Cor van der Burgt
Raadslid is een vak. Je kunt dit leren, maar het vergt meer tijd dan je vaak denkt

Cor van der Burgt, Helmond

Cor van der Burgt

Gemeente Helmond

Naam: Cor van der Burgt (Foto Gerard van Hal)
Raadslid in de gemeente: Helmond
Raadslid sinds: 2002-2006, 2010-heden
Partij: VVD
Hoofdberoep: Ondernemer
Twitter: Cor van der Burgt
Facebook: Cor van der Burgt

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben raadslid geworden omdat ik mij betrokken voelde bij vele maatschappelijke vraagstukken. In eerste instantie voor het buitengebied en de agrarische sector. Dat is door de jaren heen veel breder geworden omdat de stedelijke omgeving dat ook met zich meebrengt. Aan de zijlijn blijven staan is dan niet de oplossing en soms is er wel eens behoefte aan gezond boerenverstand!

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

De gemeenteraad is inderdaad het hoogste politieke orgaan. Dat blijkt ook uit het budgetrecht van de gemeenteraad. Het college kan dit versterken door tijdig de gemeenteraad te betrekken bij complexe vraagstukken. Een goede communicatie tussen college en gemeenteraad is daarom ook belangrijk.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Door voldoende tijd te investeren in het raadswerk en in opleiding. De contacten met de inwoners versterken zodat participatie en draagvlak gewaarborgd zijn. De gemeenteraad maakt gebruik van de mogelijkheden die zij tot haar beschikking heeft! In de praktijk komt dit niet altijd tot zijn recht.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

De gemeenteraad in Helmond blijft de aandacht vestigen om meer grip te krijgen op samenwerkingsverbanden en verbonden partijen. De MRE Metropool Regio Eindhoven, is versterkt middels de Raadstafel! In de Raadstafel hebben zitting twee raadsleden van elke gemeente die deel uitmaakt van MRE. Tijdens de coronacrisis zijn er steeds digitale bijeenkomsten georganiseerd zoals b.v. met het werkbedrijf Senzer!

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Wijkgericht werken is al jaren een prima middel om bewoners te betrekken. Dit gebeurt middels wijkraden en wijkwethouders. Daarnaast organiseren we podiumbijeenkomsten, voor burgers, instellingen en raadsleden, waarbij belangrijke vraagstukken aan de orde komen.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Jazeker! Het is te kort door de bocht om alleen maar naar financiën te wijzen. In Helmond is er ruimte voor opleiding, onderzoek en ondersteuning. Als hier om gevraagd wordt met een goede onderbouwing dan komt er een financiële oplossing!

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Dan zal de burgemeester zich meer moeten profileren, misschien zelfs met een politieke kleur. De burgemeester zal dan ook vaak een programma presenteren, dat vervolgens weer vertaald moet worden bij een nieuw te vormen coalitie! Dit maakt het er voor de gemeenteraad niet makkelijker op omdat de neutrale positie van de burgemeester dan onder druk kan komen staan. Ik ben geen voorstander van een gekozen burgemeester.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

De griffie is er voor de gemeenteraad. Die rol pakt de griffie dan ook op! Door de jaren zijn er al verschillende verbeteringen door gevoerd zoals recent de communicatie versterking. Door het toenemende takenpakket ervaren veel raadsleden dat als een verzwaring van werk- en tijdsdruk. Om dit aan te pakken heeft de gemeenteraad recent besloten om een extern onderzoek te laten verrichten naar de toekomstbestendigheid van raad en de raadsgriffie!

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

De gemeenteraad stelt geen overdrachtsdocument op. In Helmond stelt het college een overdrachtsdocument op!

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Deze keuze is afhankelijk van mijn gezondheid, energie en voldoende tijd. Steun van het thuisfront is daarnaast een belangrijke factor.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Ik beschouw mezelf als volksvertegenwoordiger en dan ben ik meer op mijn plaats als raadslid.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Gedurende mijn gehele raadslidmaatschap mijn bijdrage heb kunnen leveren om de stad mede te besturen. Dat ik vanaf 2014 tot heden als fractievoorzitter heb mogen functioneren. De VVD draagt zolang ik als raadslid actief ben verantwoordelijkheid in een coalitie.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Raadslid is een vak! Je kunt dit leren! Het vergt meer tijd dan je vaak denkt. Opleiding, onderzoek en ondersteuning blijven nodig. Daar zijn mogelijkheden voor. Bedenk dat je 24/7 raadslid bent en je een voorbeeldfunctie hebt zeker in deze tijd waarin media in allerlei vormen, een steeds grotere rol spelen. Hier zitten kansen maar ook zeker gevaren. Raadslid is niet alleen een eervolle maar ook een zinvolle functie.

Vorige/volgende