Carlo van Esch
Blijf vooral jezelf, ben bereid om naar elkaar te luisteren, dan kun je samen de beste besluiten nemen voor de gemeenschap

Carlo van Esch, Oisterwijk

Carlo van Esch

Gemeente Oisterwijk

Naam: Carlo van Esch
Raadslid in de gemeente: Oisterwijk
Raadslid sinds: 2010
Partij: Partij Gemeente Belangen (PGB)
Hoofdberoep: Teammanager gemeente Oirschot
Facebook 
Instagram
LinkedIn 

Waarom bent u raadslid geworden?

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Ik vind de leefbaarheid in je eigen leefomgeving van groot belang. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Aangezien niemand beter weet wat er speelt in die eigen leefomgeving dan de mensen die daar wonen, vind ik dat die zoveel mogelijk moeten kunnen meepraten en meedenken over alles wat er speelt.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja en nee. Enerzijds wel omdat de raad uiteindelijk de knoop moet doorhakken op diverse vlakken. Anderzijds niet omdat de ruimte die de raad daadwerkelijk heeft feitelijk best beperkt is.

We zitten in de tweede helft van de raadsperiode.  Wat zijn uw doelen om het restant van de raadsperiode tot een succes te maken?

In Oisterwijk is dat anders. We hebben net herindelingsverkiezingen achter de rug (in november jongstleden.). We zijn dus net gestart met een nieuwe langere raadsperiode, waarin we met elkaar ambities hebben bepaald en gaan bepalen. Voor ons staan leefbaarheid en burgerparticipatie met stip op een.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar onvoldoende beeld bij heb. Ik vermoed dat het in Oisterwijk niet anders zal zijn dan in de rest van Nederland, maar ervaar dat niet echt als een probleem. Ik heb liever dat het geld voor de inwoners wordt ingezet, want daar doen we het immers voor.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Het kan natuurlijk altijd beter, maar ben eigenlijk heel tevreden over de ondersteuning die we krijgen vanuit onze griffie. Die verdienen wat mij betreft een pluim!

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Dat is best een lastige. Ik denk vooral midden in de samenleving (blijven) staan zodat de inwoners je echt zien als volksvertegenwoordiger. En daarnaast minder politieke spelletjes, maar juist samen werken. En dat betekent zeker niet dat je het altijd eens hoeft te zijn met elkaar. Zakelijk van mening verschillen is niks mis mee.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

Grip op samenwerkingsverbanden ervaar ik wel als een dingetje. Dat is denk ik vaak geen onwil, maar ontstaan in de loop der tijd. Wil je als raad hier meer invloed op krijgen, moet je er tijd in steken. En anderzijds mag je dat ook voor de samenwerkingspartner verwachten. Halen en brengen dus!

De Regionale Energiestrategie (RES) is een belangrijk en complex dossier. Hoe zorgt u ervoor dat u als raadslid bepaalt wat er nodig is in het RES-proces?

Voor onze toekomst is dit uiteraard een heel belangrijk dossier. Als raad worden we regelmatig bijgepraat over de RES. Dan is ook het moment om je invloed uit te oefenen.

"Ik ben er heilig van overtuigd dat we als volksvertegenwoordigers pas een weloverwogen besluit kunnen nemen als de inwoners aan de voorkant de kans hebben gehad om mee te praten en mee te denken."

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Voor mijn partij is burgerparticipatie een absoluut speerpunt. Waar ik in ieder geval trots op ben, is dat we de afgelopen raadsperiode onze vergadersystematiek zodanig hebben gewijzigd dat inwoners echt actief mogen meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen. Dat is al een grote stap in de goede richting. Maar we zijn er nog lang niet. Daarom heeft het ook een prominente plek gekregen in het nieuwe bestuursakkoord.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Overduidelijk participatie van inwoners. Daar doen we het immers allemaal voor. Ik ben er heilig van overtuigd dat we als volksvertegenwoordigers pas een weloverwogen besluit kunnen nemen als de inwoners aan de voorkant de kans hebben gehad om mee te praten en mee te denken. En als dat is gebeurd, dan is de raad aan zet om de knoop door te hakken.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Aangezien wij burgerparticipatie van groot belang vinden, past deze ontwikkeling daar ook prima bij. Als de burgemeester directer gekozen wordt, is hij of zij ook meer van ‘ons’. Nadeel daarvan kan echter wel zijn dat hij of zij daardoor onvoldoende ‘boven de partijen’ kan staan. En dat is ook belangrijk in de politieke arena.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad en het raadswerk?

Zoals ook geldt voor de samenleving in zijn algemeenheid, geldt ook voor de raad dat iedereen moet kunnen meedoen. Het zou in die zin mooi zijn als de raad divers en inclusief is samengesteld. In die zin vind ik dat Oisterwijk al stappen heeft gezet de laatste jaren. Ik ben in ieder geval blij dat er een goede mix is qua dorpen, qua leeftijd en qua man/vrouw-verhouding.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ja, ik vind dat elk raadslid zijn werk moet kunnen doen zonder dat er sprake is van agressie, intimidatie of geweld.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie?

Mede door Corona kunnen we op dit moment bijna niet anders. Dat hebben we ook gemerkt in Oisterwijk omdat de verkiezingsstrijd plaatsvond in Corona-tijd.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Digitaal vergaderen is zeker niet ideaal (ik kijk liever iemand in de poppetjes van zijn of haar ogen), maar het valt met nog niet tegen tot nu toe. Ik vind wel dat als er echt (wezenlijke) besluiten genomen moeten worden, dat je dat fysiek moet doen.

Hebt u al besloten om bij de volgende verkiezingen door te gaan als raadslid? 

Nee, nog niet. Ik ben nu net begonnen aan mijn 4e termijn. Door de komst van de kern Haaren bij Oisterwijk, zie ik nog volop uitdagingen. Dus gelukkig hoef ik die knoop voorlopig nog niet door te hakken.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ik ben vooral trots dat we afgelopen jaren een nieuwe koers zijn gaan varen binnen de gemeenteraad. Daarbij hebben we vooral meer ingezet op samenwerken, los van je politieke kleur. Dus besluiten nemen op basis van inhoud (wat vanzelfsprekendheid zou moeten zijn). Daardoor krijg je wisselende meerderheden en doen alle raadsleden volwaardig mee.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf vooral jezelf, ben bereid om naar elkaar te luisteren, dan kun je samen de beste besluiten nemen voor de gemeenschap.

Vorige/volgende