Corné Machielsen
Ik denk dat we trots moeten zijn dat we als raadsleden, ondanks dat we verschillende politieke achtergronden hebben, na afloop van een stevig debat elkaar recht in de ogen aan kunnen kijken.

Corné Machielsen, Gilze en Rijen

Corné Machielsen

Gemeente Gilze en Rijen

Naam: Corné Machielsen
Raadslid in de gemeente: Gilze en Rijen
Raadslid sinds: mei 2012
Partij: Kern ‘75
Hoofdberoep: Gebiedsadviseur bij waterschap Brabantse Delta
Twitter: Corné Machielsen
Facebook: Corné Machielsen
LinkedIn: Corné Machielsen

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik wil graag invloed hebben op het wel en wee in mijn omgeving. De gemeenteraad is hierin een belangrijk onderdeel. Het is naar mijn mening belangrijk om te weten wat er speelt in de dorpskernen. Naast mijn raadswerk ben ik ook actief betrokken bij diverse burgerparticipatieprojecten, zoals kwaliteitsgroenprojecten die we als Kern ’75 zelf opstarten binnen de gemeente. Verder ben ik regelmatig te vinden bij het voetbal en vele activiteiten in onze gemeente. We bouwen met de vriendengroep een carnavalswagen waarmee we meerijden in de optocht van Gilze.

Het mooie aan raadslid zijn in een gemeente met de schaal van Gilze en Rijen, is dat je makkelijk aanspreekbaar bent.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja, en dat is ook belangrijk en moet ook zo blijven. Ik zie door de jaren heen wel wat verandering. De invloed vanuit de regio, waar we als gemeente aan deelnemen, wordt groter, en daardoor is het lastiger om bij te sturen. Dat het Rijk taken naar de gemeente overhevelt zonder de noodzakelijke middelen, maakt het zeker niet makkelijker omdat de knoppen waar we als gemeente aan kunnen draaien zeer beperkt zijn.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Persoonlijk wil ik eigenlijk niet het verschil maken. Ik spreek liever vanuit onze fractie en achterban. Het verschil maken wij als Kern ‘75 naar mijn mening door het coalitieprogramma, en hiermee een heel groot deel van ons partijprogramma, geheel in uitvoering of geprogrammeerd te krijgen in deze raadsperiode. Daarnaast ben ik trots op diverse participatietrajecten op het gebied van toevoegen van groen in onze gemeente, welke wij als Kern ’75 opstarten.

Als raadslid zit je in de raad om je achterban te vertegenwoordigen en niet om een ander gewin of doel.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Mijn gevoel zegt dat we momenteel voldoende reserveren. Ondersteuning die we krijgen vanuit de griffie is prima.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Noodzakelijk en hiermee onmisbaar.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Het gaat nu prima en als we iets hebben dan is onze griffie creatief genoeg om hierop in te spelen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad is krachtig genoeg om bij te sturen waar nodig. Ik zie dan ook geen aanleiding om hierin iets anders te doen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Hierover ben ik niet geheel tevreden omdat bijsturen lastig is. Zeker op gebied van de jeugdzorg en WMO hebben we te maken gehad met verrassingen die we moeten slikken en daar later pas op kunnen bijsturen.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Wij hebben als gemeente gelukkig vele participatieprojecten die goed uitpakken. Denk dan niet alleen aan ruimtelijke projecten, maar ook op het gebied van zorg, mobiliteit en energie, zijn er verschillende trajecten doorlopen. Bij alle ruimtelijke projecten worden burgers betrokken om een plan te krijgen, waar zoveel mogelijk mensen zich in kunnen vinden. Als ik naar de participatie kijk die wij als Kern ’75 doorlopen met onze eigen projecten, dan zijn dat de kwaliteitsgroenplannen die we hebben gepresenteerd, maar ook het herinrichten van een plein dat dit jaar in uitvoering gaat komen.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Als ik dan toch moet kiezen heeft participatie van inwoners mijn voorkeur. Het andere is overigens ook belangrijk. Het fijne aan een gemeente van onze omvang is dat burgers en bedrijven ons weten te vinden als volksvertegenwoordigers. Als raadslid is het dan makkelijk om iets te agenderen om een bepaald doel te bereiken of om een onderwerp bespreekbaar te maken.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

In de gemeenteraad van Gilze en Rijen zitten 5 vrouwen. Helaas is dat een laag percentage. Overigens zijn 3 van de 4 wethouders wel vrouw. Bijzonder om hier nog even te vermelden is wel dat Arda van Puijenbroek, namens Kern ’75, het eerste rechtstreeks gekozen vrouwelijke raadslid in onze gemeente was in 1982. Vier jaar later werd ze wethouder.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Hier ben ik het niet mee eens. Een debat is er om een beter besluit te nemen door het uitwisselen van standpunten. Als raadslid zit je in de raad om je achterban te vertegenwoordigen en niet om een ander gewin of doel. Overigens ben ik van mening dat partijen zich moeten conformeren aan besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen en moet sturen op hoofdlijnen. Het gebeurt nu te vaak dat partijen het debat aan willen gaan op details. Ze komen steeds terug op eerdere besluiten en gaan dan weer opnieuw dezelfde discussie aan.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester? 

De gemeenteraad moet het hoogste orgaan blijven. Persoonlijk zie ik niets in een gekozen burgemeester. De kans dat populisme de bovenhand krijgt op kwaliteit is dan groot en dat zou niet goed zijn voor onze democratie.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Hier ben ik het mee eens, mits het betreffende raadslid hierin goed heeft gehandeld. Agressie, geweld of intimidatie lost niets op. Ga het gesprek met elkaar aan en heb respect voor elkaars meningen.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ik denk dat we trots moeten zijn dat we als raadsleden, ondanks dat we verschillende politieke achtergronden hebben, na afloop van een stevig debat elkaar recht in de ogen aan kunnen kijken onder het genot van een drankje. Als ik kijk naar onze eigen fractie dan zijn we constructief, stabiel en kwalitatief sterk. Als Kern ’75 zijn we niet van het roeptoeteren en negatief communiceren over andere partijen. Daar ben ik trots op.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ga het vooral doen als je denkt iets toe te kunnen voegen en iets wil betekenen voor de samenleving.

Vorige/volgende