitter: @biancaheertwit

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Bianca de Heer, geboren en getogen in het mooie Papendrecht. Ik ben 32 jaar oud en sinds de afgelopen verkiezingen raadslid voor het PAB in de gemeenteraad Papendrecht. Ik zie mijzelf als verbinder, mede door mijn werk in de supermarkt. Ik ken en spreek dan ook ontzettend veel mensen elke dag. Ik weet wat er speelt en de mensen weten mij te vinden.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, voor mij geldt dat de raad wettelijk het hoogste orgaan in de gemeente is, maar soms lijkt het alsof je dat als raad niet waar kunt maken. Dit komt mede door de zaken die gedelegeerd worden aan Dordrecht.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Bestuurlijke vernieuwing en ik sta dicht bij de inwoners om hun ideeën, opvattingen en vragen op te halen. Vooral in gesprek met inwoners gaan en blijven vind ik enorm belangrijk.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Meestal hebben raadsleden naast hun functie als raadslid een betaalde baan. Het is dan relatief om over een te lage of hoge vergoeding te spreken. Als je dit even niet meeneemt, maar het zakelijk benadert en bekijkt wat je daadwerkelijk per uur verdient is het relatief gezien niet veel. Ik vind daarom dat een raadslid best een hogere vergoeding zou mogen krijgen.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Inwoners zijn vaak wantrouwig ten opzichte van de politiek en als er dan raadsleden bij zijn die nauwelijks opvallen, helpt dat niet om het aanzien van de politiek te verbeteren. Dus ik ben dan ook van mening dat elk raadslid zich die kritiek moet aantrekken. Werk aan de winkel, zou ik zeggen.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ja, de raad heeft nu veel meer uit te zoeken. De complexiteit bij deze drie zaken zijn groot. Gezien de grote problemen bij de onderwerpen, is er veel meer te onderzoeken en te analyseren. De raad moet meer op zoek naar handvatten om de controlerende taak uit te voeren.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De raad moet meedenken over zaken als de omgevingsvisie, bestuurlijke afwegingsruimte, cultuurverandering en het spanningsveld tussen rechtszekerheid en lokale invulling van eigen keuzes. Er moet een werkgroep geformeerd worden. Er zullen extra bijeenkomsten nodig zijn om alle raadsleden goed in te voeren in deze wet. Kortom, weer meer werk.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja bij ons is dit goed geregeld. In de gemeente Papendrecht vinden wij dit ook heel belangrijk.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Zorg ervoor dat raadsleden gemakkelijker aan deskundigheidsbevordering kunnen doen. Laat raadsleden ook bij andere raden in de keuken kijken. Ga als raadslid de straat op. Communiceer met de inwoners en de samenleving. Gebruik de plaatselijke media. Creëer draagvlak voor plannen. Geef raadsleden meer tijd om het werk te doen. Dat houdt een hogere vergoeding in, want dan kan bij de baan die men overdag heeft mogelijk minder uren gewerkt worden.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Vanaf 2016 zijn diverse raadsbesluiten op dit gebied genomen. Er zijn hiernaast duidelijke uitvoeringsafspraken inzake integriteit.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Dit gaat in mijn optiek niet op voor raadsleden die het werk serieus nemen.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Het vertegenwoordigen van ideeën en emoties moet gepaard gaan met een grondige kennis van waar het over gaat. In het contact met de inwoners kunnen dan de mogelijkheden en onmogelijkheden goed uitgelegd worden.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, want het is vaak lastig om bij dergelijke samenwerkingsverbanden alle nuttige data boven water te krijgen. Vaak komt er heel veel informatie op papier, maar de gegevens die er toe doen moeten er dan uitgefilterd worden. Het is algemeen moeilijk om grip te krijgen op de uitvoering van taken die in een samenwerkingsverband uitgevoerd moeten worden.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Ik ben een nieuw raadslid zonder enige ervaring. Mijn doelen zijn dan ook vooral om veel kennis op te doen en mij heel goed te verdiepen in de lopende dossiers. Maar ook zie ik voor mezelf een mooie missie om echt met de mensen in contact te blijven. Ik wil er echt zijn voor de inwoners!

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Trap niet in de valkuil om elke bladzijde aan informatie van de raadsvoorstellen te lezen. Maak keuzes op basis van de eigen deskundigheid en interesse. Pas er voor op om na een enkele klacht of opmerking hiervoor aan het werk te gaan om mensen tevreden te stellen. Het moet voor het groter geheel gelden.

Vorige/volgende