U bent hier

Cor Gabriëls

Cor Gabriëls

Roosendaal
Als de regio floreert, dan profiteren de gemeentes daarbinnen ook van.

Raadslid sinds: 2010
Partij: Roosendaalse Lijst
Hoofdberoep: IT Manager
Twitter: @CorGabriels

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, die beleving is zeker aanwezig, bij mij, maar ook in de gehele gemeenteraad van Roosendaal. Natuurlijk binnen onze controlerende taak waarbij er toetsing plaatsvind op de kaders die we zelf als gemeenteraad hebben meegegeven bij raadsbesluiten, maar zeker ook in onze hoedanigheid als volksvertegenwoordigers waarbij ook de actualiteiten een rol spelen. Wat dat voor mij betekent is dat dit een behoorlijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt omdat je middels de besluiten die je neemt mede aansprakelijk bent voor de gevolgen van die besluitvorming. Dat betekent dat je vaak het onderbuikgevoel en het stemmetje tussen de oren moet negeren en besluiten nemen gebaseerd op feiten, waarbij natuurlijk empathie zeker een rol mag spelen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Burgerparticipatie. We kennen in Roosendaal het begrip ‘Groen Verbindt’ en mijn focus is vooral gericht op beleid en regelgeving die groene initiatieven van inwoners faciliteert en ook stimuleert. Dat kan heel divers zijn, van “Eetbare buurttuinen” tot aan “Honden Speel Plaatsen”, maar heeft altijd de achtergrond dat het gemeentelijk groen een maatschappelijke functie geeft waar het voorheen eigenlijk enkel een kostenpost was. Verder zijn ‘mijn’ dossiers vooral te vinden binnen de onderwerpen ruimtelijke ordening, buurthuizen, bestemmingsplannen en duurzaamheid.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

In mijn tweede raadslid periode vanaf 2014 ben ik ook tot vicevoorzitter van de gemeenteraad gekozen, vervang in deze wanneer nodig de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad en ben voorzitter van diverse commissies en werkgroepen. Dat kost best veel tijd maar is wel apolitiek (lees: niet onderhevig aan partijpolitiek). Natuurlijk loopt daarnaast het “gewone” raadswerk gewoon door, maar de rollen vanuit het vicevoorzitterschap vragen ook veel tijd, soms meer dan het reguliere raadslidwerk. Als ik een gemiddelde zou moeten schatten, dan zou ik zeggen 15 raadslid uren per week minimaal, met uitschieters naar boven. Als ik alle uren meetel, ook die van mijn diverse voorzittersrollen dan kom ik probleemloos boven de 20 uur per week, minimaal.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Nee. Niet omdat ik de vergoeding voor mij niet voldoende vind (je kunt voor raadswerk ook heel lastig een uurtarief toepassen), maar meer omdat ik vind dat het laten variëren van deze vergoeding met het aantal inwoners van een gemeente een oneigenlijke basis vindt. Immers, heel veel van je raadswerk doe je voor je stad als geheel en dan maakt het niet uit of er dat er 50.000 of 250.000 zijn. Ook in je ‘fysieke veldwerk’, dus gesprekken met achterban, doelgroepen, verontruste inwoners, organisaties, etc. etc. ben je vaak gericht bezig, niet met (in ons geval) alle 77.000 inwoners tegelijk.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Alleen als deze terecht is, feitelijk onderbouwd wordt en niet persoon beschadigend bedoeld is, anders neem ik hem voor kennisgeving aan. De kritiek wordt te vaak gegeven vanuit casuïstiek waarbij de criticaster nadeel ondervindt van een specifieke besluitvorming. Het kan geen kwaad denk ik om als raadslid alert te zijn op signalen uit je omgeving met betrekking tot je functioneren of handelswijze, zelfreflectie is en blijft een lastig iets, dus ik probeer proactief te zijn in het mij bewust zijn van hoe ik functioneer als raadslid.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Niet zo zeer de rol is veranderd, maar wel de scope van de verantwoordelijkheden, maar dat geldt ook voor college en ambtelijke organisatie. Dus ik zou zeggen kwalitatief is er geen significante verandering, kwantitatief wel.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

De wet treedt pas in 2019 in werking, dus een exacte inschatting is wat lastig te maken op dit moment. Op zich is wat de wet beoogt (vereenvoudigen en samenvoegen van bestaande RO regelgeving) natuurlijk prima, regelgeving groeit vaak mee met de dynamiek van de actualiteit en wordt met de jaren die verstrijken soms eerder proces belemmerend dan proces bevorderend, dus heel goed dat deze wet er komt. Aan de andere kant, alles wat je niet regelt, heeft (soms) meer aandacht nodig dus zou dit ook kunnen betekenen dat je als raadslid er toch meer tijd aan kwijt bent. Ik hoop het niet en ben ook van mening dat soms dingen zich zelf regelen zonder overheidsbemoeienis.

Als de regio floreert, dan profiteren de gemeentes daarbinnen ook van.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Wat is voldoende? Ik denk dat onze griffie prima werk doet, dat de Rekenkamer rapporten oplevert waar we als raad iets mee kunnen en er wordt, niet vaak, maar met regelmaat, aan raadsleden de mogelijkheid gegeven om zich in te schrijven op trainingen. Dus op zich denk ik dat het voldoende is.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik vind dat de kracht vooral vanuit de gemeenteraad zelf moet komen. Er wordt wel eens gesteld dat ‘de gemeenteraad’ sec niet bestaat, het is te allen tijde een combinatie van fracties met nuances in standpunten, zowel binnen als buiten coalities. Er zijn voldoende raadsinstrumenten om te borgen dat alle uitvoerende taken van het gemeentebestuur zich binnen de door de raad gestelde kaders bewegen. “Krachtiger en relevanter”? Zorg er als individueel raadslid, als fractie en als gemeenteraad voor dat het zwaartepunt en focus van besluitvorming (en de debatvoering daarover) rust op die aspecten die de meeste impact hebben op de samenleving. Probeer niet enkel het debat te winnen, maar zorg vooral voor besluitvorming waarmee je je inwoners (als geheel) ten dienste bent.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Een belangrijke rol van een raadslid is volksvertegenwoordiger, dat betekent dat je kennis, inzicht en voeling moet hebben met wat er leeft onder de inwoners van de gemeente waar je in de gemeenteraad zit. Het onverkort doorsluizen van alle ideeën en emoties van inwoners die om welke reden dan ook opborrelen vanuit de samenleving zonder dat er een check is op haalbaarheid, relevantie, integriteit lijkt mij geen goed idee. Als raadslid ben je verantwoordelijk voor alle inwoners, niet enkel degenen die van zich laten horen. Dat betekent dat er een gedegen en geïnformeerde afweging gemaakt moet worden bij het innemen van standpunten die gebaseerd zijn op signalen uit de samenleving. Als dat inhoudelijke kennis vereist, dan is het zaak (als je die niet zelf hebt) dat je daar expertise voor raadpleegt die ook buiten de raad kan liggen.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Ja, mee eens. Er wordt wel eens gesteld dat enkel raadsleden die vanuit een lokale politieke partij in de raad zitten een authentieke lokale democratie kunnen borgen, zonder invloed vanuit de landelijke politiek. Ik vind en denk dat als je lokaal gekozen wordt, je afwegingen ook te allen tijde lokaal behoren te liggen, zelfs al (b)lijken die haaks te liggen op landelijke standpunten.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Ja en nee. Regionale samenwerkingsverbanden met verbonden partijen al dan niet binnen gemeenschappelijke regelingen vormen een heel divers geheel. Bij de ene regeling is het wat eenvoudiger om inzicht te krijgen dan de andere. Maar vooral het feit dat er voor al die gemeenschappelijke regelingen vaak ook variërende aantallen deelnemende gemeentes zijn maakt het lastig om op regionaal niveau tot (regionaal) afgewogen besluitvorming te komen. Er zou veel meer door en tussen afzonderlijke gemeenteraden samengewerkt moeten worden waarbij de focus niet noodzakelijkerwijze op gemeentelijk belang stoelt, maar meer op regionaal belang. Als de regio floreert, dan profiteren de gemeentes daarbinnen ook van. Binnen onze regio (West-Brabant) lopen al een paar initiatieven om hier een handvat op te steken, maar er is nog een weg te gaan.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Die intentie is er mijnerzijds zeker, maar is afhankelijk van besluitvorming door het partijbestuur en natuurlijk van de verkiezingsuitkomst op 21 maart 2018.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Zorg ervoor (indien mogelijk) dat je in je politieke portefeuille (voor welke dossiers je woordvoerder bent of wordt) met name die onderwerpen zitten waarvoor je passie en/of interesse hebt (natuurlijk wel lettend op mogelijke belangenverstrengeling)