Brigitte Clercx
De politieke arena is een veld van vallen en opstaan, weerstand, teleurstelling en overwinningen.

Brigitte Clercx, Rucphen

Brigitte Clercx

Gemeente Rucphen

Naam: Brigitte Clercx
Raadslid in de gemeente: Rucphen
Raadslid sinds: 29 maart 2018
Partij: PVV Rucphen
Hoofdberoep: Orthomoleculair Adviseur Gevorderd
Twitter: Brigitte Clercx
Facebook: Brigitte Clercx 

Waarom bent u raadslid geworden?

Om de belangen van onze éigen inwoners te vertegenwoordigen. Het opkomen voor ónze vrijheden, ónze beschaving, ónze westerse idealen en ónze leefomgeving. De islamisering sluipt alle gemeenten binnen en heeft nu en later een enorme grote impact op onze vrijheid, gelijkheid mannen en vrouwen, onze normen en waarden, criminaliteit, mensen die zich niet veilig meer voelen om alleen op pad te gaan en zich vreemden voelen in hun eigen vertrouwde omgeving.Mijn zorg over de toekomst heeft mede een rol gespeeld om me actief in te zetten in de politiek. Wat onze ouders opgebouwd hebben kan en mag niet zomaar uit handen gegeven worden.

Ook de signalen uit de gemeenschap waren er en vooral het vluchtelingenbeleid en plaatsing van statushouders wordt buiten de inwoners om geregeld. Woningen worden met voorrang toebedeeld aan de nieuwkomers. Eigen inwoners hebben het nakijken en staan lang op de wachtlijst. De nieuwkomers worden beter behandeld dan de eigen inwoners is wat de mensen hier voelen.

De zorg voor mensen die hulp nodig hebben is een heel belangrijk onderdeel. Zorggelden mogen alleen besteed worden voor de zorgkosten voor onze eigen inwoners en niet voor andere doeleinden. Niet onnodig pamperen. Bij mantelzorg is zorgbehoefte van de cliënt belangrijker dan bureaucratische regeltjes. Faciliteren om thuis te kunnen blijven wonen is erg belangrijk.

De kloof tussen de inwoners en de politiek heeft mij altijd gestoord. Daar moet toch verbetering in aangebracht kunnen worden? Een transparante overheid is een mooi begrip, maar de praktijk laat een andere kant zien. Ook meer inspraak van inwoners is heel belangrijk, zeker in grote projecten die iedereen kunnen raken.

Een referendumverordening zodat inwoners formeel en georganiseerd om hun mening kan worden gevraagd vind ik een belangrijk punt. Draagvlak bij je inwoners geeft een sterk fundament voor beleid en uitvoering en daardoor ook een verbinding tussen politiek en inwoners.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Dit is een leuke. Ja, de gemeenteraad is het hoogste gemeentelijke politieke orgaan. De beleving is echter soms tegenovergesteld!

We zitten in de tweede helft van de raadsperiode. Wat zijn uw doelen om het restant van de raadsperiode tot een succes te maken?

Een blijvende brug te slaan tussen onze inwoners en de politieke volksvertegenwoordigers en dat inwoners het gevoel hebben dat er nu echt naar ze geluisterd wordt. Een leefbaar en veilige woonomgeving, referendum verordening, Nederlandse vlag in de raadszaal, woningen voor onze eigen mensen, jong en oud en fundamentele PVV-kernwaarden bewaken in onze gemeente.

Denk er goed over na. Volksvertegenwoordiger zijn is niet vrijblijvend, het is verantwoordelijkheid nemen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad.Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Opleiding vaktechnisch raadsledenwerk wordt door onszelf ingevuld, daar is geen budget voor in onze gemeente. Wel zijn er informatieve bijeenkomsten over onderwerpen of dossiers die op de agenda komen en die nadere uitleg behoeven. Wat ik belangrijk vind is dat er meer financiële ondersteuning zou moeten komen voor nadere uitleg werkzaamheden van een raadslid / commissielid in eigen gemeente. Er is gedegen kennis op een breed vlak nodig om je werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren en ik denk ook dat dan meer mensen de stap zouden willen zetten om politiek actief te worden. Partijonafhankelijk, het gaat om de verbetering van taken en werkzaamheden.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Meer mondeling overleg. Bijvoorbeeld een keer per maand een werkoverleg tussen raadsleden en griffier. Goed voor onderling contact raadsleden en griffier en meer begrip voor elkaar.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Vakkennis, scholing en dossierkennis. Meer inspraak bij gemeenschappelijke regelingen. Openbaar debat over onderwerpen en langere spreektijd indien nodig. Zichtbaar zijn bij de inwoners en de inwoners de raadsleden makkelijker laten benaderen. Daarnaast inwoners meer uitleggen wat de raad doet en wat de positie is van de raad. Veel inwoners zien de burgemeester als hoogste orgaan.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

Minder afstand tot de gemeenschappelijke regelingen. Meer inspraak alvorens besluiten genomen worden, vaak al afgewerkt en dan pas in raad!
Betere communicatie wethouders naar raad. Dus juiste volgorde.

De Regionale Energiestrategie (RES) is een belangrijk en complex dossier. Hoe zorgt u ervoor dat u als raadslid bepaalt wat er nodig is in het RES-proces?

Ik vind een open transparant debat met alle betrokkenen en inwoners erg belangrijk. Inwoners moeten de voor- en tegenargumenten weten om een juiste keuze te kunnen maken. Helaas was de basis al opgelegd vanuit Brussel, Den Haag of Provincie. Tegenstanders zijn buiten de Klimaattafels gehouden en dat is zeer ondemocratisch! Er viel dus weinig te bepalen. Ondemocratisch proces en burgers buiten spel gezet. Teveel onzekerheden en kosten niet te overzien.

Blijven hameren op het belang van de inspraak inwoners en de rekening die betaald zal moeten worden door onze inwoners.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Nee.Kort voor een beleid even een facebook vraag uitdoen over een onderwerp noem ik geen burgerparticipatie, schijnburgerparticipatie. Ook heeft een groot deel van inwoners geen facebook.

Inspraakavond voor inwoners, powerpointpresentatie getoond door ambtenaren en er wordt verteld wat plan is. Dat is verkeerde volgorde lijkt mij.
Gemeente wil openheid van bestuur, maar er lijkt weerstand tegen meekijken in de raad!

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Juist de participatie van inwoners, daar gaat het om. Wij zijn de volksvertegenwoordigers en de inwoners hebben door hun stem op ons het vertrouwen aan ons gegeven. Dat is altijd het uitgangspunt.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Democratisch gekozen burgemeester en daardoor meer draagvlak inwoners. Ieder die voor inspraak inwoners gaat kan hier niet tegen zijn. Ook voor de samenwerking raad en burgemeester zal het positief uitpakken is mijn mening.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit voor de raad en het raadswerk?

Diversiteit kan versterken. Verschillende karakters, mannen en vrouwen, werkervaring. Ieder brengt zijn expertise mee. Meerdere invalshoeken.
Diversiteit is een afspiegeling van de maatschappij. Wel vind ik dat een raadslid geen 2 paspoorten mag hebben, want in mijn ogen balanseer je dan toch op 2 fronten.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Ja, want er wordt een bestuurlijk democratisch orgaan aangevallen en dat is ontoelaatbaar. Samen een duidelijk signaal afgeven is het beste. Niet tolereren.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie? 

Mensen kunnen van huis uit reageren op items die spelen. Ook zouden vragenlijsten digitaal ingevuld kunnen worden. Snelle afwikkeling aanvragen online.
Misschien meer betrokkenheid , het kan op iedere plek. Wel rekening houden met het deel van de inwoners die niet via de digitale weg kunnen participeren.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Sinds begin april heeft de PVV Rucphen vragen gesteld over de openbaarheid digitaal vergaderen. Hierop geen ter zake antwoorden gekregen. 6 Mei proefvergadering en opnieuw vragen gesteld. De voorzitter heeft toegezegd dat uitgezocht wordt hoe het zit. Geen antwoord meer ontvangen en op 25 mei Schriftelijke vraag (art. 42 RvO) gesteld.
De commissievergaderingen worden voor het eerst in juni digitaal gedaan. Inwoners kunnen paar dagen later de audio opnamen beluisteren.
Nog geen besluit of ook de raadsvergadering digitaal zal gaan. Het kan ik mijn ogen niet zijn dat nu de 3e raadsvergadering ook weer kunstmatig verloopt door bewust het quorum niet te halen en een nieuwe vergadering uit te schrijven met zo min mogelijk mensen (en geen publiek) te vergaderen.
Geen openbaar debat en veel tijd verloren inmiddels!

Hebt u al besloten om bij de volgende verkiezingen door te gaan als raadslid? 

Absoluut! Maar dat kan alleen als onze kiezers naar het stembureau gaan en hun stem wederom uitbrengen op onze partij en daardoor laten zien dat ze tevreden zijn met onze inzet afgelopen periode.
Ruim 2 jaar ben ik raadslid nu. Een periode van meekijken, inlezen, leren, de weg vinden en nog veel meer. De politieke arena is een veld van vallen en opstaan, weerstand, teleurstelling en overwinningen. Jaren heb je nodig om je in te werken en de souplesse te krijgen om mee te draaien in de molen van de politieke besluitvormingen.
Dus na 4 jaar start het pas echt! Ik zeg doorgaan!

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Er is momenteel niets te benoemen wat we samen als gehele gemeenteraad gedaan hebben.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Denk er goed over na. Volksvertegenwoordiger zijn is niet vrijblijvend, het is verantwoordelijkheid nemen.
Integer zijn. Het vergt veel van jou, maar ook van je naasten. Zonder support thuis zal het lastig zijn om je taken goed in te vullen als raadslid.
Blijf zien waar je voor wilde gaan. Overwin tegenwerking. Blijf positief en geef niet op. Debatteer altijd met respect naar anderen. Goede agenda en planning. Maak prioriteitenlijst. Goede balans privé / werk en raadswerkzaamheden. Scholing en contacten collega's onmisbaar. Neem op tijd even afstand…
 

Vorige/volgende