Cees Bremmer
Een bijdrage in of aan het hoogste politieke orgaan vraagt passend respect, blijkend uit zorgvuldig gemaakt “huiswerk”.

Cees Bremmer, Voorschoten

Cees Bremmer

Gemeente Voorschoten

Naam: Cees Bremmer
Raadslid in de gemeente: Voorschoten
Raadslid sinds: 1978-1990; vanaf maart 2014
Partij: CDA
Hoofdberoep: vele functies in politiek (partijsecretaris ARP en CDA; parlementariër in Tweede Kamer en Europa; algemeen secretaris YMCA-Nederland)
Twitter: @ceesbremmer1

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Dat kunnen anderen het beste beoordelen, maar ik vermoed dat men mij vooral een inhoudelijke type vindt, die zaken graag goed voorbereid. Maar ook iemand die het contact met het veld goed in het oog houdt.
Volksvertegenwoordigers worden dubbel beoordeeld: op hun werk “naar binnen” (zoals bijdragen in commissies en Raad), als op hun werk “naar buiten”, zoals contact met leden en kiezers. En present zijn in allerlei uiteenlopende bijeenkomsten en vergaderingen in lokaal en regionaal verband. De combinatie van zowel naar binnen als buiten opereren en betrokken zijn, vind ik uitdagend!

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Je kunt niet al je huiswerk als Raadslid perfect maken, je komt toch altijd al tijd tekort. Maar mijn bijdragen voor de Raad probeer ik doorgaans zorgvuldig voor te bereiden. Improviseren in de Raad zelf tijdens de vergaderingen is niet zo mijn ding, al moet het af en toe natuurlijk wel. Een bijdrage in of aan het hoogste politieke orgaan vraagt passend respect, blijkend uit zorgvuldig gemaakt “huiswerk”.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Misschien moet ik hier zeggen, wellicht vooral in mijn stijl van opereren. Onder meer als nestor van de Raad van Voorschoten, streef ik naar coalitie en oppositie verbindende bijdragen. Ook als commissievoorzitter is dat mijn inzet. Als christendemocratisch raadslid probeer ik verder het CDA-geluid helder te verwoorden.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

M.i. niet voldoende passend wanneer je een of meerdere dagdelen van je baan wilt inleveren t.g.v. het Raadswerk. Dan zullen de meeste raadsleden een flinke aderlating ondergaan, althans voor zover zij geen raadslid in de grootste of grote gemeenten zijn.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

In elk geval niet persoonlijk! Over het geheel genomen spannen de meeste raadsleden zich goed in en leveren heel behoorlijke kwaliteit, al kan de lat natuurlijk altijd hoger gelegd worden.

Een bijdrage in of aan het hoogste politieke orgaan vraagt passend respect, blijkend uit zorgvuldig gemaakt “huiswerk”.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Het Raadswerk is m.i. daarmee een stuk intensiever qua tijdsbesteding en inhoudelijke verdieping geworden. De rol van de Raad is daardoor m.i. ook “politieker” geworden, nog sterker betrokken op alledaagse zorgen en concrete noden en verlangens van soms erg kwetsbare inwoners.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Het zal nog moeten blijken wat dit aan veranderingen gaat opleveren, het is thans nog te vroeg om dit goed te typeren.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Nee, dat denk ik niet! Zelf vind ik dat er bijvoorbeeld nog meer geïnvesteerd mag worden in de digitale toerusting. Er zijn nogal wat senioren-raadsleden die dit niet van huis uit meekregen. Vooral in de eerste maanden als nieuw raadslid zou ik nog sterker daarin investeren. En wellicht ook meer gedifferentieerd naar type behoeften van raadsleden, die lang niet altijd parallel lopen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik zie het hier eerder in cultuur dan structuur liggen, zoals ieders bijdragen nog sterker op hoofdlijnen concentreren en minder op details; voorkomen van te lang vergaderen, maar ook meer sturing aan de voorkant en op relevante kaders.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Ben ik het mee eens, al blijft het zaak hier voortdurend alert op te zijn.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Voor veel Raadsleden zal dat denk ik in Voorschoten niet of nauwelijks goed lukken, zeker als je ook bij tal van evenementen, bijeenkomsten e.d. veel je gezicht wilt laten zien.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ik vind beide even belangrijk, het gaat mij dossierkennis en empathie.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, er is nog onvoldoende sturing aan de “voorkant” bij tal van samenwerkingsverbanden. En dat is bij ons in Voorschoten best een item, zelf zit ik een werkgroep uit de Raad voor die zich over dit vraagstuk bezint.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Zoals hiervoor al gesteld, als christendemocraat probeer ik in mijn bijdragen en benadering het CDA-geluid helder te verwoorden. Verder noem ik hier bijdragen aan een financiële gezonde basis voor een zelfstandig Voorschoten in de Leidse Regio. Draagvlak creëren voor behoud van belangrijke maatschappelijke voorzieningen en infrastructuur passend bij Voorschoten (zoals een zwembad). Voorts bijvoorbeeld het concreet invullen van een lokaal duurzaamheids-beleid.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wees je zelf, wees authentiek in je bijdragen in commissies en Raad en verlies je niet in de stukken.

Vorige/volgende