Birgit Cordes
Met humor waar mogelijk houd ik het debat levendig en fris

Birgit Cordes, Vucht

Birgit Cordes

Gemeente Vucht

Naam: Birgit Cordes
Raadslid in de gemeente: Vught
Raadslid sinds: 2010
Partij: D66
Hoofdberoep: projectmanager to be
Twitter: @birgitcordes
Facebook: @birgit.cordes.58

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Door een andere levenswandel startte ik pas op mijn 35ste de studie Vrijetijdwetenschappen gelijktijdig met het moederschap. Na meerdere interim functies bij de overheid ingegeven door crisis op de arbeidsmarkt en een niet aansluitende sales-achtergrond ben ik vanuit nieuwsgierigheid de politiek in gestapt. Een schot in de roos!

Ik ben een gedreven en actief raadslid. Met veel betrokkenheid haal ik informatie uit de samenleving en zo geef ik invulling aan de rol van raadslid. Met humor waar mogelijk houd ik het debat levendig en fris.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Jazeker! Liever spreek ik niet in termen van “hoger” of “lager”. Het gaat mij vooral om de interactie tussen gemeenteraad en samenleving en daarnaast om de relatie gemeenteraad en college. Ik denk en handel duaal hoewel de praktijk weerbarstiger is.

Overigens houdt de participatiesamenleving en alle uitingen in de Vughtse samenleving, die ik stimuleer, mij behoorlijk bezig.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Burgerinitiatief cq. herontwikkeling Isabellakazerne. In 2012 is op initiatief van D66, de poort van vml. Fort Isabella opengezet. Niet voor grote financiers maar voor kleine initiatiefnemers. Groot succes want in korte tijd huisden er 100 bewoners en 75 start-ups op het terrein.
En kortgeleden is ´mijn´ motie mensenhandel over lover-boys, unaniem aangenomen. Een probleem dat helaas ook in kleinere gemeentes speelt dus zet Vught straks in op preventie en zorg voor onze kwetsbare minderjarigen.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

In hoogtij dagen ruim 30 uur per week. De becijferde 15,9 uur heb ik nooit gehaald.
Meerdere D66-functies als vicevoorzitter Brabant, Bestuurdersvereniging en voor Europarlementariër Matthijs van Miltenburg stellen mij wel in staat om vele lijnen te verbinden. Met bestuurs- en projectwerkzaamheden zoals D-Loquentia Brabant-debating, conferentie Zuid Nederland en werkgroep integriteit leveren veel koppelingen op. Die komen mijn raadswerk ten goede want Vught is tenslotte geen eiland maar ´t kost ook zeker veel (meer) tijd.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

De vergoeding afgezet tegen enerzijds de verantwoordelijkheid en anderzijds de hoeveelheid tijd die het raadslidmaatschap vraagt, is niet passend. Wel vraag ik me af welke oplossing een hogere vergoeding biedt. Liever zie ik verkleining van verschillen in vergoeding. Raadsleden van grootste gemeenten ontvangen tot zes keer meer dan raadsleden van kleinste gemeenten. Mijn beloning zit zingeving `Iets bijdragen aan een doel dat verder gaat dan persoonlijk belang, maakt gelukkig.` (geluksprofessor Patrick van Hees, 2016).

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Het raadswerk doe ik op mijn manier vanuit passie en gedrevenheid. Natuurlijk hoor ik diezelfde kritiek, maar in mijn contacten, richt die zich niet op mijn persoon. Indien nodig stuur ik bij als mensen (in)direct signalen afgeven. In algemene zin vind ik authenticiteit, de eigenheid van raadsleden een mooi goed.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De verantwoordelijkheid voor gemeenten is toegenomen in dit zware dossier en de rol van de raad veranderd, De relatie met de omgeving is anders geworden. Er is sprake van een co-creatie met het gehele zorgveld, van cliënten, aanbieders, verzekeraars tot en met de kracht in de gehele samenleving. We doen het samen en de gemeente organiseert en faciliteert. Deze grootste verandering sinds de invoering van de verzorgingsstaat heeft wel degelijk impact.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Hoewel ik dat nog niet geheel kan overzien wordt de implementatie van de Omgevingswet een minstens zo essentieel dossier als het gehele sociaal domein. Op het oog een grote, overwegend wetgevingstechnische operatie, maar wederom een grote impact op de directe leefomgeving van de inwoners. De invoering van de Omgevingswet biedt de raad ook kansen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Raadsleden hebben individuele opleidingsbehoefte. Daar voorziet 1% noch de huidige wetgeving in. Hier zit zeker nog een verbeterpunt.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad: trendvolger of dirigent? Een raadsprogramma voor de komende periode 2018-2022 zou helpen om de positie van de raad te verstevigen. Richting geven met meest relevante politieke thema’s en zo zorgen dat de raad weg kan blijven van de beroemde lantaarnpaal en stoeptegel. Houd daarbij zorg voor actualiteit voor leefomgeving,

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Zeker! Ambtenaren hebben kennis en primair kan de raad daarop vertrouwen. Volksvertegenwoordiger en kaderstellen zijn belangrijkst omdat raadsleden primair dé stem van buiten het gemeentehuis naar binnen brengen.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Lastig. Idealiter brengt een raadslid het geluid van buiten naar binnen en vice versa. Tegelijkertijd is de lokale democratie minder maakbaar dan inwoners (en raadsleden) graag geloven.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Samenwerking is goed, zelfs nodig. Controle en invloed zijn echter lastig. Samenwerken in wisselende verbanden die leiden tot bestuurlijke spaghetti, oncontroleerbaarheid en zelfs hogere kosten zijn stevige opgaven. Voor komende raadsperiodes.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ik ben blij met de betekenisvolle laatste plek als lijstduwer maar ik stop na acht jaar raadslidmaatschap. Wel zal ik kijken hoe ik mijn opgedane ervaring kan blijven inzetten voor het publieke domein.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Njoy!

Vorige/volgende