Cathy Noordergraaf
Luister naar je inwoners, neem een open houding aan voor de argumenten van andere partijen, blijf dicht bij jezelf en communiceer met je inwoners over wat je doet

Cathy Noordergraaf, Hilvarenbeek

Cathy Noordergraaf

Gemeente Hilvarenbeek

Raadslid van de Week

Naam: Cathy Noordergraaf-Jansen
Raadslid in de gemeente: Hilvarenbeek
Raadslid sinds: 2018
Partij: CDA
Hoofdberoep: strategisch adviseur/projectleider binnen provincie Noord-Brabant
LinkedIn: Cathy Noordergraaf

1.Waarom ben je raadslid geworden?

Als betrokken burger ben ik lid geworden van het CDA en wil ik graag een bijdrage leveren om onze gemeente mooier te maken en voor te bereiden op de toekomst.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja, als raadslid beslis je over belangrijke zaken voor je gemeente die niet alleen voor de korte termijn van belang zijn, maar ook voor de toekomst van de gemeente.

3.Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het is goed als er een duidelijke rolverdeling is tussen raad en college en dat die ook wordt bewaakt. Ik ben raadslid in een kleine gemeente en we zijn met een kleine fractie voor een veelheid aan onderwerpen.

Meer tijd voor werkende gemeenteraadsleden om:

- verder te professionaliseren o.a. middels trainingen

- het netwerk met andere overheden te versterken en onderhouden

- het netwerk met burgers, bedrijven en belangengroepen te versterken en onderhouden

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Er zijn veel zaken die consequenties hebben voor onze kleine gemeente, maar die elders worden beslist. Daarom praat ik graag mee buiten onze gemeente vanuit de belangen van onze kleine gemeente. Zo ben ik lid van de bestuurlijke commissie Informatiesamenleving van de VNG, maar ook heb ik gewerkt aan resoluties voor het partijprogramma.

In coronatijd heb ik in onze gemeente “picknickbankjes ontmoetingen” georganiseerd en ik ben een luisterend oor voor onze inwoners. Door mijn betrokkenheid bij een statushouders gezin weet ik waar zij tegenaan lopen. Graag zou ik meer tijd besteden aan het organiseren van ontmoetingen met inwoners, maar die tijd is er niet naast werk, mantelzorg en voorbereiding op de thema’s binnen de Raad.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Met respect voor anderen moet een raadslid zijn of haar mening ergens over kunnen geven, dus niet discriminerend. Het is goed om van te voren met elkaar spelregels hierover af te spreken, zoals niet op de persoon maar op de inhoud. Ook is het belangrijk dat een raadslid zich realiseert dat onze inwoners kunnen meekijken of meeluisteren en dat een raadslid een voorbeeldfunctie heeft.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

In ieder geval door niet op de stoel van het college te gaan zitten, maar als raad bij je eigen rol blijven. Verder is het van belang duidelijke kaders te stellen en daar de control op houden. Ook helpt een taakverdeling binnen de fractie en is het fijn als specialismen verdeeld zijn. Zelf ben ik geen jurist en vertrouw ik op goede juridische vragen van de juristen van andere raadsleden. Tot slot is het goed om naar signalen te luisteren van onze inwoners. En soms moet je gewoon keuzes maken op welke onderwerpen je je verder gaat verdiepen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Zelf was ik in de vorige raadsperiode namens onze raad vertegenwoordiger bij ons regionale samenwerkingsverband Hart van Brabant. Wij wilden als raadsleden meer aan de voorkant betrokken worden opdat er niet regionaal beleid werd gemaakt zonder dat de raden betrokken worden en we wilden gelijke informatie voor alle raadsleden in Hart van Brabant. Er is toen een governancetraject gestart met een onderzoeksopdracht voor opties en een klankbordgroep met een afvaardiging van alle gemeenten en alle functies (2 burgemeesters, 2 wethouders, 2 raadsleden, 2 secretarissen, 2 griffiers). Ik heb daar als raadslid aan mee gedaan. Daar is een nieuwe structuur uit gekomen.

Daarnaast hebben we als raad “slimme samenwerkingen” op de agenda gezet, maar dat behoeft nog verdere uitwerking.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Onze dorpen hebben veelal dorpscoöperaties die actief zijn met ideeën. Zo heeft Esbeek een school gerealiseerd in een kerk die aan de eredienst was onttrokken.

Verder is er “Tussenheid Hilvarenbeek”: een organisatie die collectieve initiatieven ondersteunt met expertise om een initiatief te realiseren vanuit een verduurzaamheidsmodel.

In de vorige raadsperiode was ik betrokken bij het ontwikkelen van ons “Biks participatiemodel” waar we in beschreven hebben met welke opdrachtgevers we te maken kunnen hebben (Raad, college, initiatief vanuit de samenleving) en welke vragen je moet stellen om te bezien op welk niveau participatie gewenst is. Daar zijn een aantal stappen uitgekomen en dat is gedeeld met onze ambtenaren.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Formeel vind ik het logisch dat de burgemeester voorzitter is van de gemeenteraad, maar er kunnen wellicht redenen zijn dat een technisch voorzitter wordt benoemd.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning van de griffie ervaar ik als prima. Ik kan er met mijn vragen terecht en soms ondersteunen ze ook in praktische zaken. Wij hebben een beperkt budget en in het verleden heeft de raad besloten dat er zelfs geen middelen worden gereserveerd voor fractiebudget.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In deze raadsperiode is meer aandacht voor een inclusieve samenleving. Zelf ben ik vrouw en heb ook contacten met mensen met een migratieachtergrond.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Dat zijn er meerdere: belangrijk is dat het “ravijnjaar” geen ravijn wordt voor onze gemeente, dat we snel de benodigde woningen bouwen, dat we een veilige inclusieve informatiesamenleving creëren, dat onze inwoners zich meer gehoord voelen door de politiek, dat ook 65+ statushouders mogen inburgeren (ik vind het heel slecht dat daar geen middelen voor worden vrijgemaakt, maar binnen onze gemeente hebben we daar nu afspraken over gemaakt), dat we goede omgevingsdialogen voeren en dat kinderen niet in armoede opgroeien.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Luister naar je inwoners, neem een open houding aan voor de argumenten van andere partijen, blijf dicht bij jezelf (en doe niet aan politieke spelletjes) en communiceer met je inwoners over wat je doet (dat doe ik zelf helaas te weinig).

 

Vorige/volgende